วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

She Wanna Go - JPM (Lyrics)

เพลง She Wanna Go
อัลบั้ม Sān Bǎi Liù Shí Wǔ (三百六十五) 365
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di)

สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


OH why AH AH Hai

她说的理由怎么我听来总觉得奇怪
tā shuō de lǐ yóu zěn me wǒ tīng lái zǒng jué de qí guài
ทา ซัว เตอะ หลี่ โหยว เจิ่น เมอะ หว่อ ทิง ไหล จ่ง เจว๋ เตอะ ฉี ไกว้

OH why AH AH Hai

我做错了什么 让她想离开
wǒ zuò cuò le shén me  ràng tā xiǎng lí kāi
หว่อ จั้ว ชั่ว เลอะ เสิน เมอะ  ร่าง ทา เสี่ยง หลี ไค

Just breathe Just breathe

深呼吸 OH 爱~ 没了就是没了 你能怎么办
shēn hū xī OH ài~  méi le jiù shì méi le  nǐ néng zěn me bàn
เซิน ฮู ซี โอ้ อ้ายเหมย เลอะ จิ้ว ซื่อ เหมย เลอะ  หนี่ เหนิง เจิ่น เมอะ ปั้น

就别再 奢望她回来 忘了吧 才能早点看开
jiù bié zài  shē wàng tā huí lái  wàng le ba  cái néng zǎo diǎn kàn kāi
จิ้ว เปี๋ย ไจ้  เซอ ว่าง ทา หุย ไหล  ว่าง เลอะ ป่ะ  ไฉ เหนิง เจ๋า เตี่ยน คั่น ไค

*She wanna go go yeah

在一起什么都觉得温柔 分手却一堆借口
zài yī qǐ shén me dōu jué de wēn róu  fēn shǒu què yī duī jiè kǒu
ไจ้ อี้ ฉี่ เสิน เมอะ โตว เจว๋ เตอะ เวิน โหรว  เฟิน โส่ว เชว่ อี้ ตุย เจี้ย โข่ว

She wanna go go yeah

我已经长得这么大了这点伤我能够承受
wǒ yǐ jīng zhǎng de zhè me dà le zhè diǎn shāng wǒ néng gòu chéng shòu
หวอ อี่ จิง จ่าง เตอะ เจ้อ เมอะ ต้า เลอะ เจ้อ เตี่ยน ซาง หว่อ เหนิง โก้ว เฉิง โซ่ว

你想走就走 OH 再会啰
nǐ xiǎng zǒu jiù zǒu  OH zài huì luō
หนี เสียง โจ่ว จิ้ว โจ่ว  โอ้ ไจ้ ฮุ่ย โละ

She wanna go go yeah

再会啰
zài huì luō
ไจ้ ฮุ่ย โละ

我猜 AH AH Hai 她想起你的好 到时候会不会回来
wǒ cāi AH AH Hai  tā xiǎng qǐ nǐ de hǎo  dào shí hòu huì bù huì huí lái
หว่อ ไช อา อา ไฮ  ทา เสียง ฉี หนี่ เตอะ เห่า  เต้า สือ โฮ่ว ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย หุย ไหล

她Try AH AH Hai 会发现没有别人 比你还更爱
tā Try AH AH Hai  huì fā xiàn méi yǒu bié rén  bǐ nǐ hái gèng ài
ทา ไทร อา อา ไฮ  ฮุ่ย ฟา เซี่ยน เหมย โหย่ว เปี๋ย เหริน  ปี๋ หนี่ ไห เกิ้ง อ้าย

Just breathe Just breathe

深呼吸 OH 爱~ 结束就结束了 你别再心烦
shēn hū xī OH ài~  jié shù jiù jié shù le  nǐ bié zài xīn fán
เซิน ฮู ซี โอ้ อ้ายเจี๋ย ซู่ จิ้ว เจี๋ย ซู่ เลอะ  หนี่ เปี๋ย ไจ้ ซิน ฝาน

我应该 变得更勇敢 一个人 也能过的精彩
wǒ yīng gāi  biàn de gèng yǒng gǎn  yī gè rén  yě néng guò de jīng cǎi
หว่อ ยิง ไก  เปี้ยน เตอะ เกิ้ง หยง ก่าน  อี๋ เก้อ เหริน  เย่ เหนิง กั้ว เตอะ จิง ไฉ่

ซ้ำ *

Just go go OH

再会啰
zài huì luō
ไจ้ ฮุ่ย โละ

She wanna go go yeah

再会啰
zài huì luō
ไจ้ ฮุ่ย โละ

喔 女人心说变就变
Woo  nǚ rén xīn shuō biàn jiù biàn  
โว้  นวี่ เหริน ซิน ซัว เปี้ยน จิ้ว เปี้ยน

爱的时候全城热恋不爱就说对你没有感觉
ài de shí hòu quán chéng rè liàn bù ài jiù shuō duì nǐ méi yǒu gǎn jué
อ้าย เตอะ สือ โฮ่ว เฉวียน เฉิง เย่อ เลี่ยน  ปู๋ อ้าย จิ้ว ซัว ตุ้ย หนี่ เหมย โหยว ก่าน เจว๋

给她个机会 再解释一遍 一遍再一遍
gěi tā gè jī huì  zài jiě shì yī biàn  yī biàn zài yī biàn 
เก่ย ทา เก้อ จี ฮุ่ย  ไจ้ เจี่ย ซื่อ อี๋ เปี้ยน  อี๋ เปี้ยน ไจ้ อี๋ เปี้ยน

听不懂随便 绕了一圈
tīng bù dǒng suí biàn  rào le yī quān 
ทิง ปู้ ต่ง สุย เปี้ยน  เร่า เลอะ อี้ เชวียน

她会发现 其实旧爱还是最美
tā huì fā xiàn  qí shí jiù ài hái shì zuì měi
ทา ฮุ่ย ฟา เซี่ยน  ฉี สือ จิ้ว อ้าย ไห ซื่อ จุ้ย เหม่ย

是时候 该划下句点 做朋友 抱歉我没时间
shì shí hòu  gāi huà xià jù diǎn  zuò péng yǒu  bào qiàn wǒ méi shí jiān
ซื่อ สือ โฮ่ว  ไก ฮว่า เซี่ย จวี้ เตี่ยน  จั้ว เผิง โหย่ว  เป้า เชี่ยน หว่อ เหมย สือ เจียน

ซ้ำ *

Just go go

再会啰
zài huì luō
ไจ้ ฮุ่ย โละ

She wanna go go yeah

再会啰
zài huì luō
ไจ้ ฮุ่ย โละ

Just go

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...