วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Jiu Zhe Yang Ma (就这样吗) Is It Like This - By2 (Lyrics)

เพลง Jiù Zhè Yàng Ma (这样吗) Is It Like This
ศิลปิน By2 [Bái Wěi Fēn (纬芬) Miko & Bái Wěi Líng (纬玲) Yumi]
อัลบั้ม 
M.Y Yóu Lè Yuán (M.Y乐园) My Wonderland, My Fantasy

สังกัด OceanButterfliesUS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


你不说话我自己解答 这种沉默有抱歉的想法
nǐ bù shuō huà wǒ zì jǐ jiě dá  zhè zhǒng chén mò yǒu bào qiàn de xiǎng fǎ
หนี่ ปู้ ซัว ฮว่า หว่อ จื้อ จี๋ เจี่ย ต๋า  เจ้อ จ่ง เฉิน มั่ว โหย่ว เป้า เชี่ยน เตอะ เสียง ฝ่า

你想走吧 (你想走吧)
nǐ xiǎng zǒu ba  (nǐ xiǎng zǒu ba)
หนี เสียง โจ่ว ป่ะ  (หนี เสียง โจ่ว ป่ะ)

*怕就只怕没用的嘴巴 这个时候不开口留你啊
pà jiù zhǐ pà méi yòng de zuǐ ba  zhè gè shí hòu bù kāi kǒu liú nǐ a
พ่า จิ้ว จื่อ พ่า เหมย ย่ง เตอะ จุ่ย ปา  เจ้อ เก้อ สือ โฮ่ว ปู้ ไค โข่ว หลิว หนี่ อ่ะ

内心狂乱挣扎 我们岌岌可危的篱笆
nèi xīn kuáng luàn zhēng zhá  wǒ men jí jí kě wēi de lí ba
เน่ย ซิน ขวง ล่วน เจิง จ๋า  หว่อ เมิน จี๋ จี๋ เข่อ เวย เตอะ หลี ปา

拆不掉等着哪天倒塌 祈求完美的家
chāi bù diào děng zhe nǎ tiān dǎo tā  qí qiú wán měi de jiā
ไช ปู๋ เตี้ยว เติ่ง เจอะ หน่า เทียน เต่า ทา  ฉี ฉิว หวาน เหม่ย เตอะ เจีย

却败给距离关卡 我们的爱长不大 (Woo~)
què bài gěi jù lí guān kǎ  wǒ men de ài zhǎng bù dà  (Woo~)
เชว่ ป้าย เก่ย จวี้ หลี กวน ข่า  หว่อ เมิน เตอะ อ้าย จ่าง ปู๋ ต้า  (โว้~)

我们任由爱化成沙 微小的可怕
wǒ men rèn yóu ài huà chéng shā  wēi xiǎo de kě pà 
หว่อ เมิน เริ่น โหยว อ้าย ฮว่า เฉิง ซา  เวย เสี่ยว เตอะ เข่อ พ่า

在手心中慢慢地落下
zài shǒu xīn zhōng màn màn de luò xià
ไจ้ โส่ว ซิน จง ม่าน ม่าน เตอะ ลั่ว เซี่ย

原来再见一霎 还是无法 说出内心的话
yuán lái zài jiàn yī shà  hái shì wú fǎ  shuō chū nèi xīn de huà
หยวน ไหล ไจ้ เจี้ยน อี๋ ซ่า  ไห ซื่อ อู๋ ฝ่า  ซัว ชู เน่ย ซิน เตอะ ฮว่า

我们单纯的去爱吧 没那么复杂
wǒ men dān chún de qù ài ba  méi nà me fù zá 
หว่อ เมิน ตัน ฉุน เตอะ ชวี่ อ้าย ป่ะ  เหมย น่า เมอะ ฟู่ จ๋า

以为你懂我也真太傻
yǐ wéi nǐ dǒng wǒ yě zhēn tài shǎ
อี่ เหวย หนี ต่ง หวอ เย่ เจิน ไท่ ส่า

爱停止发芽 来不及开满遍地鲜花
ài tíng zhǐ fā yá  lái bù jí kāi mǎn biàn dì xiān huā 
อ้าย ถิง จื่อ ฟา หยา  ไหล ปู้ จี๋ ไค หม่าน เปี้ยน ตี้ เซียน ฮวา

都已腐化 (HA Woo~)
dōu yǐ fǔ huà  (HA Woo~)
โตว อี๋ ฝู่ ฮว่า  (ฮา โว้~)

ซ้ำ *

我们任由回忆秒杀 将泪痕记下
wǒ men rèn yóu huí yì miǎo shā  jiāng lèi hén jì xià 
หว่อ เมิน เริ่น โหยว หุย อี้ เหมี่ยว ซา  เจียง เล้ย เหิน จี้ เซี่ย

把分手的说法理论化 沿着彼此步伐 了无牵挂
bǎ fēn shǒu de shuō fǎ lǐ lùn huà  yán zhe bǐ cǐ bù fá  liǎo wú qiān guà
ป่า เฟิน โส่ว เตอะ ซัว ฝ่า หลี่ ลุ่น ฮว่า  เหยียน เจอะ ปี๋ ฉื่อ ปู้ ฝา  เหลี่ยว อู๋ เชียน กว้า

这是最好的吗 绝对不会被你恨吧
zhè shì zuì hǎo de ma  jué duì bù huì bèi nǐ hèn ba
เจ้อ ซื่อ จุ้ย เห่า เตอะ ม่ะ  เจว๋ ตุ้ย ปู๋ ฮุ่ย เป้ย หนี่ เฮิ่น ป่ะ

也没那么差 曾经爱过的也不是假
yě méi nà me chà  céng jīng ài guò de yě bù shì jiǎ
เย่ เหมย น่า เมอะ ช่า  เฉิง จิง อ้าย กั้ว เตอะ เย่ ปู๋ ซื่อ เจี่ย

**想重新出发 却害怕我们不够伟大
xiǎng chóng xīn chū fā  què hài pà wǒ men bù gòu wěi dà 
เสี่ยง ฉง ซิน ชู ฟา  เชว่ ไห้ พ่า หว่อ เมิน ปู๋ โก้ว เหว่ย ต้า

我们就这样吗
wǒ men jiù zhè yàng ma
หว่อ เมิน จิ้ว เจ้อ ย่าง ม่ะ

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...