วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

So?! - Europa Huang (Lyrics)

เพลง So?!
ศิลปิน Huáng Jiàn Wéi (黄建) Europa Huang
อัลบั้ม Hey ! Xiǎo Nǚ Hái (嘿 ! 小女孩Hey! Little Girl

สังกัด Wind Records Co., Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


今天晚上我站在捷运站的出口
jīn tiān wǎn shàng wǒ zhàn zài jié yùn zhàn de chū kǒu 
จิน เทียน หว่าน ซ่าง หว่อ จ้าน ไจ้ เจี๋ย วิ่น จ้าน เตอะ ชู โข่ว

有一对情侣他们看起来正在发火
yǒu yī duì qíng lǚ tā men kàn qǐ lái zhèng zài fā huǒ
โหย่ว อี๋ ตุ้ย ฉิง ลวี่ ทา เมิน คั่น ฉี่ ไหล เจิ้ง ไจ้ ฟา หั่ว

听到男生这样对女生说
tīng dào nán shēng zhè yàng duì nǚ shēng shuō 
ทิง เต้า หนาน เซิง เจ้อ ย่าง ตุ้ย นวี่ เซิง ซัว

不如我们打个商量继续交往好吗?
bù rú wǒ men dǎ gè shāng liáng jì xù jiāo wǎng hǎo ma?
ปู้ หยู หว่อ เมิน ต่า เก้อ ซาง เหลียง จี้ ซวี่ เจียว หวาง เห่า ม่ะ?

三个人有三人行的方法
sān gè rén yǒu sān rén xíng de fāng fǎ 
ซาน เก้อ เหริน โหย่ว ซาน เหริน สิง เตอะ ฟัง ฝ่า

每个人稍微牺牲一下就OK啦
měi gè rén shāo wēi xī shēng yī xià jiù OK la
เหม่ย เก้อ เหริน เซา เวย ซี เซิง อี๋ เซี่ย จิ้ว โอเค ล่ะ

情人节我可以陪你去泡汤
qíng rén jié wǒ kě yǐ péi nǐ qù pào tāng 
ฉิง เหริน เจี๋ย หว่อ เขอ อี่ เผย หนี่ ชวี่ เพ่า ทาง

今天她生日就让我陪她吧
jīn tiān tā shēng rì jiù ràng wǒ péi tā ba
จิน เทียน ทา เซิง ยื้อ จิ้ว ร่าง หว่อ เผย ทา ป่ะ

我的小时候 每一个人说
wǒ de xiǎo shí hòu  měi yī gè rén shuō 
หว่อ เตอะ เสี่ยว สือ โฮ่ว  เหม่ย อี๋ เก้อ เหริน ซัว

美丽的是爱 爱一个人就够
měi lì de shì ài  ài yī gè rén jiù gòu
เหม่ย ลี่ เตอะ ซื่อ อ้าย  อ้าย อี๋ เก้อ เหริน จิ้ว โก้ว

女生听了以后 淡定了一下
nǚ shēng tīng le yǐ hòu  dàn dìng le yī xià 
นวี่ เซิง ทิง เลอะ อี่ โฮ่ว  ตั้น ติ้ง เลอะ อี๋ เซี่ย

她说有件事情必须要沟通清楚
tā shuō yǒu jiàn shì qíng bì xū yào gōu tōng qīng chu
ทา ซัว โหย่ว เจี้ยน ซื่อ ฉิง ปี้ ซวี เหย้า โกว ทง ชิง ฉุ

三个人既然有三人行的方法
sān gè rén jì rán yǒu sān rén xíng de fāng fǎ 
ซาน เก้อ เหริน จี้ หยาน โหย่ว ซาน เหริน สิง เตอะ ฟัง ฝ่า

那四只羊的剧情应该也没问题吧
nà sì zhī yáng de jù qíng yīng gāi yě méi wèn tí ba
น่า ซื่อ จือ หยาง เตอะ จวี้ ฉิง ยิง ไก เย่ เหมย เวิ่น ถี ป่ะ

撇开这对男女我继续游走
piē kāi zhè duì nán nǚ wǒ jì xù yóu zǒu 
เพีย ไค เจ้อ ตุ้ย หนาน นวี่ หว่อ จี้ ซวี่ โหยว โจ่ว

不知不觉散步到了仁爱路上
bù zhī bù jué sàn bù dào le rén ài lù shàng
ปู้ จือ ปู้ เจว๋ ซ่าน ปู้ เต้า เลอะ เหริน อ้าย ลู่ ซ่าง

很多老板都有仁爱路的情节
hěn duō lǎo bǎn dōu yǒu rén ài lù de qíng jié 
เหิ่น ตัว เหลา ป่าน โตว โหย่ว เหริน อ้าย ลู่ เตอะ ฉิง เจี๋ย

