วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Xiao Chou (小丑) Clown - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Xiǎo Chǒ(小丑) Clown
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 
Wáng Zhě Chǒu Shēng (王者丑生) Crown & Clown

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง
*我是小丑(你说) 你看透我(你说)
wǒ shì xiǎo chǒu (nǐ shuō)  nǐ kàn tòu wǒ (nǐ shuō) 
หว่อ ซื่อ เสียว โฉ่ว (หนี่ ซัว)  หนี่ คั่น โท่ว หว่อ (หนี่ ซัว)

说我丑陋 没有用 扶不起的阿斗
shuō wǒ chǒu lòu  méi yǒu yòng  fú bù qǐ de ā dǒu
ซัว หวอ โฉ่ว โล่ว  เหมย โหย่ว ย่ง  ฝู ปู้ ฉี่ เตอะ อา โต่ว

我是小丑(我说) 你不懂我(我说)
wǒ shì xiǎo chǒu (wǒ shuō)  nǐ bù dǒng wǒ (wǒ shuō)
หว่อ ซื่อ เสียว โฉ่ว (หว่อ ซัว)  หนี่ ปู้ ต๋ง หว่อ (หว่อ ซัว)

说要精彩 要刺激 世界不能没我
shuō yào jīng cǎi  yào cì jī  shì jiè bù néng méi wǒ
ซัว เหย้า จิง ไฉ่  เหย้า ชื่อ จี  ซื่อ เจี้ย ปู้ เหนิง เหมย หว่อ

我是小丑(你说) 你看透我(你说)
wǒ shì xiǎo chǒu (nǐ shuō)  nǐ kàn tòu wǒ (nǐ shuō) 
หว่อ ซื่อ เสียว โฉ่ว (หนี่ ซัว)  หนี่ คั่น โท่ว หว่อ (หนี่ ซัว)

说我丑陋 没有用 扶不起的阿斗
shuō wǒ chǒu lòu  méi yǒu yòng  fú bù qǐ de ā dǒu
ซัว หวอ โฉ่ว โล่ว  เหมย โหย่ว ย่ง  ฝู ปู้ ฉี่ เตอะ อา โต่ว

我是小丑(我说) 我等你说(我说)
wǒ shì xiǎo chǒu (wǒ shuō)  wǒ děng nǐ shuō (wǒ shuō)
หว่อ ซื่อ เสียว โฉ่ว (หว่อ ซัว)  หวอ เติ๋ง หนี่ ซัว (หว่อ ซัว)

说要精彩 要刺激 世界不能没有 我
shuō yào jīng cǎi  yào cì jī  shì jiè bù néng méi yǒu  wǒ
ซัว เหย้า จิง ไฉ่  เหย้า ชื่อ จี  ซื่อ เจี้ย ปู้ เหนิง เหมย โหยว  หว่อ

自导自演 自言自语 自娱自乐 过程换来
zì dǎo zì yǎn  zì yán zì yǔ  zì yú zì lè  guò chéng huàn lái 
จื้อ เต่า จื้อ เหยี่ยน  จื้อ เหยียน จื้อ อวิ่  จื้อ อวิ๋ จื้อ เล่อ  กั้ว เฉิง ฮ่วน ไหล

自暴自弃 自怨自哀 自生自灭
zì bào zì qì  zì yuàn zì āi  zì shēng zì miè
จื้อ เป้า จื้อ ชี่  จื้อ ย่วน จื้อ อาย  จื้อ เซิง จื้อ เมี้ย

追自由 求自在 得自夸 得自卖
zhuī zì yóu  qiú zì zài  dé zì kuā  dé zì mài 
จุย จื้อ โหยว  ฉิว จื้อ ไจ้  เต๋อ จื้อ ควา  เต๋อ จื้อ ไม่

妆发下坚持从不曾更改
zhuāng fà xià jiān chí cóng bù céng gēng gǎi
จวง ฝ้า เซี่ย เจียน ฉือ ฉง ปู้ เฉิง เกิง ไก่

Ja Ja Mumbo

我唱唱跳跳 幽默的漫步舞姿 捉弄你的心跳
wǒ chàng chàng tiào tiào  yōu mò de màn bù wǔ zī  zhuō nòng nǐ de xīn tiào
หว่อ ช่าง ช่าง เที่ยว เที่ยว  โยว มั่ว เตอะ ม่าน ปู้ อู่ จือ  จัว น่ง หนี่ เตอะ ซิน เที่ยว

掌声响起尖叫 人人带着微笑
zhǎng shēng xiǎng qǐ jiān jiào  rén rén dài zhe wēi xiào 
จ่าง เซิง เสียง ฉี่ เจียน เจี้ยว  เหริน เหริน ไต้ เจอะ เวย เสี้ยว

