วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Miao Shou Kong Kong (妙手空空) Empty - Jackie Chan, Emi Chau Feat.Zhang Zhen Yue (Lyrics)

เพลง Miào Shǒu Kōng Kōng (妙手空空) Empty
ศิลปิน Chéng Lóng (Jackie Chan, Zhōu Huá Jiàn (华健) Emil Chau Feat.Zhāng Zhèn Yuè (张震岳)
อัลบั้ม Shí Èr Shēng Xiào (十二生肖) 12 Zodiacs OST/Chinese Zodiacs 12 (CZ12) 
สังกัด Rock Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

成龙 : 走遍那东南西北走遍八方
ChéngLóng : zǒu biàn nà dōng nán xī běi zǒu biàn bā fāng 
JackieChan : โจ่ว เปี้ยน น่า ตง หนาน ซี เป่ย โจ่ว เปี้ยน ปา ฟัง

才知道原来人生如此荒唐
cái zhī dào yuán lái rén shēng rú cǐ huāng táng
ไฉ จือ เต้า หยวน ไหล เหริน เซิง หยู ฉื่อ ฮวง ถาง

三十而立 四十依旧彷徨
sān shí ér lì  sì shí yī jiù páng huáng 
ซาน สือ เอ๋อ ลี่  ซื่อ สือ อี จิ้ว ผัง หวง

英雄少年转眼已告老返乡
yīng xióng shào nián zhuǎn yǎn yǐ gào lǎo fǎn xiāng
ยิง โสวง เซ่า เหนียน จ๋วน เหยี่ยน อี่ เก้า เหลา ฝ่าน เซียง

周华健 : 走遍那东南西北走遍八方
ZhōuHuáJiàn : zǒu biàn nà dōng nán xī běi zǒu biàn bā fāng 
EmilChau : โจ่ว เปี้ยน น่า ตง หนาน ซี เป่ย โจ่ว เปี้ยน ปา ฟัง

才知道原来爱情如此荒唐
cái zhī dào yuán lái ài qíng rú cǐ huāng táng
ไฉ จือ เต้า หยวน ไหล อ้าย ฉิง หยู ฉื่อ ฮวง ถาง

花好月圆 哪个不爱红颜
huā hǎo yuè yuán  nǎ gè bù ài hóng yán 
ฮวา เห่า เยว่ หยวน  หน่า เก้อ ปู๋ อ้าย หง เหยียน

海枯石烂终换得一世创伤
hǎi kū shí làn zhōng huàn de yī shì chuāng shāng
ไห่ คู สือ ล่าน จง ฮ่วน เตอะ อี๋ ซื่อ ชวง ซาง

成龙 : 人生啊~ 本来是一场梦
ChéngLóng : rén shēng a~  běn lái shì yī cháng mèng 
JackieChan : เหริน เซิง อาเปิ่น ไหล ซื่อ อี้ ฉาง เมิ่ง

哦~ 做美梦 醒来两手空空
OH~ zuò měi mèng  xǐng lái liǎng shǒu kōng kōng
โอ้~ จั้ว เหม่ย เมิ่ง  สิ่ง ไหล เหลียง โส่ว คง คง

周华健 : 爱情啊~ 但愿能有结果
ZhōuHuáJiàn : ài qíng a~  dàn yuàn néng yǒu jié guǒ 
EmilChau : อ้าย ฉิง อาตั้น ย่วน เหนิง โหย่ว เจี๋ย กั่ว

哦~ 擦干泪 明天还是要过
OH~ cā gān lèi  míng tiān hái shì yào guò
โอ้~ ชา กัน เล้ย  หมิง เทียน ไห ซื่อ เหย้า กั้ว

走遍那东南西北走遍八方
zǒu biàn nà dōng nán xī běi zǒu biàn bā fāng 
โจ่ว เปี้ยน น่า ตง หนาน ซี เป่ย โจ่ว เปี้ยน ปา ฟัง

