วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Xing Fu Nan Bu Nan (幸福难不难) Happiness is Hard - Yisa Yu (Lyrics)

เพลง Xìng Fú Nán Bù Nán (幸福难不难) Happiness is Hard
ศิลปิน Yù Kě Wéi (郁可唯) Yisa Yu
อัลบั้ม Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小Little Broken Hearts
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง
我现在过得很好 不为什么苦恼
wǒ xiàn zài guò de hěn hǎo  bù wèi shén me kǔ nǎo 
หว่อ เซี่ยน ไจ้ กั้ว เตอะ เหิน เห่า  ปู๋ เว่ย เสิน เมอะ ขู เหน่า

日子像悠游的水草 也不怕回忆惊扰
rì zi xiàng yōu yóu de shuǐ cǎo  yě bù pà huí yì jīng rǎo
ยื้อ จึ เซี่ยง โยว โหยว เตอะ สุย เฉ่า  เย่ ปู๋ พ่า หุย อี้ จิง เหร่า

过去多在意的 事过境迁了随风飘
guò qù duō zài yì de  shì guò jìng qiān le suí fēng piāo
กั้ว ชวี่ ตัว ไจ้ อี้ เตอะ  ซื่อ กั้ว จิ้ง เชียน เลอะ สุย เฟิง เพียว

*谁等在我的昨天 左右不了明天
shuí děng zài wǒ de zuó tiān  zuǒ yòu bù liǎo míng tiān 
สุย เติ่ง ไจ้ หว่อ เตอะ จั๋ว เทียน  จั่ว โย่ว ปู้ เหลี่ยว หมิง เทียน

爱过几年 缘分总是少一天
ài guò jǐ nián  yuán fèn zǒng shì shǎo yī tiān
อ้าย กั้ว จี่ เหนียน  หยวน เฟิ่น จ่ง ซื่อ เส่า อี้ เทียน

一个人一辈子 一次幸福难不难
yī gè rén yī bèi zi  yī cì xìng fú nán bù nán 
อี๋ เก้อ เหริน อี๋ เป้ย จึ  อี๋ ชื่อ ซิ่ง ฝู หนาน ปู้ หนาน

每次想走得很远 越渴望越无力向前
měi cì xiǎng zǒu de hěn yuǎn  yuè kě wàng yuè wú lì xiàng qián
เหม่ย ชื่อ เสียง โจ่ว เตอะ เหิน หย่วน  เยว่ เข่อ ว่าง เยว่ อู๋ ลี่ เซี่ยง เฉียน

如果那么爱你 最后还要失去你 为你伤心
rú guǒ nà me ài nǐ  zuì hòu hái yào shī qù nǐ  wèi nǐ shāng xīn
หรู กั่ว น่า เมอะ อ้าย หนี่  จุ้ย โฮ่ว ไห เหย้า ซือ ชวี่ หนี่  เว่ย หนี่ ซาง ซิน

可能 我会宁愿不去冒险
kě néng  wǒ huì nìng yuàn bù qù mào xiǎn
เข่อ เหนิง  หว่อ ฮุ่ย นิ่ง ย่วน ปู๋ ชวี่ เม่า เสี่ยน

一句话一辈子 一次幸福难不难
yī jù huà yī bèi zi  yī cì xìng fú nán bù nán
อี๋ จวี้ ฮว่า อี๋ เป้ย จึ  อี๋ ชื่อ ซิ่ง ฝู หนาน ปู้ หนาน

听过多少永远 只怀念拥抱你的瞬间
tīng guò duō shǎo yǒng yuǎn  zhǐ huái niàn yōng bào nǐ de shùn jiān
ทิง กั้ว ตัว เส่า หยง หย่วน  จื่อ ไหว เนี่ยน ยง เป้า หนี่ เตอะ ซุ่น เจียน

**如果遗失的梦 还能再找回来
rú guǒ yí shī de mèng  hái néng zài zhǎo huí lái 
หรู กั่ว อี๋ ซือ เตอะ เมิ่ง  ไห เหนิง ไจ้ เจ่า หุย ไหล               

我会勇敢 可是选择离开就别遗憾
wǒ huì yǒng gǎn  kě shì xuǎn zé lí kāi jiù bié yí hàn
หว่อ ฮุ่ย หยง ก่าน  เข่อ ซื่อ เสวี่ยน เจ๋อ หลี ไค จิ้ว เปี๋ย อี๋ ฮั่น

ซ้ำ *, **

一转身一辈子 一次幸福难不难
yī zhuǎn shēn yī bèi zi  yī cì xìng fú nán bù nán 
อี้ จ่วน เซิน อี๋ เป้ย จึ  อี๋ ชื่อ ซิ่ง ฝู หนาน ปู้ หนาน

当时说了再见 再见面时空都已蜕变
dāng shí shuō le zài jiàn  zài jiàn miàn shí kōng dōu yǐ tuì biàn
ตัง สือ ซัว เลอะ ไจ้ เจี้ยน  ไจ้ เจี้ยน เมี่ยน สือ คง โตว อี่ ทุ่ย เปี้ยน

ซ้ำ **

DA DA DA DA  DA DA DA DA DA~

放开一切才能握住你的手
fàng kāi yī qiè cái néng wò zhù nǐ de shǒu
ฟ่าง ไค อี๋ เชี้ย ไฉ เหนิง ว่อ จู้ หนี่ เตอะ โส่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...