วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

Xiao Fang (小方) Xiao Fang - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง Xiǎo Fāng (小方) Xiao Fang
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Wēi Xiǎn Shì Jiè (险世界) Dangerous World
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
*谢谢你 给我的爱 今生今世 我不忘怀
xiè xie nǐ  gěi wǒ de ài  jīn shēng jīn shì  wǒ bù wàng huái 
เซี้ย เซี้ย หนี่  เก๋ย หว่อ เตอะ อ้าย  จิน เซิง จิน ซื่อ  หว่อ ปู๋ ว่าง ไหว

谢谢你 给我的温柔 伴我度过那个年代
xiè xie nǐ  gěi wǒ de wēn róu  bàn wǒ dù guò nà gè nián dài
เซี้ย เซี้ย หนี่  เก๋ย หว่อ เตอะ เวิน โหรว  ปั้น หว่อ ตู้ กั้ว น่า เก้อ เหนียน ไต้

**I wanna thank you, wanna thank you

wanna thank you woah

I wanna thank you, wanna thank you

wanna thank you woah

谢谢你给我的爱 谢谢曾经陪伴我的海
xiè xie nǐ gěi wǒ de ài  xiè xie céng jīng péi bàn wǒ de hǎi 
เซี้ย เซี้ย หนี่ เก๋ย หว่อ เตอะ อ้าย  เซี้ย เซี้ย เฉิง จิง เผย ปั้น หว่อ เตอะ ไห่

在 这个小孩小小的时代 大家都笑笑的实在
zài  zhè gè xiǎo hái xiǎo xiǎo de shí dài  dà jiā dōu xiào xiào de shí zài
ไจ้  เจ้อ เก้อ เสี่ยว ไห เสียว เสี่ยว เตอะ สือ ไต้  ต้า เจีย โตว เสี้ยว เสี้ยว เตอะ สือ ไจ้

是在 午睡还梦着将来 五岁就到了上海
shì zài  wǔ shuì hái mèng zhe jiāng lái  wǔ suì jiù dào le ShàngHǎi
ซื่อ ไจ้  อู่ ซุ่ย ไห เมิ่ง เจอะ เจียง ไหล  อู่ ซุ่ย จิ้ว เต้า เลอะ ซ่างไห่

以为我不爱说话 是因为中文太差
yǐ wéi wǒ bù ài shuō huà  shì yīn wèi zhōng wén tài chà 
อี่ เหวย หว่อ ปู๋ อ้าย ซัว ฮว่า  ซื่อ ยิน เว่ย จง เหวิน ไท่ ช่า

多谢老师 老是考试 搞尽脑汁
duō xiè lǎo shī  lǎo shì kǎo shì  gǎo jìn nǎo zhī
ตัว เซี้ย เหล่า ซือ  เหล่า ซื่อ เข่า ซื่อ  เก่า จิ้น เหน่า จือ

才知道是好事 记得同学跟我荡过秋千
cái zhī dào shì hǎo shì  jì de tóng xué gēn wǒ dàng guò qiū qiān
ไฉ จือ เต้า ซื่อ เห่า ซื่อ  จี้ เตอะ ถง เสว๋ เกิน หว่อ ตั้ง กั้ว ชิว เชียน

下雨时间 我们一起躲在屋檐
xià yǔ shí jiān  wǒ men yī qǐ duǒ zài wū yán 
เซี่ย อวิ่ สือ เจียน  หว่อ เมิน อี้ ฉี ตั่ว ไจ้ อู เหยียน

你送的书签 已经不在身边
nǐ sòng de shū qiān  yǐ jīng bù zài shēn biān
หนี่ ซ่ง เตอะ ซู เชียน  อี่ จิง ปู๋ ไจ้ เซิน เปียน

但是还是会叫人想念 下一篇说说我的初恋
dàn shì hái shì huì jiào rén xiǎng niàn  xià yī piān shuō shuō wǒ de chū liàn
ตั้น ซื่อ ไห ซื่อ ฮุ่ย เจี้ยว เหริน เสี่ยง เนี่ยน  เซี่ย อี้ เพียน ซัว ซัว หว่อ เตอะ ชู เลี่ยน

ซ้ำ *, **

我的初恋叫MUSIC 她让我恋爱
wǒ de chū liàn jiào MUSIC  tā ràng wǒ liàn ài
หว่อ เตอะ ชู เลี่ยน เจี้ยว เอ็มยูเอสไอซี  ทา ร่าง หว่อ เลี่ยน อ้าย

ING 乐器 和音乐等于
ING  yuè qì  hé yīn yuè děng yú
ไอเอ็นจี  เยว่ ชี่  เหอ ยิน เยว่ เติ่ง อวิ๋

I AM FREE  STEVIE MARVIN MJ

还有MTV 努力学习 学习努力 ABC
hái yǒu MTV  nǔ lì xué xí  xué xí nǔ lì  ABC
ไห โหย่ว เอ็มทีวี  หนู่ ลี่ เสว๋ สี  เสว๋ สี หนู่ ลี่  เอบีซี

我的课本是他们的专辑
wǒ de kè běn shì tā men de zhuān jí
หว่อ เตอะ เค่อ เปิ่น ซื่อ ทา เมิน เตอะ จวน จี๋

父母的鼓励让我对它们更专一
fù mǔ de gǔ lì ràng wǒ duì tā men gèng zhuān yī 
ฟู่ หมู่ เตอะ กู่ ลี่ ร่าง หว่อ ตุ้ย ทา เมิน เกิ้ง จวน อี

