วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Wan Hua Tong (万花瞳) Blossom - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Wàn Huā Tóng (万花瞳) Blossom
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม 
Xiǎo Shí Dài 3: Cì Jīn Shí Dài (时代3:刺金时代) Tiny Times 3.0 OST

สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


后青涩的愿景 蜕变前的追寻
hòu qīng sè de yuàn jǐng  tuì biàn qián de zhuī xún 
โฮ่ว ชิง เซ้อ เตอะ ย่วน จิ่ง  ทุ่ย เปี้ยน เฉียน เตอะ จุย สวิน

一花一世界缩放在瞳孔里
yī huā yī shì jiè suō fàng zài tóng kǒng lǐ
อี้ ฮวา อี๋ ซื่อ เจี้ย ซัว ฟ่าง ไจ้ ถง ขง หลี่

不规则的足迹 带我来到这里
bù guī zé de zú jì  dài wǒ lái dào zhè lǐ 
ปู้ กุย เจ๋อ เตอะ จู๋ จี้  ไต้ หว่อ ไหล เต้า เจ้อ หลี่

而你是光让爱被照亮现形
ér nǐ shì guāng ràng ài bèi zhào liàng xiàn xíng
เอ๋อ หนี่ ซื่อ กวง ร่าง อ้าย เป้ย เจ้า เลี่ยง เซี่ยน สิง

携手 前进 真实所有幻影
xié shǒu  qián jìn  zhēn shí suǒ yǒu huàn yǐng 
เสีย โส่ว  เฉียน จิ้น  เจิน สือ สัว โหย่ว ฮ่วน หยิ่ง

旋转 搜集 视线里的光明
xuán zhuǎn  sōu jí  shì xiàn lǐ de guāng míng 
เสวียน จ่วน  โซว จี๋  ซื่อ เซี่ยน หลี่ เตอะ กวง หมิง

微笑 编辑 与梦对称的图~形
wēi xiào  biān jí  yǔ mèng duì chèn de tú~ xíng
เวย เสี้ยว  เปียน จี๋  อวิ่ เมิ่ง ตุ้ย เชิ่น เตอะ ถู~ สิง

*我在最近的未来 见证万花盛开
wǒ zài zuì jìn de wèi lái  jiàn zhèng wàn huā shèng kāi
หว่อ ไจ้ จุ้ย จิ้น เตอะ เว่ย ไหล  เจี้ยน เจิ้ง ว่าน ฮวา เซิ่ง ไค

我们该期待 进化中的 新世界存在
wǒ men gāi qī dài  jìn huà zhōng de  xīn shì jiè cún zài
หว่อ เมิน ไก ชี ไต้  จิ้น ฮว่า จง เตอะ  ซิน ซื่อ เจี้ย ฉุน ไจ้

你是最远的灿烂 无惧所有黑暗 逆着光斑斓
nǐ shì zuì yuǎn de càn làn  wú jù suǒ yǒu hēi àn  nì zhe guāng bān lán
หนี่ ซื่อ จุ้ย หย่วน เตอะ ช่าน ล่าน  อู๋ จวี้ สัว โหย่ว เฮย อั้น  นี่ เจอะ กวง ปัน หลาน

宛如碎钻 闪耀着时代 再定义下个世代
wǎn rú suì zuàn  shǎn yào zhe shí dài  zài dìng yì xià gè shì dài
หว่าน หยู ซุ่ย จ้วน  ส่าน เหย้า เจอะ สือ ไต้  ไจ้ ติ้ง อี้ เซี่ย เก้อ ซื่อ ไต้

(OH~ OH~ OH~ OH~)

若生命是倒影 宇宙是面棱镜
ruò shēng mìng shì dào yǐng  yǔ zhòu shì miàn léng jìng
รั่ว เซิง มิ่ง ซื่อ เต้า หยิ่ง  อวิ่ โจ้ว ซื่อ เมี่ยน เหลิง จิ้ง

我更要眼神反映各种华丽
wǒ gèng yào yǎn shén fǎn yìng gè zhǒng huá lì
หว่อ เกิ้ง เหย้า เหยี่ยน เสิน ฝ่าน ยิ่ง เก้อ จ่ง หวา ลี่

一时的小确幸 永恒的不确定
yī shí de xiǎo què xìng  yǒng héng de bù què dìng 
อี้ สือ เตอะ เสี่ยว เชว่ ซิ่ง  หย่ง เหิง เตอะ ปู๋ เชว่ ติ้ง

每朵花摇曳着绝版的美丽
měi duǒ huā yáo yè zhe jué bǎn de měi lì
เหมย ตั่ว ฮวา เหยา เย้ เจอะ เจว๋ ป่าน เตอะ เหม่ย ลี่

携手 前进 爱若是易碎品
xié shǒu  qián jìn  ài ruò shì yì suì pǐn 
เสีย โส่ว  เฉียน จิ้น  อ้าย รั่ว ซื่อ อี้ ซุ่ย ผิ่น

碰撞 变形 也要构成风景
pèng zhuàng  biàn xíng  yě yào gòu chéng fēng jǐng 
เพิ่ง จ้วง  เปี้ยน สิง  เย่ เหย้า โก้ว เฉิง เฟิง จิ่ง

堆砌 结晶 奢华你我的身影
duī qì  jié jīng  shē huá nǐ wǒ de shēn yǐng
ตุย ชี่  เจี๋ย จิง  เซอ หวา หนี หว่อ เตอะ เซิน หยิ่ง

ซ้ำ *

I SEE THE FUTURE~  I SEE THE FUTURE~  I SEE THE FUTURE~

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...