วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Ai Lu Xing De Ren (爱旅行的人) People Who Love to Travel - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Ài Lǚ Xíng De Rén (爱旅行的人) People Who Love to Travel
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Zhāng Sháo Hán (张韶涵) ANGELA
สังกัด Decca Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง有时候闷得宁愿我 能完全隐形
yǒu shí hòu mèn de nìng yuàn wǒ  néng wán quán yǐn xíng
โหย่ว สือ โฮ่ว เมิ่น เตอะ นิ่ง ย่วน หว่อ  เหนิง หวาน เฉวียน หยิ่น สิง

沟通并不代表 就能去澄清
gōu tōng bìng bù dài biǎo  jiù néng qù chéng qīng
โกว ทง ปิ้ง ปู๋ ไต้ เปี่ยว  จิ้ว เหนิง ชวี่ เฉิง ชิง

辽阔的世界人和人 都有各自的逻辑
liáo kuò de shì jiè rén hé rén  dōu yǒu gè zì de luó jí 
เหลียว คั่ว เตอะ ซื่อ เจี้ย เหริน เหอ เหริน  โตว โหย่ว เก้อ จื้อ เตอะ หลัว จี๋

不想说服什么人 更不想改变我自己
bù xiǎng shuì fú shén me rén  gèng bù xiǎng gǎi biàn wǒ zì jǐ
ปู้ เสี่ยง ซุ่ย ฝู เสิน เมอะ เหริน  เกิ้ง ปู้ เสียง ไก่ เปี้ยน จื้อ จี่

有缘份就谈心 没默契就别矫情
yǒu yuán fèn jiù tán xīn  méi mò qì jiù bié jiǎo qíng
โหย่ว หยวน เฟิ่น จิ้ว ถาน ซิน  เหมย มั่ว ชี่ จิ้ว เปี๋ย เจี่ยว ฉิง

若个性决定命运 用微笑回应
ruò gè xìng jué dìng mìng yùn  yòng wēi xiào huí yìng
รั่ว เก้อ ซิ่ง เจว๋ ติ้ง มิ่ง วิ่น  ย่ง เวย เสี้ยว หุย ยิ่ง

走过的每个风景 留下一些回忆
zǒu guò de měi gè fēng jǐng  liú xià yī xiē huí yì 
โจ่ว กั้ว เตอะ เหม่ย เก้อ เฟิง จิ่ง  หลิว เซี่ย อี้ เซีย หุย อี้

有的晴朗了心情 也有的是叹息
yǒu de qíng lǎng le xīn qíng  yě yǒu de shì tàn xī
โหย่ว เตอะ ฉิง หล่าง เลอะ ซิน ฉิง  เย๋ โหย่ว เตอะ ซื่อ ท่าน ซี

*热爱旅行的人 总有某种纯真
rè ài lǚ xíng de rén  zǒng yǒu mǒu zhǒng chún zhēn
เย่อ อ้าย ลวี่ สิง เตอะ เหริน  จ๋ง โหย่ว โหมว จ่ง ฉุน เจิน

不怕雨雪风尘 有忘了痛苦的天份
bù pà yǔ xuě fēng chén  yǒu wàng le tòng kǔ de tiān fèn
ปู๋ พ่า อวิ๋ เสว่ เฟิง เฉิน  โหย่ว ว่าง เลอะ ท่ง ขู่ เตอะ เทียน เฟิ่น

黑夜等我的灯 就像灿烂星辰
hēi yè děng wǒ de dēng  jiù xiàng càn làn xīng chén
เฮย เย้ เติ๋ง หว่อ เตอะ เติง  จิ้ว เซี่ยง ช่าน ล่าน ซิง เฉิน

让勇气温暖到沸腾 不再是孤独灵魂
ràng yǒng qì wēn nuǎn dào fèi téng  bù zài shì gū dú líng hún
ร่าง หย่ง ชี่ เวิน หน่วน เต้า เฟ่ย เถิง  ปู๋ ไจ้ ซื่อ กู ตู๋ หลิง หุน

沿路搜集来的纪念品 拥有特殊的魔力
yán lù sōu jí lái de jì niàn pǐn  yōng yǒu tè shū de mó lì
เหยียน ลู่ โซว จี๋ ไหล เตอะ จี้ เนี่ยน ผิ่น  ยง โหย่ว เท่อ ซู เตอะ หมัว ลี่

