วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Break It Down - SpeXial (Lyrics)

เพลง Break It Down
ศิลปิน SpeXial 
[1.Luó Hóng Zhèng (罗宏正) Wes, 
2. Huáng Wěi Jìn (伟晋) Wayne, 
3. Xǔ Míng Jié (许明杰Matthew
4. Lín Zǐ Hóng (林子Sam
5. Lián Chén Xiáng (连晨翔) Simon, 
6. Mǎ Zhèn Huán (马振桓) Evan, 
7. Chén Xiàng Xī (陈向熙) Teddy]
อัลบั้ม Break It Down
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงWhat's up girl  Get up weak girl

Make some noise up there  Come on 

Break it down Break it down

爱正夯 别紧张 让我打破围绕你的种种不安
ài zhèng hāng  bié jǐn zhāng  ràng wǒ dǎ pò wéi rào nǐ de zhǒng zhǒng bù ān
อ้าย เจิ้ง ฮาง  เปี๋ย จิ่น จาง  ร่าง หวอ ต่า พั้ว เหวย เร่า หนี่ เตอะ จ๋ง จ่ง ปู้ อัน

释放你心中备份的勇敢
shì fàng nǐ xīn zhōng bèi fèn de yǒng gǎn 
ซื่อ ฟ่าง หนี่ ซิน จง เป้ย เฟิ่น เตอะ หยง ก่าน

我要你从现在起笑的灿烂 爱的狂热
wǒ yào nǐ cóng xiàn zài qǐ xiào de càn làn  ài de kuáng rè
หว่อ เหย้า หนี่ ฉง เซี่ยน ไจ้ ฉี่ เสี้ยว เตอะ ช่าน ล่าน  อ้าย เตอะ ขวง เย่อ

Light ur fire        You You You

忧愁旺迟早累病 这让我心里疼的要命
yōu chóu wàng chí zǎo lèi bìng  zhè ràng wǒ xīn lǐ téng de yào mìng
โยว โฉว ว่าง ฉือ เจ่า เล้ย ปิ้ง  เจ้อ ร่าง หว่อ ซิน หลี่ เถิง เตอะ เหย้า มิ่ง

伤身又是害了谁 伤心只能自己消
shāng shēn yòu shì hài le shuí  shāng xīn zhǐ néng zì jǐ xiāo
ซาง เซิน โย่ว ซื่อ ไห้ เลอะ สุย  ซาง ซิน จื่อ เหนิง จื้อ จี่ เซียว

爱感觉曾经让你 Cry Cry 放一切过去 快让它过去
ài gǎn jué céng jīng ràng nǐ Cry Cry  fàng yī qiè guò qù  kuài ràng tā guò qù
อ้าย ก่าน เจว๋ เฉิง จิง ร่าง หนี่ ไคร ไคร  ฟ่าง อี๋ เชี้ย กั้ว ชวี่  ไคว่ ร่าง ทา กั้ว ชวี่

先爱吧 让我扛下你的忧伤
xiān ài ba  ràng wǒ káng xià nǐ de yōu shāng 
เซียน อ้าย ป่ะ  ร่าง หว่อ ขาง เซี่ย หนี่ เตอะ โยว ซาง

就先爱吧 用我补上你的遗憾
jiù xiān ài ba  yòng wǒ bǔ shàng nǐ de yí hàn
จิ้ว เซียน อ้าย ป่ะ  ย่ง หวอ ปู่ ซ่าง หนี่ เตอะ อี๋ ฮั่น

Break it down Break it down

爱把你伤口的盐清光光
ài bǎ nǐ shāng kǒu de yán qīng guāng guāng
อ้าย ป๋า หนี่ ซาง โข่ว เตอะ เหยียน ชิง กวง กวง

Break it down Break it down

爱使你心口的痛
ài shǐ nǐ xīn kǒu de tòng
อ้าย สือ หนี่ ซิน โข่ว เตอะ ท่ง

Break it down

就算曾经因为寂寞而去错爱
jiù suàn céng jīng yīn wèi jì mò ér qù cuò ài 
จิ้ว ซ่วน เฉิง จิง ยิน เว่ย จี้ มั่ว เอ๋อ ชวี่ ชั่ว อ้าย

又何必因为错爱不再期待
yòu hé bì yīn wèi cuò ài bù zài qī dài
โย่ว เหอ ปี้ ยิน เว่ย ชั่ว อ้าย ปู๋ ไจ้ ชี ไต้

