วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Yue Tiao Yue Ai (越跳越爱) More Jump More Love - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Yuè Tiào Yuè Ài (越跳越) More Jump More Love
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม
 Duō Duō (多多) MORE

สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลงเนื้อเพลง


Come on Come on Ai Come on

Come on Come on Ai

你习惯坐在台下 仰望着灿烂舞台
nǐ xí guàn zuò zài tái xià  yǎng wàng zhe càn làn wǔ tái
หนี่ สี ก้วน จั้ว ไจ้ ไถ เซี่ย  หย่าง ว่าง เจอะ ช่าน ล่าน อู่ ไถ

为别人喝彩 盯着每个舞步
wèi bié rén hè cǎi  dīng zhe měi gè wǔ bù 
เว่ย เปี๋ย เหริน เฮ้อ ไฉ่  ติง เจอะ เหม่ย เก้อ อู่ ปู้

技痒得无法按捺 想跟着摇摆 Ai~
jì yǎng de wú fǎ àn nà  xiǎng gēn zhe yáo bǎi  Ai~
จี้ หย่าง เตอะ อู๋ ฝ่า อั้น น่า  เสี่ยง เกิน เจอะ เหยา ป่าย  อ๋าย~

你的光环那么Shine 不应该把它藏起来
nǐ de guāng huán nà me Shine  bù yīng gāi bǎ tā cáng qǐ lái 
หนี่ เตอะ กวง หวน น่า เมอะ ไชน  ปู้ ยิง ไก ป่า ทา ฉาง ฉี่ ไหล

快融进 这节拍
kuài róng jìn  zhè jié pāi
ไคว่ หยง จิ้น  เจ้อ เจี๋ย ไพ

越跳越 爱呀爱~~爱 烦恼甩开 爱呀爱~~爱
yuè tiào yuè  ài ya ài~~ài  fán nǎo shuǎi kāi  ài ya ài~~ài
เยว่ เที่ยว เยว่  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย  ฝาน เหน่า ไสว่ ไค  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย

只要节奏一起来 你就不再平凡 浩瀚的星海
zhǐ yào jié zòu yī qǐ lái  nǐ jiù bù zài píng fán  hào hàn de xīng hǎi
จื่อ เหย้า เจี๋ย โจ้ว อี้ ฉี่ ไหล  หนี่ จิ้ว ปู๋ ไจ้ ผิง ฝาน  เฮ่า ฮั่น เตอะ ซิง ไห่

快来 等你来独裁 爱呀爱 快来 快来
kuài lái  děng nǐ lái dú cái  ài ya ài  kuài lái  kuài lái
ไคว่ ไหล  เติ๋ง หนี่ ไหล ตู๋ ไฉ  อ้าย ย่ะ อ้าย  ไคว่ ไหล  ไคว่ ไหล

Come on come on Spotlight

都已打开 你掌管这个舞台 翻山再倒海
dōu yǐ dǎ kāi  nǐ zhǎng guǎn zhè gè wǔ tái  fān shān zài dǎo hǎi
โตว อี๋ ต่า ไค  หนี จ๋าง ก่วน เจ้อ เก้อ อู่ ไถ  ฟัน ซาน ไจ้ เต๋า ไห่

脱队的赶上来 管你姓红黄蓝白 都有人拥戴 Ai~
tuō duì de gǎn shàng lái  guǎn nǐ xìng hóng huáng lán bái  dōu yǒu rén yōng dài  Ai~
ทัว ตุ้ย เตอะ ก่าน ซ่าง ไหล  ก๋วน หนี่ ซิ่ง หง หวง หลาน ไป๋  โตว โหย่ว เหริน ยง ไต้  อ๋าย~

你的锋芒那么Shine 舞技足够叫这世界
nǐ de fēng máng nà me Shine  wǔ jì zú gòu jiào zhè shì jiè 
หนี่ เตอะ เฟิง หมาง น่า เมอะ ไชน  อู่ จี้ จู๋ โก้ว เจี้ยว เจ้อ ซื่อ เจี้ย

