วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Wan Zhang Ai (完整爱) Perfect Love - Gillian Chung & Angela Chang (Lyrics)

เพลง Wán Zhěng Ài (完整) Perfect Love
ศิลปิน Zhōng Xīn Tóng (钟欣潼) Gillian Chung/ĀJiāo () AJiao & Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Wán Zhěng Ài (完整) Perfect Love
สังกัด EEGMusicHK
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง钟欣潼 : Hey My Girl 当我逆风不愿随波逐流
ZhōngXīnTóng : Hey My Girl  dāng wǒ nì fēng bù yuàn suí bō zhú liú
AJiao : เฮ้ ไม เกิร์ล  ตัง หว่อ นี่ เฟิง ปู๋ ย่วน สุย ปัว จู๋ หลิว

OH Hey 坠落 你却总能抢先一步 打捞起我
OH Hey  zhuì luò  nǐ què zǒng néng qiǎng xiān yī bù  dǎ lāo qǐ wǒ
โอ้ เฮ้  จุ้ย ลั่ว  หนี่ เชว่ จ่ง เหนิง เฉี่ยง เซียน อี๋ ปู้  ต่า เลา ฉี หว่อ

张韶涵:Hey My Girl 当我的未来又天摇地动
ZhāngSháoHán : Hey My Girl  dāng wǒ de wèi lái yòu tiān yáo dì dòng
Angela : เฮ้ ไม เกิร์ล  ตัง หว่อ เตอะ เว่ย ไหล โย่ว เทียน เหยา ตี้ ต้ง

OH Hey 抬头 你像不灭流星固守 我许的梦
OH Hey  tái tóu  nǐ xiàng bù miè liú xīng gù shǒu  wǒ xǔ de mèng
โอ้ เฮ้  ไถ โถว  หนี่ เซี่ยง ปู๋ เมี้ย หลิว ซิง กู้ โส่ว  หวอ สวี่ เตอะ เมิ่ง

钟欣潼 AJiao : I Know Why

张韶涵:世界能有多坏
ZhāngSháoHán : shì jiè néng yǒu duō huài
Angela : ซื่อ เจี้ย เหนิง โหย่ว ตัว ไฮว่

钟欣潼 AJiao : I Know Why

张韶涵:究竟要再挥霍我多少勇敢
ZhāngSháoHán : jiū jìng yào zài huī huò wǒ duō shǎo yǒng gǎn
Angela : จิว จิ้ง เหย้า ไจ้ ฮุย ฮั่ว หว่อ ตัว เสา หยง ก่าน

合:反锁的心被你感动
All : fǎn suǒ de xīn bèi nǐ gǎn dòng
ร้องรวม : ฝาน สั่ว เตอะ ซิน เป้ย หนี ก่าน ต้ง

钟欣潼 : 而盛开
ZhōngXīnTóng : ér shèng kāi
AJiao : เอ๋อ เซิ่ง ไค

张韶涵:惊艳
ZhāngSháoHán : jīng yàn
Angela : จิง เหยี้ยน

钟欣潼 : 精彩
ZhōngXīnTóng : jīng cǎi
AJiao : จิง ไฉ่

张韶涵:惊叹
ZhāngSháoHán : jīng tàn
Angela : จิง ท่าน

*钟欣潼 AJiao : You & I

张韶涵:有你在陪我完整爱
ZhāngSháoHán : yǒu nǐ zài péi wǒ wán zhěng ài
Angela : โหยว หนี่ ไจ้ เผย หว่อ หวาน เจิ่ง อ้าย

钟欣潼 AJiao : You & I

张韶涵:有你在冒险都浪漫
ZhāngSháoHán : yǒu nǐ zài mào xiǎn dōu làng màn
Angela : โหยว หนี่ ไจ้ เม่า เสี่ยน โตว ล่าง ม่าน

合:我们不顾形象笑得泪眼灿烂
All : wǒ men bù gù xíng xiàng xiào de lèi yǎn càn làn 
ร้องรวม : หว่อ เมิน ปู๋ กู้ สิง เซี่ยง เสี้ยว เตอะ เล้ย เหยี่ยน ช่าน ล่าน

更能听从直觉去爱
gèng néng tīng cóng zhí jué qù ài
เกิ้ง เหนิง ทิง ฉง จื๋อ เจว๋ ชวี่ อ้าย

张韶涵 Angela : You & I

钟欣潼 : 有我在陪你完整爱
ZhōngXīnTóng : yǒu wǒ zài péi nǐ wán zhěng ài
AJiao : โหยว หว่อ ไจ้ เผย หนี่ หวาน เจิ่ง อ้าย

张韶涵 Angela : You & I

钟欣潼 : 有我在不准你孤单
ZhōngXīnTóng : yǒu wǒ zài bù zhǔn nǐ gū dān
AJiao : โหยว หว่อ ไจ้ ปู้ จุ๋น หนี่ กู ตัน

合:拼命寻找的答案现在都明白
All : pīn mìng xún zhǎo de dá àn xiàn zài dōu míng bái
ร้องรวม : พิน มิ่ง สวิน เจ่า เตอะ ต๋า อั้น เซี่ยน ไจ้ โตว หมิง ไป๋

