วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

Zhe Yang De Xing Fu Gang Gang Hao (这样的幸福刚刚好) Such Happiness is Just Good - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Zhè Yàng De Xìng Fú Gāng Gāng Hǎo (这样的幸福刚刚好) Such Happiness is Just Good
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม Yī Zhí Yī Zhí Ài (一直一直) Keep Keep Loving, Měi Rén Lóng Tāng (美人龍湯) Beauty Dragon Soup OST
สังกัด HIM international Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง阳光照着 叶子片片闪亮
yáng guāng zhào zhe  yè zi piàn piàn shǎn liàng 
หยาง กวง เจ้า เจอะ  เย้ จึ เพี่ยน เพี่ยน ส่าน เลี่ยง

我闭上眼 靠在你温热肩膀
wǒ bì shàng yǎn  kào zài nǐ wēn rè jiān bǎng
หว่อ ปี้ ซ่าง เหยี่ยน  เค่า ไจ้ หนี่ เวิน เย่อ เจียน ป่าง

单车摇晃 你问我怕不怕路长
dān chē yáo huàng  nǐ wèn wǒ pà bù pà lù cháng 
ตัน เชอ เหยา ห้วง  หนี่ เวิ่น หว่อ พ่า ปู๋ พ่า ลู่ ฉาง

却没听到 我在背后偷笑了
què méi tīng dào  wǒ zài bèi hòu tōu xiào le
เชว่ เหมย ทิง เต้า  หว่อ ไจ้ เป้ย โฮ่ว โทว เสี้ยว เลอะ

*想让你知道 就这样的幸福刚刚好
xiǎng ràng nǐ zhī dào  jiù zhè yàng de xìng fú gāng gāng hǎo 
เสี่ยง ร่าง หนี่ จือ เต้า  จิ้ว เจ้อ ย่าง เตอะ ซิ่ง ฝู กัง กัง เห่า

每一天 手牵手被甜蜜围绕 追着风到处去炫耀
měi yī tiān  shǒu qiān shǒu bèi tián mì wéi rào  zhuī zhe fēng dào chù qù xuàn yào
เหม่ย อี้ เทียน  โส่ว เชียน โส่ว เป้ย เถียน มี่ เหวย เร่า  จุย เจอะ เฟิง เต้า ชู่ ชวี่ เซวี่ยน เหย้า

你的一切 都是我眼里的无价之宝 不去贪心
nǐ de yī qiè  dōu shì wǒ yǎn lǐ de wú jià zhī bǎo  bù qù tān xīn 
หนี่ เตอะ อี๋ เชี้ย  โตว ซื่อ หวอ เหยียน หลี่ เตอะ อู๋ เจี้ย จือ เป่า  ปู๋ ชวี่ ทาน ซิน

更多更好 独一无二的你 就是我的骄傲
gèng duō gèng hǎo  dú yī wú èr de nǐ  jiù shì wǒ de jiāo ào
เกิ้ง ตัว เกิ้ง เห่า  ตู๋ อี อู๋ เอ้อ เตอะ หนี่  จิ้ว ซื่อ หว่อ เตอะ เจียว เอ้า

在你身边 每一秒都是惊叹号
zài nǐ shēn biān  měi yī miǎo dōu shì jīng tàn hào 
ไจ้ หนี่ เซิน เปียน  เหม่ย อี้ เหมี่ยว โตว ซื่อ จิง ท่าน เฮ่า

笑和眼泪 从此都找到依靠
xiào hé yǎn lèi  cóng cǐ dōu zhǎo dào yī kào
เสี้ยว เหอ เหยี่ยน เล้ย  ฉง ฉื่อ โตว เจ่า เต้า อี เค่า

ซ้ำ *

想让你知道 就这样的幸福刚刚好
xiǎng ràng nǐ zhī dào  jiù zhè yàng de xìng fú gāng gāng hǎo 
เสี่ยง ร่าง หนี่ จือ เต้า  จิ้ว เจ้อ ย่าง เตอะ ซิ่ง ฝู กัง กัง เห่า

每一天 心贴心被快乐环绕 烦恼变得越来越少
měi yī tiān  xīn tiē xīn bèi kuài lè huán rào  fán nǎo biàn de yuè lái yuè shǎo
เหม่ย อี้ เทียน  ซิน เทีย ซิน เป้ย ไคว่ เล่อ หวน เร่า  ฝาน เหน่า เปี้ยน เตอะ เยว่ ไหล เยว่ เส่า

你的胸膛 变成我专属的秘密海岛
nǐ de xiōng táng  biàn chéng wǒ zhuān shǔ de mì mì hǎi dǎo 
หนี่ เตอะ โซวง ถาง  เปี้ยน เฉิง หว่อ จวน สู่ เตอะ มี่ มี่ ไห เต่า

不去贪心 更远更高
bù qù tān xīn  gèng yuǎn gèng gāo
ปู๋ ชวี่ ทาน ซิน  เกิ้ง หย่วน เกิ้ง เกา

完整地拥有你 是最大的骄傲
wán zhěng de yōng yǒu nǐ  shì zuì dà de jiāo ào 
หวาน เจิ่ง เตอะ ยง โหยว หนี่  ซื่อ จุ้ย ต้า เตอะ เจียว เอ้า

不管世界有多吵闹 躲进你 的怀抱
bù guǎn shì jiè yǒu duō chǎo nào  duǒ jìn nǐ  de huái bào
ปู้ ก่วน ซื่อ เจี้ย โหย่ว ตัว เฉ่า เน่า  ตั่ว จิ้น หนี่  เตอะ ไหว เป้า

一起做一个美得不用醒的梦 多么奇妙
yī qǐ zuò yī gè měi de bù yòng xǐng de mèng  duō me qí miào
อี้ ฉี่ จั้ว อี๋ เก้อ เหม่ย เตอะ ปู๋ ย่ง สิ่ง เตอะ เมิ่ง  ตัว เมอะ ฉี เมี่ยว

不问永远 还有多远 只要相信 总能遇见
bù wèn yǒng yuǎn  hái yǒu duō yuǎn  zhǐ yào xiāng xìn  zǒng néng yù jiàn
ปู๋ เวิ่น หยง หย่วน  ไห โหย่ว ตัว หย่วน  จื่อ เหย้า เซียง ซิ่น  จ่ง เหนิง อวิ้ เจี้ยน

就把答案 交给时间
jiù bǎ dá àn  jiāo gěi shí jiān 
จิ้ว ป่า ต๋า อั้น  เจียว เก่ย สือ เจียน

总有一天 它会来到我们的眼前
zǒng yǒu yī tiān  tā huì lái dào wǒ men de yǎn qián
จ๋ง โหย่ว อี้ เทียน  ทา ฮุ่ย ไหล เต้า หว่อ เมิน เตอะ เหยี่ยน เฉียน


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...