早知道悲欢离合本就无常
zǎo zhī dào bēi huān lí hé běn jiù wú cháng
เจ่า จือ เต้า เปย ฮวน หลี เหอ เปิ่น จิ้ว อู๋ ฉาง

好聚好散 酸甜苦辣独自尝
hǎo jù hǎo sàn  suān tián kǔ là dú zì cháng 
เห่า จวี้ เห่า ซ่าน  ซวน เถียน ขู่ ล่า ตู๋ จื้อ ฉาง

山盟海誓怎经得几回风浪
shān méng hǎi shì zěn jīng de jǐ huí fēng làng
ซาน เหมิง ไห่ ซื่อ เจิ่น จิง เตอะ จี่ หุย เฟิง ล่าง

成龙 : 走遍那东南西北走遍八方
ChéngLóng : zǒu biàn nà dōng nán xī běi zǒu biàn bā fāng 
JackieChan : โจ่ว เปี้ยน น่า ตง หนาน ซี เป่ย โจ่ว เปี้ยน ปา ฟัง

早知道阴晴圆缺总是无常
zǎo zhī dào yīn qíng yuán quē zǒng shì wú cháng
เจ่า จือ เต้า ยิน ฉิง หยวน เชว จ่ง ซื่อ อู๋ ฉาง

世间冷暖 人情淡薄纸一张
shì jiān lěng nuǎn  rén qíng dàn bó zhǐ yī zhāng 
ซื่อ เจียน เหลิง หน่วน  เหริน ฉิง ตั้น ปั๋ว จื่อ อี้ จาง

鹏程万里只剩下一脸风霜
péng chéng wàn lǐ zhǐ shèng xià yī liǎn fēng shuāng
เผิง เฉิง ว่าน หลี่ จื่อ เซิ่ง เซี่ย อี้ เหลี่ยน เฟิง ซวง

周华健 : 人生啊~ 本来是一场梦
ZhōuHuáJiàn : rén shēng a~  běn lái shì yī cháng mèng 
EmilChau : เหริน เซิง อาเปิ่น ไหล ซื่อ อี้ ฉาง เมิ่ง

哦~ 做美梦 醒来两手空空
OH~ zuò měi mèng  xǐng lái liǎng shǒu kōng kōng
โอ้~ จั้ว เหม่ย เมิ่ง  สิ่ง ไหล เหลียง โส่ว คง คง

成龙 : 爱情啊~ 但愿能有结果
ChéngLóng : ài qíng a~  dàn yuàn néng yǒu jié guǒ 
JackieChan : อ้าย ฉิง อาตั้น ย่วน เหนิง โหย่ว เจี๋ย กั่ว

哦~ 擦干泪 明天还是要过
OH~ cā gān lèi  míng tiān hái shì yào guò
โอ้~ ชา กัน เล้ย  หมิง เทียน ไห ซื่อ เหย้า กั้ว

张震岳 : 嘿 两手空空 口袋也空空
ZhāngZhènYuè : Hey liǎng shǒu kōng kōng  kǒu dài yě kōng kōng 
ChangCsunYuk : เฮ้  เหลียง โส่ว คง คง  โข่ว ไต้ เย่ คง คง

赌一把人生会不会发疯
dǔ yī bǎ rén shēng huì bù huì fā fēng
ตู่ อี้ ป่า เหริน เซิง ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย ฟา เฟิง

生不带来死不带走 不如两位大哥把都钱给我
shēng bù dài lái sǐ bù dài zǒu  bù rú liǎng wèi dà gē bǎ dōu qián gěi wǒ
เซิง ปู๋ ไต้ ไหล สื่อ ปู๋ ไต้ โจ่ว  ปู้ หยู เหลี่ยง เว่ย ต้า เกอ ป่า โตว เฉียน เก๋ย หว่อ

为了利益 冲昏头 为了私欲 骗朋友
wèi le lì yì  chōng hūn tóu  wèi le sī yù  piàn péng yǒu 
เว่ย เลอะ ลี่ อี้  ชง ฮุน โถว  เว่ย เลอะ ซือ อวิ้  เพี่ยน เผิง โหย่ว

