วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

Jian Zheng Tian Hou De Yong Gan Zhi Lu (见证天后的勇敢之路) Witness the Brave Days After the Road - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Jiàn Zhèng Tiān Hòu De Yǒng Gǎn Zhī Lù (见证天后的勇敢之路) Witness the Brave Days After the Road
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Wèi Ài Qǐ Chéng (为爱启程) Love Voyage
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

带走我 一个人自转的寂寞 带我走 就算我的爱
dài zǒu wǒ  yī gè rén zì zhuàn de jì mò  dài wǒ zǒu  jiù suàn wǒ de ài
ไต้ โจ๋ว หว่อ  อี๋ เก้อ เหริน จื้อ จ้วน เตอะ จี้ มั่ว  ไต้ หวอ โจ่ว  จิ้ว ซ่วน หว่อ เตอะ อ้าย

你的自由 都将成为泡沫 我不怕 带我走
nǐ de zì yóu  dōu jiāng chéng wéi pào mò  wǒ bù pà  dài wǒ zǒu
หนี่ เตอะ จื้อ โหยว  โตว เจียง เฉิง เหวย เพ่า มั่ว  หว่อ ปู๋ พ่า  ไต้ หวอ โจ่ว

听雨的声音 一滴滴清晰 你的呼吸像雨滴渗入我的爱里
tīng yǔ de shēng yīn  yī dī dī qīng xī  nǐ de hū xī xiàng yǔ dī shèn rù wǒ de ài lǐ
ทิง อวิ่ เตอะ เซิง ยิน  อี้ ตี ตี ชิง ซี  หนี่ เตอะ ฮู ซี เซี่ยง อวิ่ ตี เซิ่น ยู่ หว่อ เตอะ อ้าย หลี่

真希望雨能下不停 让想念继续 让爱变透明
zhēn xī wàng yǔ néng xià bù tíng  ràng xiǎng niàn jì xù  ràng ài biàn tòu míng
เจิน ซี ว่าง อวิ่ เหนิง เซี่ย ปู้ ถิง  ร่าง เสี่ยง เนี่ยน จี้ ซวี่  ร่าง อ้าย เปี้ยน โท่ว หมิง

我爱上给我勇气的 Rainie Love
wǒ ài shàng gěi wǒ yǒng qì de Rainie Love
หว่อ อ้าย ซ่าง เก๋ย หวอ หย่ง ชี่ เตอะ เรนนี่ เลิฟ

窗外的雨滴 一滴滴累积 屋内的湿气像储存爱你的记忆
chuāng wài de yǔ dī  yī dī dī lěi jī  wū nèi de shī qì xiàng chǔ cún ài nǐ de jì yì
ชวง ไว่ เตอะ อวิ่ ตี  อี้ ตี ตี เหล่ย จี  อู เน่ย เตอะ ซือ ชี่ เซี่ยง ฉู่ ฉุน อ้าย หนี่ เตอะ จี้ อี้

真希望雨能下不停 雨爱的秘密 能一直延续
zhēn xī wàng yǔ néng xià bù tíng  yǔ ài de mì mì  néng yī zhí yán xù
เจิน ซี ว่าง อวิ่ เหนิง เซี่ย ปู้ ถิง  อวิ่ อ้าย เตอะ มี่ มี่  เหนิง อี้ จื๋อ เหยียน ซวี่

我相信我将会看到 彩虹的美丽
wǒ xiāng xìn wǒ jiāng huì kàn dào  cǎi hóng de měi lì
หว่อ เซียง ซิ่น หว่อ เจียง ฮุ่ย คั่น เต้า  ไฉ่ หง เตอะ เหม่ย ลี่

不能握的手 从此匿名的朋友 其实我的执着依然执着
bù néng wò de shǒu  cóng cǐ nì míng de péng yǒu  qí shí wǒ de zhí zhuó yī rán zhí zhuó
ปู้ เหนิง ว่อ เตอะ โส่ว  ฉง ฉื่อ นี่ หมิง เตอะ เผิง โหย่ว  ฉี สือ หว่อ เตอะ จื๋อ จั๋ว อี หยาน จื๋อ จั๋ว

却决心和你不再联络 不能握的手 却比爱人更长久
què jué xīn hé nǐ bù zài lián luò  bù néng wò de shǒu  què bǐ ài rén gèng cháng jiǔ
เชว่ เจว๋ ซิน เหอ หนี่ ปู๋ ไจ้ เหลียน ลั่ว  ปู้ เหนิง ว่อ เตอะ โส่ว  เชว่ ปี่ อ้าย เหริน เกิ้ง ฉาง จิ่ว

当所有如果都没有如果 只有失去的拥有
dāng suǒ yǒu rú guǒ dōu méi yǒu rú guǒ  zhǐ yǒu shī qù de yōng yǒu
ตัง สัว โหย่ว หยู กั่ว โตว เหมย โหย่ว หยู กั่ว  จื๋อ โหย่ว ซือ ชวี่ เตอะ ยง โหย่ว