相信公司开在这里才会赚到大钱
xiāng xìn gōng sī kāi zài zhè lǐ cái huì zhuàn dào dà qián
เซียง ซิ่น กง ซือ ไค ไจ้ เจ้อ หลี่ ไฉ ฮุ่ย จ้วน เต้า ต้า เฉียน

其实不是只有老板才有这种观念
qí shí bù shì zhǐ yǒu lǎo bǎn cái yǒu zhè zhǒng guān niàn 
ฉี สือ ปู๋ ซื่อ จื๋อ โหย่ว เหลา ป่าน ไฉ โหย่ว เจ้อ จ่ง กวน เนี่ยน

抬头一看发现帝宝就在眼前
tái tóu yī kàn fā xiàn dì bǎo jiù zài yǎn qián
ไถ โถว อี๋ คั่น ฟา เซี่ยน ตี้ เป่า จิ้ว ไจ้ เหยี่ยน เฉียน

一辈子不吃不喝也买不起的天龙国豪宅
yī bèi zi bù chī bù hē yě mǎi bù qǐ de tiān lóng guó háo zhái 
อี๋ เป้ย จึ ปู้ ชือ ปู้ เฮอ เย๋ ใหม่ ปู้ ฉี่ เตอะ เทียน หลง กั๋ว เหา ไจ๋

果然夸张
guǒ rán kuā zhāng
กั่ว หยาน ควา จาง

长大了以后 每个人都说
zhǎng dà le yǐ hòu  měi gè rén dōu shuō 
จ่าง ต้า เลอะ อี่ โฮ่ว  เหม่ย เก้อ เหริน โตว ซัว

什么时候你 才能买起一栋楼
shén me shí hòu nǐ  cái néng mǎi qǐ yī dòng lóu
เสิน เมอะ สือ โฮ่ว หนี่  ไฉ เหนิง ไหม ฉี่ อี๋ ต้ง โหลว

人生要伺候 给钱的要伺候
rén shēng yào cì hou  gěi qián de yào cì hou 
เหริน เซิง เหย้า ชื่อ โฮ่ว  เก่ย เฉียน เตอะ เหย้า ชื่อ โฮ่ว

女朋友要伺候 哪时候才轮到个我
nǚ péng yǒu yào cì hou  nǎ shí hòu cái lún dào gè wǒ
นวี่ เผิง โหย่ว เหย้า ชื่อ โฮ่ว  หน่า สือ โฮ่ว ไฉ หลุน เต้า เก้อ หว่อ

*长大了以后 每个人都说
zhǎng dà le yǐ hòu  měi gè rén dōu shuō 
จ่าง ต้า เลอะ อี่ โฮ่ว  เหม่ย เก้อ เหริน โตว ซัว

考份公职做 才是完美的生活
kǎo fèn gōng zhí zuò  cái shì wán měi de shēng huó
เข่า เฟิ่น กง จื๋อ จั้ว  ไฉ ซื่อ หวาน เหม่ย เตอะ เซิง หัว

喜欢是什么 兴趣是什么
xǐ huān shì shén me  xìng qù shì shén me 
สี่ ฮวน ซื่อ เสิน เมอะ  ซิ่ง ชวี่ ซื่อ เสิน เมอะ

我管你这么多 先看看钱够不够用
wǒ guǎn nǐ zhè me duō  xiān kàn kàn qián gòu bù gòu yòng
หวอ ก๋วน หนี่ เจ้อ เมอะ ตัว  เซียน คั่น คั่น เฉียน โก้ว ปู๋ โก้ว ย่ง

ซ้ำ *

我的小时候 每一个人都说
wǒ de xiǎo shí hòu  měi yī gè rén dōu shuō 
หว่อ เตอะ เสี่ยว สือ โฮ่ว  เหม่ย อี๋ เก้อ เหริน โตว ซัว

美丽的是爱 爱一个人就够
měi lì de shì ài  ài yī gè rén jiù gòu
เหม่ย ลี่ เตอะ ซื่อ อ้าย  อ้าย อี๋ เก้อ เหริน จิ้ว โก้ว

长大了以后 每个人都说
zhǎng dà le yǐ hòu  měi gè rén dōu shuō 
จ่าง ต้า เลอะ อี่ โฮ่ว  เหม่ย เก้อ เหริน โตว ซัว

结了婚也没用 一个人最好过
jié le hūn yě méi yòng  yī gè rén zuì hǎo guò
เจี๋ย เลอะ ฮุน เย่ เหมย ย่ง  อี๋ เก้อ เหริน จุ้ย เห่า กั้ว

So?!

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...