วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557

Zhan Shen (战神) Fighting For Love - Magic Power (Lyrics)

เพลง Zhàn Shén (战神) Fighting For Love
ศิลปิน Mó Huàn Lì Liàng (魔幻力量) Magic Power [1.GāGā (嘎嘎), 2.TíngTíng (廷廷), 3.KǎiKāi (凯开), 4.LéiBǎ(雷堡), 5.ĀXiáng(阿翔) & 6.GǔGǔ (鼓鼓)]
อัลบั้ม Zhàn Shén (战神) Fighting For Love
สังกัด binmusictaipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


烈火之邦 干柴之荒 你渴望点燃的战魂
liè huǒ zhī bāng  gān chái zhī huāng  nǐ kě wàng diǎn rán de zhàn hún
เลี้ย หั่ว จือ ปัง  กัน ไฉ จือ ฮวง  หนี เข่อ ว่าง เตี่ยน หยาน เตอะ จ้าน หุน

猎爱之王 嗜爱之狂 我是为爱而生的战神
liè ài zhī wáng  shì ài zhī kuáng  wǒ shì wèi ài ér shēng de zhàn shén
เลี้ย อ้าย จือ หวัง  ซื่อ อ้าย จือ ขวง  หว่อ ซื่อ เว่ย อ้าย เอ๋อ เซิง เตอะ จ้าน เสิน

月夜之光 迷魂之觞 唤醒为爱无惧的勇者
yuè yè zhī guāng  mí hún zhī shāng  huàn xǐng wèi ài wú jù de yǒng zhě 
เยว่ เย้ จือ กวง  หมี หุน จือ ซาง  ฮ่วน สิ่ง เว่ย อ้าย อู๋ จวี้ เตอะ หยง เจ่อ

浪漫之网 非份之想 陷入为爱痴狂的战争
làng màn zhī wǎng  fēi fèn zhī xiǎng  xiàn rù wèi ài chī kuáng de zhàn zhēng
ล่าง ม่าน จือ หว่าง  เฟย เฟิ่น จือ เสี่ยง  เซี่ยน รู่ เว่ย อ้าย ชือ ขวง เตอะ จ้าน เจิง

你的瞳孔散发挑衅的迷濛
nǐ de tóng kǒng sàn fā tiǎo xìn de mí méng 
หนี่ เตอะ ถง ข่ง ซ่าน ฟา เถี่ยว ซิ่น เตอะ หมี เหมิง

你的喘息深入每一吋灵魂烧灼
nǐ de chuǎn xī shēn rù měi yī cùn líng hún shāo zhuó
หนี่ เตอะ ฉ่วน ซี เซิน รู่ เหม่ย อี๋ ชุ่น หลิง หุน เซา จั๋ว

你的嘴唇是我们激战的堕落谷
nǐ de zuǐ chún shì wǒ men jī zhàn de duò luò gǔ 
หนี่ เตอะ จุ่ย ฉุน ซื่อ หว่อ เมิน จี จ้าน เตอะ ตั้ว ลั่ว กู่

你的颤抖是宇宙最婀娜的战舞
nǐ de chàn dǒu shì yǔ zhòu zuì ē nuó de zhàn wǔ
หนี่ เตอะ ช่าน โต่ว ซื่อ อวิ่ โจ้ว จุ้ย เออ หนัว เตอะ จ้าน อู่

*我为爱而战 我为你而悍
wǒ wèi ài ér zhàn  wǒ wèi nǐ ér hàn
หว่อ เว่ย อ้าย เอ๋อ จ้าน  หว่อ เว่ย หนี่ เอ๋อ ฮั่น

Cause baby you're my only only girl

我为爱存在 我为你狂乱
wǒ wèi ài cún zài  wǒ wèi nǐ kuáng luàn
หว่อ เว่ย อ้าย ฉุน ไจ้  หว่อ เว่ย หนี่ ขวง ล่วน

Cause baby you're my only only girl  My only only girl

You're my only only girl  My only only girl girl girl girl girl

意乱之魔 情迷之火 我贪恋你销魂的体温
yì luàn zhī mó  qíng mí zhī huǒ  wǒ tān liàn nǐ xiāo hún de tǐ wēn  
อี้ ล่วน จือ หมัว  ฉิง หมี จือ หั่ว  หว่อ ทาน เลี่ยน หนี่ เซียว หุน เตอะ ถี่ เวิน

彻夜之攻 淋漓之吼 直捣你最深处的迷人
chè yè zhī gōng  lín lí zhī hǒu  zhí dǎo nǐ zuì shēn chù de mí rén
เช้อ เย้ จือ กง  หลิน หลี จือ โห่ว  จื๋อ เต๋า หนี่ จุ้ย เซิน ชู่ เตอะ หมี เหริน

极乐之城 天堂之门 征服你像统治了银河
jí lè zhī chéng  tiān táng zhī mén  zhēng fú nǐ xiàng tǒng zhì le yín hé 
จี๋ เล่อ จือ เฉิง  เทียน ถาง จือ เหมิน  เจิง ฝู หนี่ เซี่ยง ถ่ง จื้อ เลอะ หยิน เหอ

九五之尊 王者之吻 让我宠爱你身体和灵魂
jiǔ wǔ zhī zūn  wáng zhě zhī wěn  ràng wǒ chǒng ài nǐ shēn tǐ hé líng hún
จิ๋ว อู่ จือ จุน  หวัง เจ่อ จือ เหวิ่น  ร่าง หวอ ฉ่ง อ้าย หนี่ เซิน ถี่ เหอ หลิง หุน

OH OH~

我要你享受我剽悍的占有
wǒ yào nǐ xiǎng shòu wǒ piāo hàn de zhàn yǒu
หว่อ เหย้า หนี เสี่ยง โซ่ว หว่อ เพียว ฮั่น เตอะ จ้าน โย่ว

OH OH~

我要你信仰我是你唯一的英雄
wǒ yào nǐ xìn yǎng wǒ shì nǐ wéi yī de yīng xióng
หว่อ เหย้า หนี่ ซิ่น หยาง หว่อ ซื่อ หนี่ เหวย อี เตอะ ยิง โสวง

OH OH~

我要你豢养在我怀里的温柔谷
wǒ yào nǐ huàn yǎng zài wǒ huái lǐ de wēn róu gǔ
หว่อ เหย้า หนี่ ฮ่วน หย่าง ไจ้ หว่อ ไหว หลี่ เตอะ เวิน โหรว กู่

OH OH~

我要你成为我一辈子守护的战俘
wǒ yào nǐ chéng wéi wǒ yī bèi zi shǒu hù de zhàn fú
หว่อ เหย้า หนี่ เฉิง เหวย หว่อ อี๋ เป้ย จึ โส่ว ฮู่ เตอะ จ้าน ฝู

ซ้ำ *, *

You're my only only girl  You're my only only girl

My only only girl girl girl girl girl

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...