วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

You Xing De Chi Bang (有形的翅膀) Visible Wings - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Yǒu Xíng De Chì Bǎng (有形的翅膀) Visible Wings
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Yǒu Xíng De Chì Bǎng (有形的翅膀) Visible Wings
สังกัด Wonderful Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


这一路 翻越了喜与悲 是与非
zhè yī lù  fān yuè le xǐ yǔ bēi  shì yǔ fēi 
เจ้อ อี๋ ลู่  ฟาน เยว่ เลอะ สี อวิ่ เปย  ซื่อ อวิ่ เฟย

一双眼 看过许多变迁
yī shuāng yǎn  kàn guò xǔ duō biàn qiān
อี้ ซวง เหยี่ยน  คั่น กั้ว สวี่ ตัว เปี้ยน เชียน

有时候 我也会 觉得有一点累
yǒu shí hòu  wǒ yě huì  jué de yǒu yī diǎn lèi 
โหย่ว สือ โฮ่ว  หวอ เย่ ฮุ่ย  เจว๋ เตอะ โหย่ว อี้ เตี่ยน เล้ย

一瞬间 怀疑身边一切
yī shùn jiān  huái yí shēn biān yī qiè
อี๋ ซุ่น เจียน  ไหว อี๋ เซิน เปียน อี๋ เชี้ย

*隐形翅膀 带着我回想 掠过那绝望 找希望
yǐn xíng chì bǎng  dài zhe wǒ huí xiǎng  lüè guò nà jué wàng  zhǎo xī wàng
หยิ่น สิง ชื่อ ป่าง  ไต้ เจอะ หว่อ หุย เสี่ยง  เลว่ กั้ว น่า เจว๋ ว่าง  เจ่า ซี ว่าง

你的力量 却是我身上真实的飞翔
nǐ de lì liàng  què shì wǒ shēn shang zhēn shí de fēi xiáng 
หนี่ เตอะ ลี่ เลี่ยง  เชว่ ซื่อ หว่อ เซิน ซ่าง เจิน สือ เตอะ เฟย เสียง

带着我抵挡 曾受过的伤 每一个孤单的晚上
dài zhe wǒ dǐ dǎng  céng shòu guò de shāng  měi yī gè gū dān de wǎn shàng
ไต้ เจอะ หวอ ตี๋ ต่าง  เฉิง โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง  เหม่ย อี๋ เก้อ กู ตัน เตอะ หว่าน ซ่าง

我们是彼此有形的翅膀 学着更坚强
wǒ men shì bǐ cǐ yǒu xíng de chì bǎng  xué zhe gèng jiān qiáng
หว่อ เมิน ซื่อ ปี๋ ฉือ โหย่ว สิง เตอะ ชื่อ ป่าง  เสว๋ เจอะ เกิ้ง เจียน เฉียง

这一路 经历了爱与恨 错与对
zhè yī lù  jīng lì le ài yǔ hèn  cuò yǔ duì 
เจ้อ อี๋ ลู่  จิง ลี่ เลอะ อ้าย อวิ่ เฮิ่น  ชั่ว อวิ่ ตุ้ย

一句话 很难说的完全
yī jù huà  hěn nán shuō de wán quán
อี๋ จวี้ ฮว่า  เหิ่น หนาน ซัว เตอะ หวาน เฉวียน

有时候 我也会想要掉一些泪
yǒu shí hòu  wǒ yě huì xiǎng yào diào yī xiē lèi 
โหย่ว สือ โฮ่ว  หวอ เย่ ฮุ่ย เสี่ยง เหย้า เตี้ยว อี้ เซีย เล้ย

哭完了 再站起来面对
kū wán le  zài zhàn qǐ lái miàn duì
คู หวาน เลอะ  ไจ้ จ้าน ฉี่ ไหล เมี่ยน ตุ้ย

ซ้ำ *

我曾害怕 所以我懂得难免会沮丧的模样
wǒ céng hài pà  suǒ yǐ wǒ dǒng de nán miǎn huì jǔ sàng de mú yàng 
หว่อ เฉิง ไห้ พ่า  สัว อี่ หวอ ต่ง เตอะ หนาน เหมี่ยน ฮุ่ย จวี่ ซ่าง เตอะ หมู ย่าง

我受过伤 所以更渴望美丽的飞翔
wǒ shòu guò shāng  suǒ yǐ gèng kě wàng měi lì de fēi xiáng
หว่อ โซ่ว กั้ว ซาง  สัว อี่ เกิ้ง เข่อ ว่าง เหม่ย ลี่ เตอะ เฟย เสียง

你在我身旁 陪我勇敢唱 像一个保护着我的家
nǐ zài wǒ shēn páng  péi wǒ yǒng gǎn chàng  xiàng yī gè bǎo hù zhe wǒ de jiā
หนี่ ไจ้ หว่อ เซิน ผัง  เผย หวอ หยง ก่าน ช่าง  เซี่ยง อี๋ เก้อ เป่า ฮู่ เจอะ หว่อ เตอะ เจีย

我们是彼此有形的翅膀 飞进了坚强
wǒ men shì bǐ cǐ yǒu xíng de chì bǎng  fēi jìn le jiān qiáng 
หว่อ เมิน ซื่อ ปี๋ ฉือ โหย่ว สิง เตอะ ชื่อ ป่าง  เฟย จิ้น เลอะ เจียน เฉียง

真实的翅膀 擦去那泪光 还记得梦想
zhēn shí de chì bǎng  cā qù nà lèi guāng  hái jì de mèng xiǎng
เจิน สือ เตอะ ชื่อ ป่าง  ชา ชวี่ น่า เล้ย กวง  ไห จี้ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...