张韶涵 Angela : You & I

钟欣潼 : Hey My Girl 当你的求救被雷雨吞没
ZhōngXīnTóng : Hey My Girl  dāng nǐ de qiú jiù bèi léi yǔ tūn mò
AJiao : เฮ้ ไม เกิร์ล  ตัง หนี่ เตอะ ฉิว จิ้ว เป้ย เหลย อวิ่ ทุน มั่ว

OH Hey 坠落 我一定找到你抱紧 你的寂寞
OH Hey  zhuì luò  wǒ yī dìng zhǎo dào nǐ bào jǐn  nǐ de jì mò
โอ้ เฮ้  จุ้ย ลั่ว  หว่อ อี๋ ติ้ง เจ่า เต้า หนี่ เป้า จิ่น  หนี่ เตอะ จี้ มั่ว

张韶涵: Hey My Girl 当你在迷宫弄丢了出口
ZhāngSháoHán : Hey My Girl  dāng nǐ zài mí gōng nòng diū le chū kǒu
Angela : เฮ้ ไม เกิร์ล  ตัง หนี่ ไจ้ หมี กง น่ง ติว เลอะ ชู โข่ว

OH Hey 抬头 听着心跳就会知道 该往哪走
OH Hey  tái tóu  tīng zhe xīn tiào jiù huì zhī dào  gāi wǎng nǎ zǒu
โอ้ เฮ้  ไถ โถว  ทิง เจอะ ซิน เที่ยว จิ้ว ฮุ่ย จือ เต้า  ไก หวาง หนา โจ่ว

钟欣潼 AJiao : I Know Why

张韶涵:世界疯狂旋转
ZhāngSháoHán : shì jiè fēng kuáng xuán zhuǎn
Angela : ซื่อ เจี้ย เฟิง ขวง เสวียน จ่วน

钟欣潼 AJiao : I Know Why

张韶涵:你让渺小有了夺目的光彩
ZhāngSháoHán : nǐ ràng miǎo xiǎo yǒu le duó mù de guāng cǎi
Angela : หนี่ ร่าง เหมียว เสี่ยว โหย่ว เลอะ ตั๋ว มู่ เตอะ กวง ไฉ่

合:反锁的心被你感动而盛开
All : fǎn suǒ de xīn bèi nǐ gǎn dòng ér shèng kāi
ร้องรวม : ฝาน สั่ว เตอะ ซิน เป้ย หนี ก่าน ต้ง เอ๋อ เซิ่ง ไค

张韶涵:遇见
ZhāngSháoHán : yù jiàn
Angela : อวิ้ เจี้ยน

钟欣潼 : 更多
ZhōngXīnTóng : gèng duō
AJiao : เกิ้ง ตัว

张韶涵:精彩
ZhāngSháoHán : jīng cǎi
Angela : จิง ไฉ่

ซ้ำ *

钟欣潼 AJiao : You & I

张韶涵:有你在陪我完整爱
ZhāngSháoHán : yǒu nǐ zài péi wǒ wán zhěng ài
Angela : โหยว หนี่ ไจ้ เผย หว่อ หวาน เจิ่ง อ้าย

钟欣潼 AJiao : You & I

张韶涵:有你在复杂都简单
ZhāngSháoHán : yǒu nǐ zài fù zá dōu jiǎn dān
Angela : โหยว หนี่ ไจ้ ฟู่ จ๋า โตว เจี่ยน ตัน

合:就把眼泪收藏成彼此的依赖
All : jiù bǎ yǎn lèi shōu cáng chéng bǐ cǐ de yī lài 
ร้องรวม : จิ้ว ป๋า เหยี่ยน เล้ย โซว ฉาง เฉิง ปี๋ ฉื่อ เตอะ อี ไล่

一辈子贴心的陪伴
yī bèi zi tiē xīn de péi bàn
อี๋ เป้ย จึ เทีย ซิน เตอะ เผย ปั้น

张韶涵 Angela : You & I

钟欣潼 : 有我在陪你完整爱
ZhōngXīnTóng : yǒu wǒ zài péi nǐ wán zhěng ài
AJiao : โหยว หว่อ ไจ้ เผย หนี่ หวาน เจิ่ง อ้าย

张韶涵 Angela : You & I

钟欣潼 : 有我在不准你孤单
ZhōngXīnTóng : yǒu wǒ zài bù zhǔn nǐ gū dān
AJiao : โหยว หว่อ ไจ้ ปู้ จุ๋น หนี่ กู ตัน

合:要看着你大步走向幸福未来
All : yào kàn zhe nǐ dà bù zǒu xiàng xìng fú wèi lái
ร้องรวม : เหย้า คั่น เจอะ หนี่ ต้า ปู้ โจ่ว เซี่ยง ซิ่ง ฝู เว่ย ไหล

张韶涵 Angela : You & I

钟欣潼 AJiao : And Me

张韶涵 Angela : And You

钟欣潼 AJiao : And Me

All : Forever More

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...