วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

Yi Fen Hou (一分后) After A Minute - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง Yī Fēn Hòu (一分后) After A Minute
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Sī Hǒ(嘶吼) SWING (The 3rd Mini Album)

สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง时间在回忆的呼吸里打转 当渐渐感觉不到你
shí jiān zài huí yì de hū xī lǐ dǎ zhuàn  dāng jiàn jiàn gǎn jué bù dào nǐ
สือ เจียน ไจ้ หุย อี้ เตอะ ฮู ซี หลี่ ต่า จ้วน  ตัง เจี้ยน เจี้ยน ก่าน เจว๋ ปู๋ เต้า หนี่

笑和哭泣 都变成无声的电影
xiào hé kū qì  dōu biàn chéng wú shēng de diàn yǐng
เสี้ยว เหอ คู ชี่  โตว เปี้ยน เฉิง อู๋ เซิง เตอะ เตี้ยน หยิ่ง

只剩下滴答的钟陪我绝望 每一秒心都在挣扎
zhǐ shèng xià dī dā de zhōng péi wǒ jué wàng  měi yī miǎo xīn dōu zài zhēng zhá
จื่อ เซิ่ง เซี่ย ตี ตา เตอะ จง เผย หว่อ เจว๋ ว่าง  เหม่ย อี้ เหมี่ยว ซิน โตว ไจ้ เจิง จ๋า

别笑我傻 是命运不让我说话
bié xiào wǒ shǎ  shì mìng yùn bù ràng wǒ shuō huà
เปี๋ย เสี้ยว หวอ ส่า  ซื่อ มิ่ง วิ่น ปู๋ ร่าง หว่อ ซัว ฮว่า

*天一亮 再无法把你挽留 倒数温柔
tiān yī liàng  zài wú fǎ bǎ nǐ wǎn liú  dào shǔ wēn róu
เทียน อี๋ เลี่ยง  ไจ้ อู๋ ฝ่า ป๋า หนี หว่าน หลิว  เต้า สู่ เวิน โหรว

哀悼这一分钟 闭上眼再睁开后已经不同
āi dào zhè yī fēn zhōng  bì shàng yǎn zài zhēng kāi hòu yǐ jīng bù tóng
อาย เต้า เจ้อ อี้ เฟิน จง  ปี้ ซ่าง เหยี่ยน ไจ้ เจิง ไค โฮ่ว อี่ จิง ปู้ ถง

陌生的脸变成了我
mò shēng de liǎn biàn chéng le wǒ
มั่ว เซิง เตอะ เหลี่ยน เปี้ยน เฉิง เลอะ หว่อ

谁喊痛 任凭眼泪一直流 抽离感觉
shuí hǎn tòng  rèn píng yǎn lèi yī zhí liú  chōu lí gǎn jué 
สุย ห่าน ท่ง  เริ่น ผิง เหยี่ยน เล้ย อี้ จื๋อ หลิว  โชว หลี ก่าน เจว๋

还需要一分钟 一分后 也许我们分开走
hái xū yào yī fēn zhōng  yī fēn hòu  yě xǔ wǒ men fēn kāi zǒu
ไห ซวี เหย้า อี้ เฟิน จง  อี้ เฟิน โฮ่ว  เย๋ สวี หว่อ เมิน เฟิน ไค โจ่ว

别忘了珍惜相爱过的天空 永远在
bié wàng le zhēn xī xiāng ài guò de tiān kōng  yǒng yuǎn zài 
เปี๋ย ว่าง เลอะ เจิน ซี เซียง อ้าย กั้ว เตอะ เทียน คง  หยง หย่วน ไจ้

急着寻找什么 当习惯一个人以后
jí zhe xún zhǎo shén me  dāng xí guàn yī gè rén yǐ hòu 
จี๋ เจอะ สวิน เจ่า เสิน เมอะ  ตัง สี ก้วน อี๋ เก้อ เหริน อี่ โฮ่ว