放在手心看着 情绪最终会平静
fàng zài shǒu xīn kàn zhe  qíng xù zuì zhōng huì píng jìng
ฟ่าง ไจ้ โส่ว ซิน คั่น เจอะ  ฉิง ซวี่ จุ้ย จง ฮุ่ย ผิง จิ้ง

忍不住要佩服自己 有过这许多经历
rěn bù zhù yào pèi fú zì jǐ  yǒu guò zhè xǔ duō jīng lì
เหริ่น ปู๋ จู้ เหย้า เพ่ย ฝู จื้อ จี่  โหย่ว กั้ว เจ้อ สวี่ ตัว จิง ลี่ 

还相信有一个天堂 许的愿望会降临
hái xiāng xìn yǒu yī gè tiān táng  xǔ de yuàn wàng huì jiàng lín
ไห เซียง ซิ่น โหย่ว อี๋ เก้อ เทียน ถาง  สวี่ เตอะ ย่วน ว่าง ฮุ่ย เจี้ยง หลิน

从飘雪的山林 来到热带的雨林
cóng piāo xuě de shān lín  lái dào rè dài de yǔ lín 
ฉง เพียว เสว่ เตอะ ซาน หลิน  ไหล เต้า เย่อ ไต้ เตอะ อวิ่ หลิน

我看过美丽夕阳 还是爱黎明
wǒ kàn guò měi lì xī yáng  hái shì ài lí míng
หว่อ คั่น กั้ว เหม่ย ลี่ ซี หยาง  ไห ซื่อ อ้าย หลี หมิง

等待着从漆黑里 看太阳闪耀走近
děng dài zhe cóng qī hēi lǐ  kàn tài yáng shǎn yào zǒu jìn 
เติ่ง ไต้ เจอะ ฉง ชี เฮย หลี่  คั่น ไท่ หยาง ส่าน เหย้า โจ่ว จิ้น

对今天感到好奇 用全新的情绪
duì jīn tiān gǎn dào hào qí  yòng quán xīn de qíng xù
ตุ้ย จิน เทียน ก่าน เต้า เฮ่า ฉี  ย่ง เฉวียน ซิน เตอะ ฉิง ซวี่

ซ้ำ *

热爱旅行的人 内心总有回声
rè ài lǚ xíng de rén  nèi xīn zǒng yǒu huí shēng 
เย่อ อ้าย ลวี่ สิง เตอะ เหริน  เน่ย ซิน จ๋ง โหย่ว หุย เซิง

喊着为梦奔走 能够让生命变丰盛
hǎn zhe wèi mèng bēn zǒu  néng gòu ràng shēng mìng biàn fēng shèng
ห่าน เจอะ เว่ย เมิ่ง เปิน โจ่ว  เหนิง โก้ว ร่าง เซิง มิ่ง เปี้ยน เฟิง เซิ่ง

最酸涩的泪痕 最甜蜜的笑声
zuì suān sè de lèi hén  zuì tián mì de xiào shēng 
จุ้ย ซวน เซ้อ เตอะ เล้ย เหิน  จุ้ย เถียน มี่ เตอะ เสี้ยว เซิง

编辑成最美的绘本 去永恒精彩过程
biān jí chéng zuì měi de huì běn  qù yǒng héng jīng cǎi guò chéng
เปียน จี๋ เฉิง จุ้ย เหม่ย เตอะ ฮุ่ย เปิ่น  ชวี่ หย่ง เหิง จิง ไฉ่ กั้ว เชิง

就算开窗会飘点雨 我宁愿雨淋
jiù suàn kāi chuāng huì piāo diǎn yǔ  wǒ nìng yuàn yǔ lín  
จิ้ว ซ่วน ไค ชวง ฮุ่ย เพียว เตี๋ยน อวิ่  หว่อ นิ่ง ย่วน อวิ่ หลิน

不想紧闭自己 没空气呼吸
bù xiǎng jǐn bì zì jǐ  méi kōng qì hū xī
ปู้ เสียง จิ่น ปี้ จื้อ จี่  เหมย คง ชี่ ฮู ซี

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...