驯服地 想膜拜
xùn fú dì  xiǎng mó bài
ซวิ่น ฝู ตี้  เสี่ยง หมัว ป้าย

*Ai~ 越跳越 爱呀爱~~爱 烦恼甩开 爱呀爱~~爱
Ai~ yuè tiào yuè  ài ya ài~~ài  fán nǎo shuǎi kāi  ài ya ài~~ài
อ๋าย~ เยว่ เที่ยว เยว่  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย  ฝาน เหน่า ไสว่ ไค  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย

越跳越High 爱呀爱~~爱 心花乱开 爱呀爱~~爱
yuè tiào yuè High  ài ya ài~~ài  xīn huā luàn kāi  ài ya ài~~ài
เยว่ เที่ยว เยว่ ไฮ  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย  ซิน ฮวา ล่วน ไค  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย

只要节奏一起来 你就不再平凡 浩瀚的星海
zhǐ yào jié zòu yī qǐ lái  nǐ jiù bù zài píng fán  hào hàn de xīng hǎi
จื่อ เหย้า เจี๋ย โจ้ว อี้ ฉี่ ไหล  หนี่ จิ้ว ปู๋ ไจ้ ผิง ฝาน  เฮ่า ฮั่น เตอะ ซิง ไห่

快来 由你来独裁
kuài lái  yóu nǐ lái dú cái
ไคว่ ไหล  โหยว หนี่ ไหล ตู๋ ไฉ

Hey Hey Yeah Yeah Yeah P O P U L A D Y

OH 你在等待 有机会跳上自己的舞台
OH nǐ zài děng dài  yǒu jī huì tiào shàng zì jǐ de wǔ tái
โอ้  หนี่ ไจ้ เติ่ง ไต้  โหย่ว จี ฮุ่ย เที่ยว ซ่าง จื้อ จี่ เตอะ อู่ ไถ

OH 心里的小怪兽
OH xīn lǐ de xiǎo guài shòu
โอ้  ซิน หลี่ เตอะ เสี่ยว ไกว้ โซ่ว

正在磨拳擦掌准备冲出来
zhèng zài mó quán cā zhǎng zhǔn bèi chōng chū lái
เจิ้ง ไจ้ หมัว เฉวียน ชา จ๋าง จุ่น เป้ย ชง ชู ไหล

(Yeah Yeah)

让身体释放开来 换上新的姿态
ràng shēn tǐ shì fàng kāi lái  huàn shàng xīn de zī tài
ร่าง เซิน ถี่ ซื่อ ฟ่าง ไค ไหล  ฮ่วน ซ่าง ซิน เตอะ จือ ไท่

(AH HA AH HA)

用舞力 来征服世界 要你对你自己 另眼相看
yòng wǔ lì  lái zhēng fú shì jiè  yào nǐ duì nǐ zì jǐ  lìng yǎn xiāng kàn
ย่ง อู่ ลี่  ไหล เจิง ฝู ซื่อ เจี้ย  เหย้า หนี่ ตุ้ย หนี่ จื้อ จี่  ลิ่ง เหยี่ยน เซียง คั่น

Come on

ซ้ำ *

爱呀爱~~爱 越跳越爱 爱呀爱~~爱
ài ya ài~~ài  yuè tiào yuè ài  ài ya ài~~ài 
อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย  เยว่ เที่ยว เยว่ อ้าย  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย

越跳越High 爱呀爱~~爱
yuè tiào yuè High  ài ya ài~~ài
เยว่ เที่ยว เยว่ ไฮ  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย

热血澎湃 爱呀爱~~爱 遇强更强的能耐
rè xuè péng pài  ài ya ài~~ài  yù qiáng gèng qiáng de néng nài
เย่อ เซว่ เผิง ไพ่  อ้าย ย่ะ อ้าย~~อ้าย  อวิ้ เฉียง เกิ้ง เฉียง เตอะ เหนิง ไน่

我们与生俱来 台下的同学 别少见多怪
wǒ men yǔ shēng jù lái  tái xià de tóng xué  bié shǎo jiàn duō guài
หว่อ เมิน อวิ่ เซิง จวี้ ไหล  ไถ เซี่ย เตอะ ถง เสว๋  เปี๋ย เส่า เจี้ยน ตัว ไกว้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...