没有叫我做医生 太空人
méi yǒu jiào wǒ zuò yī shēng  tài kōng rén
เหมย โหย่ว เจี้ยว หว่อ จั้ว อี เซิง  ไท่ คง เหริน

只有说我的音乐太动人 带动人 一起跟着节奏
zhǐ yǒu shuō wǒ de yīn yuè tài dòng rén  dài dòng rén  yī qǐ gēn zhe jié zòu
จื๋อ โหย่ว ซัว หว่อ เตอะ ยิน เยว่ ไท่ ต้ง เหริน  ไต้ ต้ง เหริน  อี้ ฉี่ เกิน เจอะ เจี๋ย โจ้ว               

在不同的街头大家一起接受
zài bù tóng de jiē tóu dà jiā yī qǐ jiē shòu 
ไจ้ ปู้ ถง เตอะ เจีย โถว ต้า เจีย อี้ ฉี่ เจีย โซ่ว

这种享受 我最讲究
zhè zhǒng xiǎng shòu  wǒ zuì jiǎng jiū
เจ้อ จ๋ง เสี่ยง โซ่ว  หว่อ จุ้ย เจี่ยง จิว

也许我有一些音乐慧根 也许我想用音乐为生
yě xǔ wǒ yǒu yī xiē yīn yuè huì gēn  yě xǔ wǒ xiǎng yòng yīn yuè wéi shēng 
เย๋ สวี่ หวอ โหย่ว อี้ เซีย ยิน เยว่ ฮุ่ย เกิน  เย๋ สวี่ หวอ เสี่ยง ย่ง ยิน เยว่ เหวย เซิง

或者说 不想有悔恨 一辈子做音乐人        
huò zhě shuō  bù xiǎng yǒu huǐ hèn  yī bèi zi zuò yīn yuè rén
ฮั่ว เจ่อ ซัว  ปู้ เสียง โหยว หุ่ย เฮิ่น  อี๋ เป้ย จึ จั้ว ยิน เยว่ เหริน

ซ้ำ *

谢谢公司让我作我的歌
xiè xie gōng sī ràng wǒ zuò wǒ de gē 
เซี้ย เซี้ย กง ซือ ร่าง หว่อ จั้ว หว่อ เตอะ เกอ

谢谢DJ播我的歌 和我的歌迷听我的歌
xiè xie DJ bō wǒ de gē  hé wǒ de gē mí tīng wǒ de gē
เซี้ย เซี้ย ดีเจ ปัว หว่อ เตอะ เกอ  เหอ หว่อ เตอะ เกอ หมี ทิง หว่อ เตอะ เกอ

爱我的歌 就算你不太会唱我的歌
ài wǒ de gē  jiù suàn nǐ bù tài huì chàng wǒ de gē 
อ้าย หว่อ เตอะ เกอ  จิ้ว ซ่วน หนี่ ปู๋ ไท่ ฮุ่ย ช่าง หว่อ เตอะ เกอ

唱我的歌的各位歌手要我的歌
chàng wǒ de gē de gè wèi gē shǒu yào wǒ de gē
ช่าง หว่อ เตอะ เกอ เตอะ เก้อ เว่ย เกอ โส่ว เหย้า หว่อ เตอะ เกอ

各个乐手监制有见识 坚持
gè gè yuè shǒu jiān zhì yǒu jiàn shí  jiān chí 
เก้อ เก้อ เยว่ โส่ว เจียน จื้อ โหย่ว เจี้ยน สือ  เจียน ฉือ

就算有人说不现实 坚持 突破自己的限制
jiù suàn yǒu rén shuō bù xiàn shí  jiān chí  tū pò zì jǐ de xiàn zhì
จิ้ว ซ่วน โหย่ว เหริน ซัว ปู๋ เซี่ยน สือ  เจียน ฉือ  ทู พั้ว จื้อ จี่ เตอะ เซี่ยน จื้อ

要谢谢你的关心 要谢谢你的欢心
yào xiè xie nǐ de guān xīn  yào xiè xie nǐ de huān xīn 
เหย้า เซี้ย เซี้ย หนี่ เตอะ กวน ซิน  เหย้า เซี้ย เซี้ย หนี่ เตอะ ฮวน ซิน

给我最好的环境 这些年来都好安心
gěi wǒ zuì hǎo de huán jìng  zhè xiē nián lái dōu hǎo ān xīn
เก๋ย หว่อ จุ้ย เห่า เตอะ หวน จิ้ง  เจ้อ เซีย เหนียน ไหล โตว เห่า อัน ซิน

要谢谢你的关心 要谢谢你的欢心
yào xiè xie nǐ de guān xīn  yào xiè xie nǐ de huān xīn 
เหย้า เซี้ย เซี้ย หนี่ เตอะ กวน ซิน  เหย้า เซี้ย เซี้ย หนี่ เตอะ ฮวน ซิน

给我最好的环境 这些年来都好安心
gěi wǒ zuì hǎo de huán jìng  zhè xiē nián lái dōu hǎo ān xīn
เก๋ย หว่อ จุ้ย เห่า เตอะ หวน จิ้ง  เจ้อ เซีย เหนียน ไหล โตว เห่า อัน ซิน

Ooo Everybody say  Ooo  Everybody say

Ooo Everybody say  Ooo  Everybody say

I wanna thank you, wanna thank you

wanna thank you woah

I wanna thank you, wanna thank you

wanna thank you woah

小方
XiǎoFāng
เสี่ยวฟัง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...