飞黄腾达 只是世上肤浅的定义 懂不懂
fēi huáng téng dá  zhǐ shì shì shàng fū qiǎn de dìng yì  dǒng bù dǒng
เฟย หวง เถิง ต๋า  จื่อ ซื่อ ซื่อ ซ่าง ฟู เฉี่ยน เตอะ ติ้ง อี้  ต่ง ปู้ ต่ง

人就是要累过才会懂 这经历或许不是美梦
rén jiù shì yào lèi guò cái huì dǒng  zhè jīng lì huò xǔ bù shì měi mèng 
เหริน จิ้ว ซื่อ เหย้า เล้ย กั้ว ไฉ ฮุ่ย ต่ง  เจ้อ จิง ลี่ ฮั่ว สวี่ ปู๋ ซื่อ เหม่ย เมิ่ง

劳苦奔波 年华老去 路到尽头有多少秘密
láo kǔ bēn bō  nián huá lǎo qù  lù dào jìn tóu yǒu duō shǎo mì mì
เหลา ขู่ เปิน ปัว  เหนียน หวา เหล่า ชวี่  ลู่ เต้า จิ้น โถว โหย่ว ตัว เส่า มี่ มี่

友情 爱情 亲情 这三样东西
yǒu qíng  ài qíng  qīn qíng  zhè sān yàng dōng xi 
โหย่ว ฉิง  อ้าย ฉิง  ชิน ฉิง  เจ้อ ซาน ย่าง ตง ซิ

这辈子 修炼不成 下辈子继续吧你
zhè bèi zi  xiū liàn bù chéng  xià bèi zi jì xù ba nǐ
เจ้อ เป้ย จึ  ซิว เลี่ยน ปู้ เฉิง  เซี่ย เป้ย จึ จี้ ซวี่ ป่ะ หนี่

合 : 人生啊....
All : rén shēng a~ 
ร้องรวม : เหริน เซิง อา~

成龙 : 本来是一场梦
ChéngLóng : běn lái shì yī cháng mèng 
JackieChan : เปิ่น ไหล ซื่อ อี้ ฉาง เมิ่ง

周华健 张震岳 : 哦~ 做美梦
ZhōuHuáJiàn ZhāngZhènYuè : OH~ zuò měi mèng 
EmilChau ChangCsunYuk : โอ้~ จั้ว เหม่ย เมิ่ง 

合 : 醒来两手空空
All : xǐng lái liǎng shǒu kōng kōng
ร้องรวม : สิ่ง ไหล เหลียง โส่ว คง คง

爱情啊~ 但愿能有结果 哦~ 擦干泪 明天还是要过
ài qíng a~  dàn yuàn néng yǒu jié guǒ  OH~ cā gān lèi  míng tiān hái shì yào guò
อ้าย ฉิง อาตั้น ย่วน เหนิง โหย่ว เจี๋ย กั่ว  โอ้~ ชา กัน เล้ย  หมิง เทียน ไห ซื่อ เหย้า กั้ว 

人生啊~ 本来是一场梦 哦~ 做美梦 醒来两手空空
rén shēng a~  běn lái shì yī cháng mèng  OH~ zuò měi mèng  xǐng lái liǎng shǒu kōng kōng
เหริน เซิง อาเปิ่น ไหล ซื่อ อี้ ฉาง เมิ่ง  โอ้~ จั้ว เหม่ย เมิ่ง  สิ่ง ไหล เหลียง โส่ว คง คง

爱情啊~ 但愿能有结果 哦~ 擦干泪 明天还是要过
ài qíng a~  dàn yuàn néng yǒu jié guǒ  OH~ cā gān lèi  míng tiān hái shì yào guò
อ้าย ฉิง อาตั้น ย่วน เหนิง โหย่ว เจี๋ย กั่ว  โอ้~ ชา กัน เล้ย  หมิง เทียน ไห ซื่อ เหย้า กั้ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...