วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Qiao Ke Li (巧克力) Chocolate - Jia Jia (Lyrics)

เพลง Qiǎo Kè Lì (巧克力) Chocolate
ศิลปิน Jǐ Jiā Yíng (纪家盈Jiā Jiā (家家)
อัลบั้ม Wèi Nǐ De Jì Mò Chàng Gē (为你的寂寞唱歌) Alone The Way
สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


OH 没有关系 真的没有关系
OH méi yǒu guān xi  zhēn de méi yǒu guān xi 
โอ้ เหมย โหย่ว กวน ซิ  เจิน เตอะ เหมย โหย่ว กวน ซิ

微妙的触碰 想引起谁的注意
wēi miào de chù pèng  xiǎng yǐn qǐ shuí de zhù yì
เวย เมี่ยว เตอะ ชู่ เพิ่ง  เสียง หยิน ฉี่ สุย เตอะ จู้ อี้

别操之过急 也不用太多心机
bié cāo zhī guò jí  yě bù yòng tài duō xīn jī 
เปี๋ย เชา จือ กั้ว จี๋  เย่ ปู๋ ย่ง ไท่ ตัว ซิน จี

适当的距离才有吸引力
shì dàng de jù lí cái yǒu xī yǐn lì
ซื่อ ตั้ง เตอะ จวี้ หลี ไฉ โหย่ว ซี หยิ่น ลี่

*OH 没有关系 真的没有关系
OH méi yǒu guān xi  zhēn de méi yǒu guān xi 
โอ้ เหมย โหย่ว กวน ซิ  เจิน เตอะ เหมย โหย่ว กวน ซิ

赌一赌我温柔回应你的机率
dǔ yī dǔ wǒ wēn róu huí yìng nǐ de jī lǜ
ตู่ อี้ ตู่ หว่อ เวิน โหรว หุย ยิ่ง หนี่ เตอะ จี ลวี้

别怕输不起 也别想把我赢回去
bié pà shū bù qǐ  yě bié xiǎng bǎ wǒ yíng huí qù 
เปี๋ย พ่า ซู ปู้ ฉี่  เย่ เปี๋ย เสียง ป๋า หว่อ หยิง หุย ชวี่

安慰奖给你 一颗巧克力
ān wèi jiǎng gěi nǐ  yī kē qiǎo kè lì
อัน เว่ย เจี๋ยง เก๋ย หนี่  อี้ เคอ เฉี่ยว เค่อ ลี่

散发迷人的香气 苦中带甜才有趣
sàn fā mí rén de xiāng qì  kǔ zhōng dài tián cái yǒu qù 
ซ่าน ฟา หมี เหริน เตอะ เซียง ชี่  ขู่ จง ไต้ เถียน ไฉ โหย่ว ชวี่

如果我是你 不会一口就吃下去
rú guǒ wǒ shì nǐ  bù huì yī kǒu jiù chī xià qù
หรู กั่ว หว่อ ซื่อ หนี่  ปู๋ ฮุ่ย อี้ โข่ว จิ้ว ชือ เซี่ย ชวี่

揭开金色的外衣 一层一层发现秘密
jiē kāi jīn sè de wài yī  yī céng yī céng fā xiàn mì mì
เจีย ไค จิน เซ้อ เตอะ ไว่ อี  อี้ เฉิง อี้ เฉิง ฟา เซี่ยน มี่ มี่

再用体温来拥抱融化我的心
zài yòng tǐ wēn lái yōng bào róng huà wǒ de xīn
ไจ้ ย่ง ถี่ เวิน ไหล ยง เป้า หรง ฮว่า หว่อ เตอะ ซิน  

**我想要你 想要你掉进陷阱
wǒ xiǎng yào nǐ  xiǎng yào nǐ diào jìn xiàn jǐng 
หวอ เสี่ยง เหย้า หนี่  เสี่ยง เหย้า หนี่ เตี้ยว จิ้น เซี่ยน จิ่ง

悄悄地靠近 摆动相同频率
qiāo qiāo de kào jìn  bǎi dòng xiāng tóng pín lǜ
เชียว เชียว เตอะ เค่า จิ้น  ป่าย ต้ง เซียง ถง ผิน ลวี้

懂不懂要领 别钻进寂寞怀里 让一整夜来证明
dǒng bù dǒng yào lǐng  bié zuān jìn jì mò huái lǐ  ràng yī zhěng yè lái zhèng míng 
ต่ง ปู้ ต่ง เหย้า หลิ่ง  เปี๋ย จวน จิ้น จี้ มั่ว ไหว หลี่  ร่าง อี้ เจิ่ง เย้ ไหล เจิ้ง หมิง 

(Yeah~)

ซ้ำ *, **

***给我你的 你的灵魂身体
gěi wǒ nǐ de  nǐ de líng hún shēn tǐ 
เก๋ย หว่อ หนี่ เตอะ  หนี่ เตอะ หลิง หุน เซิน ถี่

悄悄地忘记 有关于我和你
qiāo qiāo de wàng jì  yǒu guān yú wǒ hé nǐ
เชียว เชียว เตอะ ว่าง จี้  โหย่ว กวน อวิ๋ หว่อ เหอ หนี่

让电流旋转碰撞 每一条神经
ràng diàn liú xuán zhuǎn pèng zhuàng  měi yī tiáo shén jīng
ร่าง เตี้ยน หลิว เสวียน จ่วน เพิ่ง จ้วง  เหม่ย อี้ เถียว เสิน จิง

爱不爱情 先放着明天再确定
ài bù ài qíng  xiān fàng zhe míng tiān zài què dìng
อ้าย ปู๋ อ้าย ฉิง  เซียน ฟ่าง เจอะ หมิง เทียน ไจ้ เชว่ ติ้ง

ซ้ำ **, ***

让电流跟着情绪 旋转碰撞 每一条神经
ràng diàn liú gēn zhe qíng xù  xuán zhuǎn pèng zhuàng  měi yī tiáo shén jīng
ร่าง เตี้ยน หลิว เกิน เจอะ ฉิง ซวี่  เสวียน จ่วน เพิ่ง จ้วง  เหม่ย อี้ เถียว เสิน จิง

爱不爱情 先放着明天再确定
ài bù ài qíng  xiān fàng zhe míng tiān zài què dìng
อ้าย ปู๋ อ้าย ฉิง  เซียน ฟ่าง เจอะ หมิง เทียน ไจ้ เชว่ ติ้ง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...