苦自己孤枕难眠别人愉快 绽放自我 爱是烟火
kǔ zì jǐ gū zhěn nán mián bié rén yú kuài  zhàn fàng zì wǒ  ài shì yān huǒ
ขู่ จื้อ จี่ กู เจิ่น หนาน เหมียน เปี๋ย เหริน อวิ๋ ไคว่  จ้าน ฟ่าง จื้อ หว่อ  อ้าย ซื่อ เยียน หั่ว

You You You

感受这勇气 抛开负面情绪
gǎn shòu zhè yǒng qì  pāo kāi fù miàn qíng xù
ก่าน โซ่ว เจ้อ หย่ง ชี่  เพา ไค ฟู่ เมี่ยน ฉิง ซวี่

相信你就是独一无二
xiāng xìn nǐ jiù shì dú yī wú èr 
เซียง ซิ่น หนี่ จิ้ว ซื่อ ตู๋ อี อู๋ เอ้อ

你是最耀眼的美丽 宝贝乖乖
nǐ shì zuì yào yǎn de měi lì  bǎo bèi guāi guāi
หนี่ ซื่อ จุ้ย เหย้า เหยี่ยน เตอะ เหม่ย ลี่  เป่า เป้ย ไกว ไกว

You the one one

心不再畏惧 爱就会继续
xīn bù zài wèi jù  ài jiù huì jì xù
ซิน ปู๋ ไจ้ เว่ย จวี้  อ้าย จิ้ว ฮุ่ย จี้ ซวี่

*先爱吧 青春挥霍将会不再
xiān ài ba  qīng chūn huī huò jiāng huì bù zài 
เซียน อ้าย ป่ะ  ชิง ชุน ฮุย ฮั่ว เจียง ฮุ่ย ปู๋ ไจ้

就先爱吧 别让等待又成无奈
jiù xiān ài ba  bié ràng děng dài yòu chéng wú nài
จิ้ว เซียน อ้าย ป่ะ  เปี๋ย ร่าง เติ่ง ไต้ โย่ว เฉิง อู๋ ไน่

Break it down Break it down

爱将你心中的霜除光光
ài jiāng nǐ xīn zhōng de shuāng chú guāng guāng
อ้าย เจียง หนี่ ซิน จง เตอะ ซวง ฉู กวง กวง

Break it down Break it down

爱把你眼中的泪
ài bǎ nǐ yǎn zhōng de lèi
อ้าย ป๋า หนี เหยี่ยน จง เตอะ เล้ย

Break it down

我们都曾为了爱情受伤
wǒ men dōu céng wèi le ài qíng shòu shāng 
หว่อ เมิน โตว เฉิง เว่ย เลอะ อ้าย ฉิง โซ่ว ซาง

孤独看着整个世界狂欢
gū dú kàn zhe zhěng gè shì jiè kuáng huān
กู ตู๋ คั่น เจอะ เจิ่ง เก้อ ซื่อ เจี้ย ขวง หวน

但我明白我需要 不是去哀怨 是勇敢的走出来
dàn wǒ míng bái wǒ xū yào  bù shì qù āi yuàn  shì yǒng gǎn de zǒu chū lái
ตั้น หว่อ หมิง ไป๋ หว่อ ซวี เหย้า  ปู๋ ซื่อ ชวี่ อาย ย่วน  ซื่อ หยง ก่าน เตอะ โจ่ว ชู ไหล

ซ้ำ *

Break it down Break it down

(让我热血融入你的从今以后
(ràng wǒ rè xuè róng rù nǐ de cóng jīn yǐ hòu 
(ร่าง หว่อ เย่อ เซว่ หยง ยู่ หนี่ เตอะ ฉง จิน อี่ โฮ่ว

张开手拥抱我无尽的爱)
zhāng kāi shǒu yōng bào wǒ wú jìn de ài)
จาง ไค โส่ว ยง เป้า หว่อ อู๋ จิ้น เตอะ อ้าย)

Break it down Break it down

(请别放弃要让自己永远快乐
(qǐng bié fàng qì yào ràng zì jǐ yǒng yuǎn kuài lè 
(ฉิ่ง เปี๋ย ฟ่าง ชี่ เหย้า ร่าง จื้อ จี่ หยง หย่วน ไคว่ เล่อ

绽放自我 爱是烟火)
zhàn fàng zì wǒ  ài shì yān huǒ)
จ้าน ฟ่าง จื้อ หว่อ  อ้าย ซื่อ เยียน หั่ว)

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...