眼泪把它抹掉 我是小丑 很骄傲
yǎn lèi bǎ tā mǒ diào  wǒ shì xiǎo chǒu  hěn jiāo ào
เหยี่ยน เล้ย ป่า ทา หมั่ว เตี้ยว  หว่อ ซื่อ เสียว โฉ่ว  เหิ่น เจียว เอ้า

**Everybody happy happy

口红颜色红的刺激 血脉喷张 胆跳心惊
kǒu hóng yán sè hóng de cì jī  xuè mài pēn zhāng  dǎn tiào xīn jīng
โข่ว หง เหยียน เซ้อ หง เตอะ ชื่อ จี  เซว่ ไม่ เพิน จาง  ต่าน เที่ยว ซิน จิง

Dance dance dance dance  Everyday we party party

可正可邪疯到最底 不要小看 我的命运
kě zhèng kě xié fēng dào zuì dǐ  bù yào xiǎo kàn  wǒ de mìng yùn 
เข่อ เจิ้ง เข่อ เสีย เฟิง เต้า จุ้ย ตี่  ปู๋ เหย้า เสี่ยว คั่น  หว่อ เตอะ มิ่ง วิ่น

我充满惊喜 嬉嬉 嘻嘻
wǒ chōng mǎn jīng xǐ  xī xī  xī xī
หว่อ ชง หม่าน จิง สี่  ซี ซี  ซี ซี

ซ้ำ *

可爱可恨 可人可怜 渴望可爱 背后存在
kě ài kě hèn  kě rén kě lián  kě wàng kě ài  bèi hòu cún zài 
เข่อ อ้าย เข่อ เฮิ่น  เข่อ เหริน เข่อ เหลียน  เข่อ ว่าง เข่อ อ้าย  เป้ย โฮ่ว ฉุน ไจ้

悲痛悲伤 悲哀悲凄 卑鄙卑微
bēi tòng bēi shāng  bēi āi bēi qī  bēi bǐ bēi wēi
เปย ท่ง เปย ซาง  เปย อาย เปย ชี  เปย ปี่ เปย เวย

求可歌 求可泣 我可屈 我可伸
qiú kě gē  qiú kě qì  wǒ kě qū  wǒ kě shēn 
ฉิว เข่อ เกอ  ฉิว เข่อ ชี่  หวอ เข่อ ชวี  หวอ เข่อ เซิน

戏服下热情从不曾更改
xì fú xià rè qíng cóng bù céng gēng gǎi
ซี่ ฝู เซี่ย เย่อ ฉิง ฉง ปู้ เฉิง เกิง ไก่

Ja Ja Mambo

我唱唱跳跳 笨拙的漫步舞姿 骚不到你心跳
wǒ chàng chàng tiào tiào  bèn zhuō de màn bù wǔ zī  sāo bù dào nǐ xīn tiào
หว่อ ช่าง ช่าง เที่ยว เที่ยว  เปิ้น จัว เตอะ ม่าน ปู้ อู่ จือ  เซา ปู๋ เต้า หนี่ ซิน เที่ยว

没有掌声尖叫 嘴角画个微笑 眼泪不让它掉
méi yǒu zhǎng shēng jiān jiào  zuǐ jiǎo huà gè wēi xiào  yǎn lèi bù ràng tā diào
เหมย โหยว จ่าง เซิง เจียน เจี้ยว  จุ๋ย เจี่ยว ฮว่า เก้อ เวย เสี้ยว  เหยี่ยน เล้ย ปู๋ ร่าง ทา เตี้ยว

我是小丑 继续跳
wǒ shì xiǎo chǒu  jì xù tiào
หว่อ ซื่อ เสียว โฉ่ว  จี้ ซวี่ เที่ยว

ซ้ำ **, *

Ja Ja Mambo 我唱唱跳跳
Ja Ja Mambo  wǒ chàng chàng tiào tiào 
จะ จะ มัมโบ  หว่อ ช่าง ช่าง เที่ยว เที่ยว

Ja Ja Mambo 我唱唱跳跳
Ja Ja Mambo  wǒ chàng chàng tiào tiào 
จะ จะ มัมโบ  หว่อ ช่าง ช่าง เที่ยว เที่ยว

Ja Ja Mambo 我唱唱跳跳
Ja Ja Mambo  wǒ chàng chàng tiào tiào 
จะ จะ มัมโบ  หว่อ ช่าง ช่าง เที่ยว เที่ยว

Ja Ja Mambo 我唱唱跳跳 跳 跳
Ja Ja Mambo  wǒ chàng chàng tiào tiào  tiào  tiào 
จะ จะ มัมโบ  หว่อ ช่าง ช่าง เที่ยว เที่ยว  เที่ยว  เที่ยว

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...