วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Hao Xiang Dui Ta Shuo (好想对他说) It Will Be Fine - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Hǎo Xiǎng Duì Tā Shuō (好想对他说) It Will Be Fine
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม CUT
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง他的双手就要失控 他的眼睛正在汹涌
tā de shuāng shǒu jiù yào shī kòng  tā de yǎn jing zhèng zài xiōng yǒng
ทา เตอะ ซวง โส่ว จิ้ว เหย้า ซือ ค่ง  ทา เตอะ เหยี่ยน จิง เจิ้ง ไจ้ โซวง หย่ง

谁让他这么痛 这么站在路口
shuí ràng tā zhè me tòng  zhè me zhàn zài lù kǒu
สุย ร่าง ทา เจ้อ เมอะ ท่ง  เจ้อ เมอะ จ้าน ไจ้ ลู่ โข่ว

用自己珍贵的脆弱吸引着观众
yòng zì jǐ zhēn guì de cuì ruò xī yǐn zhe guān zhòng
ย่ง จื้อ จี่ เจิน กุ้ย เตอะ ชุ่ย รั่ว ซี หยิ่น เจอะ กวน จ้ง

隔着一片霓虹放空 同在一片人海漂泊
gé zhe yī piàn ní hóng fàng kōng  tóng zài yī piàn rén hǎi piāo bó
เก๋อ เจอะ อี๋ เพี่ยน หนี หง ฟ่าง คง  ถง ไจ้ อี๋ เพี่ยน เหริน ไห่ เพียว ปั๋ว

原来每种难过 都有人正在过
yuán lái měi zhǒng nán guò  dōu yǒu rén zhèng zài guò
หยวน ไหล เหมย จ่ง หนาน กั้ว  โตว โหย่ว เหริน เจิ้ง ไจ้ กั้ว

头顶这片灿烂星空 什么故事没见过
tóu dǐng zhè piàn càn làn xīng kōng  shén me gù shì méi jiàn guò
โถว ติ่ง เจ้อ เพี่ยน ช่าน ล่าน ซิง คง  เสิน เมอะ กู้ ซื่อ เหมย เจี้ยน กั้ว

好想对他说 还有个我 也曾经疯狂 放声哭过
hǎo xiǎng duì tā shuō  hái yǒu gè wǒ  yě céng jīng fēng kuáng  fàng shēng kū guò
เหา เสี่ยง ตุ้ย ทา ซัว  ไห โหย่ว เก้อ หว่อ  เย่ เฉิง จิง เฟิง ขวง  ฟ่าง เซิง คู กั้ว

原因就算不同 结果总 都差不多
yuán yīn jiù suàn bù tóng  jié guǒ zǒng  dōu chà bù duō 
หยวน ยิน จิ้ว ซ่วน ปู้ ถง  เจี๋ย กั๋ว จ่ง  โตว ช่า ปู้ ตัว

那些快乐 会回来的
nà xiē kuài lè  huì huí lái de
น่า เซีย ไคว่ เล่อ  ฮุ่ย หุย ไหล เตอะ

*好想对他说 你看看我 隐形的伤口 也没愈合
hǎo xiǎng duì tā shuō  nǐ kàn kàn wǒ  yǐn xíng de shāng kǒu  yě méi yù hé
เหา เสี่ยง ตุ้ย ทา ซัว  หนี่ คั่น คั่น หว่อ  หยิ่น สิง เตอะ ซาง โข่ว  เย่ เหมย อวิ้ เหอ

我一路往前走 遇到的每个过客
wǒ yī lù wǎng qián zǒu  yù dào de měi gè guò kè 
หว่อ อี๋ ลู่ หว่าง เฉียน โจ่ว  อวิ้ เต้า เตอะ เหม่ย เก้อ กั้ว เค่อ 

都忍着痛 继续完成 人生
dōu rěn zhe tòng  jì xù wán chéng  rén shēng
โตว เหริ่น เจอะ ท่ง  จี้ ซวี่ หวาน เฉิง  เหริน เซิง

他的双手也快失控 他的眼睛更加汹涌
tā de shuāng shǒu yě kuài shī kòng  tā de yǎn jing gèng jiā xiōng yǒng
ทา เตอะ ซวง โส่ว เย่ ไคว่ ซือ ค่ง  ทา เตอะ เหยี่ยน จิง เกิ้ง เจีย โซวง หย่ง

这些曲折路口 能否从容路过
zhè xiē qū zhé lù kǒu  néng fǒu cóng róng lù guò 
เจ้อ เซีย ชวี เจ๋อ ลู่ โข่ว  เหนิง โฝ่ว ฉง หยง ลู่ กั้ว

头顶这片灿烂星空 依然自顾自闪烁
tóu dǐng zhè piàn càn làn xīng kōng  yī rán zì gù zì shǎn shuò
โถว ติ่ง เจ้อ เพี่ยน ช่าน ล่าน ซิง คง  อี หยาน จื้อ กู้ จื้อ ส่าน ซั่ว

ซ้ำ *

多感激曾经也有人这样对我说
duō gǎn jī céng jīng yě yǒu rén zhè yàng duì wǒ shuō 
ตัว ก่าน จี เฉิง จิง เย๋ โหย่ว เหริน เจ้อ ย่าง ตุ้ย หว่อ ซัว

每种折磨之中其实都暗藏收获
měi zhǒng zhé mó zhī zhōng qí shí dōu àn cáng shōu huò 
เหมย จ่ง เจ๋อ หมัว จือ จง ฉี สือ โตว อั้น ฉาง โซว ฮั่ว

勇敢的心 永不会错
yǒng gǎn de xīn  yǒng bù huì cuò
หยง ก่าน เตอะ ซิน  หย่ง ปู๋ ฮุ่ย ชั่ว

Wuu Woo HO~

好想对他说 还有个我 也曾经疯狂 放肆哭过
hǎo xiǎng duì tā shuō  hái yǒu gè wǒ  yě céng jīng fēng kuáng  fàng sì kū guò
เหา เสี่ยง ตุ้ย ทา ซัว  ไห โหย่ว เก้อ หว่อ  เย่ เฉิง จิง เฟิง ขวง  ฟ่าง ซื่อ คู กั้ว

未来有多不同 回头看 都差不多
wèi lái yǒu duō bù tóng  huí tóu kàn  dōu chà bù duō 
เว่ย ไหล โหย่ว ตัว ปู้ ถง  หุย โถว คั่น  โตว ช่า ปู้ ตัว 

那些快乐 没离开过
nà xiē kuài lè  méi lí kāi guò
น่า เซีย ไคว่ เล่อ  เหมย หลี ไค กั้ว

好想对他说 你看看我 隐形的伤口 也没愈合
hǎo xiǎng duì tā shuō  nǐ kàn kàn wǒ  yǐn xíng de shāng kǒu  yě méi yù hé
เหา เสี่ยง ตุ้ย ทา ซัว  หนี่ คั่น คั่น หว่อ  หยิ่น สิง เตอะ ซาง โข่ว  เย่ เหมย อวิ้ เหอ

我一路往前走 遇到的每个过客
wǒ yī lù wǎng qián zǒu  yù dào de měi gè guò kè 
หว่อ อี๋ ลู่ หว่าง เฉียน โจ่ว  อวิ้ เต้า เตอะ เหม่ย เก้อ กั้ว เค่อ 

都忍着痛 明白这是 人生
dōu rěn zhe tòng  míng bái zhè shì  rén shēng
โตว เหริ่น เจอะ ท่ง  หมิง ไป๋ เจ้อ ซื่อ  เหริน เซิง

Emm Hmm

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...