最永久 暧昧让人受尽委屈 找不到相爱的证据
zuì yǒng jiǔ  ài mèi ràng rén shòu jìn wěi qū  zhǎo bù dào xiāng ài de zhèng jù
จุ้ย หยง จิ่ว  อ้าย เม่ย ร่าง เหริน โซ่ว จิ้น เหว่ย ชวี  เจ่า ปู๋ เต้า เซียง อ้าย เตอะ เจิ้ง จวี้

何时该前进 何时该放弃 连拥抱都没有勇气
hé shí gāi qián jìn  hé shí gāi fàng qì  lián yōng bào dōu méi yǒu yǒng qì
เหอ สือ ไก เฉียน จิ้น  เหอ สือ ไก ฟ่าง ชี่  เหลียน ยง เป้า โตว เหมย โหยว หย่ง ชี่

暧昧让人变得贪心 直到等待失去意义
ài mèi ràng rén biàn de tān xīn  zhí dào děng dài shī qù yì yì
อ้าย เม่ย ร่าง เหริน เปี้ยน เตอะ ทาน ซิน  จื๋อ เต้า เติ่ง ไต้ ซือ ชวี่ อี้ อี้

无奈我和你 写不出结局 放遗憾的美丽 停在这里
wú nài wǒ hé nǐ  xiě bù chū jié jú  fàng yí hàn de měi lì  tíng zài zhè lǐ
อู๋ ไน่ หว่อ เหอ หนี่  เสี่ย ปู้ ชู เจี๋ย จวี๋  ฟ่าง อี๋ ฮั่น เตอะ เหม่ย ลี่  ถิง ไจ้ เจ้อ หลี่

你说我傻 傻在爱上只懂爱自己的人
nǐ shuō wǒ shǎ  shǎ zài ài shàng zhǐ dǒng ài zì jǐ de rén
หนี่ ซัว หวอ ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ซ่าง จื๋อ ต่ง อ้าย จื้อ จี่ เตอะ เหริน

我说你傻 傻在爱他你的眼睛骗不了人
wǒ shuō nǐ shǎ  shǎ zài ài tā nǐ de yǎn jing piàn bù liǎo rén
หว่อ ซัว หนี ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ทา หนี่ เตอะ เหยี่ยน จิง เพี่ยน ปู้ เหลี่ยว เหริน

我们都傻 傻在为一段没有未来的爱情付出
wǒ men dōu shǎ  shǎ zài wèi yī duàn méi yǒu wèi lái de ài qíng fù chū
หว่อ เมิน โตว ส่า  ส่า ไจ้ เว่ย อี๋ ต้วน เหมย โหย่ว เว่ย ไหล เตอะ อ้าย ฉิง ฟู่ ชู

还在期待会有奇迹出现
hái zài qī dài huì yǒu qí jī chū xiàn
ไห ไจ้ ชี ไต้ ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี ชู เซี่ยน

你说我傻 傻在爱上没有感情的分身
nǐ shuō wǒ shǎ  shǎ zài ài shàng méi yǒu gǎn qíng de fēn shēn
หนี่ ซัว หวอ ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ซ่าง เหมย โหยว ก่าน ฉิง เตอะ เฟิน เซิน

我说你傻 傻在爱他就固执的奋不顾身
wǒ shuō nǐ shǎ  shǎ zài ài tā jiù gù zhí de fèn bù gù shēn
หว่อ ซัว หนี ส่า  ส่า ไจ้ อ้าย ทา จิ้ว กู้ จื๋อ เตอะ เฟิ่น ปู๋ กู้ เซิน

我们都傻 傻在宁愿被牺牲也不愿放弃天真
wǒ men dōu shǎ  shǎ zài nìng yuàn bèi xī shēng yě bù yuàn fàng qì tiān zhēn
หว่อ เมิน โตว ส่า  ส่า ไจ้ นิ่ง ย่วน เป้ย ซี เซิง เย่ ปู๋ ย่วน ฟ่าง ชี่ เทียน เจิน

还在期待会有奇迹出现
hái zài qī dài huì yǒu qí jī chū xiàn
ไห ไจ้ ชี ไต้ ฮุ่ย โหย่ว ฉี จี ชู เซี่ยน

谁没有为爱做过傻事 只是问心无愧 讽刺也无所谓
shuí méi yǒu wèi ài zuò guò shǎ shì  zhǐ shì wèn xīn wú kuì  fěng cì yě wú suǒ wèi
สุย เหมย โหย่ว เว่ย อ้าย จั้ว กั้ว ส่า ซื่อ  จื่อ ซื่อ เวิ่น ซิน อู๋ คุ่ย  เฝิ่ง ชื่อ เย่ อู๋ สั่ว เว่ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...