又好像被掏空 到底谁向我求救
yòu hǎo xiàng bèi tāo kōng  dào dǐ shuí xiàng wǒ qiú jiù
โย่ว เห่า เซี่ยง เป้ย เทา คง  เต้า ตี่ สุย เซี่ยง หว่อ ฉิว จิ้ว

不应该回头 我知道是时候放手
bù yīng gāi huí tóu  wǒ zhī dào shì shí hòu fàng shǒu
ปู้ ยิง ไก หุย โถว  หว่อ จือ เต้า ซื่อ สือ โฮ่ว ฟ่าง โส่ว

ซ้ำ *

幸福的脸却不是我 拥抱你
xìng fú de liǎn què bù shì wǒ  yōng bào nǐ 
ซิ่ง ฝู เตอะ เหลี่ยน เชว่ ปู๋ ซื่อ หว่อ  ยง เป้า หนี่

太阳从来不曾错过 彩虹的美丽
tài yáng cóng lái bù céng cuò guò  cǎi hóng de měi lì
ไท่ หยาง ฉง ไหล ปู้ เฉิง ชั่ว กั้ว  ไฉ่ หง เตอะ เหม่ย ลี่

我就可以 一定可以 可以雨过天晴
wǒ jiù kě yǐ  yī dìng kě yǐ  kě yǐ yǔ guò tiān qíng 
หว่อ จิ้ว เขอ อี่  อี๋ ติ้ง เขอ อี่  เขอ อี่ อวิ่ กั้ว เทียน ฉิง

总会雨过天晴 守护着你背影离去
zǒng huì yǔ guò tiān qíng  shǒu hù zhe nǐ bèi yǐng lí qù
จ่ง ฮุ่ย อวิ่ กั้ว เทียน ฉิง  โส่ว ฮู่ เจอะ หนี่ เป้ย หยิ่ง หลี ชวี่

除了你 再没有任何借口 关掉心痛
chú le nǐ  zài méi yǒu rèn hé jiè kǒu  guān diào xīn tòng 
ฉู เลอะ หนี่  ไจ้ เหมย โหย่ว เริ่น เหอ เจี้ย โข่ว  กวน เตี้ยว ซิน ท่ง 

祝福这一分钟 闭上眼 再睁开后已经不同
zhù fú zhè yī fēn zhōng  bì shàng yǎn  zài zhēng kāi hòu yǐ jīng bù tóng 
จู้ ฝู เจ้อ อี้ เฟิน จง  ปี้ ซ่าง เหยี่ยน  ไจ้ เจิง ไค โฮ่ว อี่ จิง ปู้ ถง

我的心已经不痛 你的幸福安慰了我
wǒ de xīn yǐ jīng bù tòng  nǐ de xìng fú ān wèi le wǒ
หว่อ เตอะ ซิน อี่ จิง ปู๋ ท่ง  หนี่ เตอะ ซิ่ง ฝู อัน เว่ย เลอะ หว่อ

叫醒我 但不要打断寂寞 就算是寂寞
jiào xǐng wǒ  dàn bù yào dǎ duàn jì mò  jiù suàn shì jì mò 
เจี้ยว สิง หว่อ  ตั้น ปู๋ เหย้า ต่า ต้วน จี้ มั่ว  จิ้ว ซ่วน ซื่อ จี้ มั่ว

离开从前 还需要一分钟 倒数这一分钟
lí kāi cóng qián  hái xū yào yī fēn zhōng  dào shǔ zhè yī fēn zhōng
หลี ไค ฉง เฉียน  ไห ซวี เหย้า อี้ เฟิน จง  เต้า สู่ เจ้อ อี้ เฟิน จง

一分后 我们 只剩下了我
yī fēn hòu  wǒ men  zhǐ shèng xià le wǒ 
อี้ เฟิน โฮ่ว  หว่อ เมิน  จื่อ เซิ่ง เซี่ย เลอะ หว่อ

怀念曾一起做的梦 笑着说
huái niàn céng yī qǐ zuò de mèng  xiào zhe shuō
ไหว เนี่ยน เฉิง อี้ ฉี่ จั้ว เตอะ เมิ่ง  เสี้ยว เจอะ ซัว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...