วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557

Na Me Li Hai (那么厉害) Big Shot - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง Nà Me Lì Hài (么厉害) Big Shot
ศิลปิน Bàng Bàng Táng (棒棒堂) LOLLIPOP F [Áo Quǎn (敖犬) Owodog, Xiǎo Yù (小煜) Fabien, Wēi Lián (威廉) William, Ā Wěi (阿緯) A-Wei]
อัลบั้ม Nà Me Lì Hài (么厉害) Big Shot (EP)
สังกัด Seed Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


*看着我 打破沉默 够你的小动作
kàn zhe wǒ  dǎ pò chén mò  shòu gòu nǐ de xiǎo dòng zuò
คั่น เจอะ หว่อ  ต่า พั้ว เฉิน มั่ว  โซ่ว โก้ว หนี่ เตอะ เสี่ยว ต้ง จั้ว

OH 说走就走 远离你的小人国
OH shuō zǒu jiù zǒu  yuǎn lí nǐ de xiǎo rén guó
โว้ ซัว โจ่ว จิ้ว โจ่ว  หย่วน หลี หนี่ เตอะ เสี่ยว เหริน กั๋ว

换我进攻 别轻易放松 放手去做 不在乎后果
huàn wǒ jìn gōng  bié qīng yì fàng sōng  fàng shǒu qù zuò  bù zài hu hòu guǒ 
ฮ่วน หว่อ จิ้น กง  เปี๋ย ชิง อี้ ฟ่าง ซง  ฟ่าง โส่ว ชวี่ จั้ว  ปู๋ ไจ้ ฮุ โฮ่ว กั่ว

一切从要尽情放
yī qiè cóng tóu  yào jìn qíng fàng zòng 
อี๋ เชี้ย ฉง โถว  เหย้า จิ้น ฉิง ฟ่าง จ้ง

废话别太多 我系听部戏共
fèi huà bié tài duō  wǒ xì tīng bù xì gong
เฟ่ย ฮว่า เปี๋ย ไท่ ตัว  หว่อ ซี่ ทิง ปู๋ ซี่ ก้ง    

**么厉害 啾搞A 啾搞A 啾搞A
nà me lì hài  jiū gǎo A  jiū gǎo A  jiū gǎo A
น่า เมอะ ลี่ ไห้  จิว เก่า เอ  จิว เก่า เอ  จิว เก่า เอ

阿姆丢厉害 啾搞A 啾搞A 啾搞A
ā mǔ diū lì hài  jiū gǎo A  jiū gǎo A  jiū gǎo A
อา หมู่ ติว ลี่ ไห้  จิว เก่า เอ  จิว เก่า เอ  จิว เก่า เอ

这世界 太多的偷走信任的圈圈
zhè shì jiè  tài duō de zéi  tōu zǒu xìn rèn de quān quān
เจ้อ ซื่อ เจี้ย  ไท่ ตัว เตอะ เจ๋ย  โทว โจ่ว ซิ่น เริ่น เตอะ เชวียน เชวียน

别装可怜 早看透你的谎言
bié zhuāng kě lián  zǎo kàn tòu nǐ de huǎng yán
เปี๋ย จวง เข่อ เหลียน  เจ่า คั่น โท่ว หนี่ เตอะ ห่วง เหยียน

Yeah 么考验 头到尾还不是空洞无解
Yeah shén me kǎo yàn  cóng tóu dào wěi hái bù shì kōng dòng wú jiě
เย้ เสิน เมอะ เข่า เหยี้ยน  ฉง โถว เต้า เหว่ย ไห ปู๋ ซื่อ คง ต้ง อู๋ เจี่ย

背后中刀还要说跟你声谢谢
bèi hòu zhōng dāo hái yào shuō gēn nǐ shēng xiè xie 
เป้ย โฮ่ว จง เตา ไห เหย้า ซัว เกิน หนี่ เซิง เซี้ย เซี้ย

继续保持笑容再记住那嘴脸
jì xù bǎo chí xiào róng zài jì zhù nà zuǐ liǎn
จี้ ซวี่ เป่า ฉือ เสี้ยว หยง ไจ้ จี้ จู้ น่า จุ๋ย เหลี่ยน

***NA NA NA NA NA NA NA

时等待一次翻身机会
suí shí děng dài yī cì fān shēn jī huì
สุย สือ เติ่ง ไต้ อี๋ ชื่อ ฟัน เซิน จี ฮุ่ย

NA NA NA NA NA NA NA

让世界搞清楚黑白是非
ràng shì jiè gǎo qīng chu hēi bái shì fēi
ร่าง ซื่อ เจี้ย เก่า ชิง ฉุ เฮย ไป๋ ซื่อ เฟย

ซ้ำ *, **

有些人 不靠实力 打个招呼凡事容易
yǒu xiē rén  bù kào shí lì  dǎ gè zhāo hu fán shì róng yì 
โหย่ว เซีย เหริน  ปู๋ เค่า สือ ลี่  ต่า เก้อ เจา ฮุ ฝาน ซื่อ หยง อี้

么道理~ 关系就没关系
shén me dào lǐ~  yǒu guān xi jiù méi guān xi
เสิน เมอะ เต้า หลี่โหย่ว กวน ซิ จิ้ว เหมย กวน ซิ

Slow down head down  count down upside down

属于我的一场战役 用力拆下无情面具
shǔ yú wǒ de yī chǎng zhàn yì  yòng lì chāi xià wú qíng miàn jù
สู่ อวิ๋ หว่อ เตอะ อี้ ฉ่าง จ้าน อี้  ย่ง ลี่ ไช เซี่ย อู๋ ฉิง เมี่ยน จวี้

ซ้ำ ***

RAP:
Yeah 换个方式 管他什么规则再来一次
Yeah huàn gè fāng shì  guǎn tā shén me guī zé zài lái yī cì 
เย้ ฮ่วน เก้อ ฟัง ซื่อ  ก่วน ทา เสิน เมอะ กุย เจ๋อ ไจ้ ไหล อี๋ ชื่อ

同条起跑线上全力冲刺 就算世俗批
tóng tiáo qǐ pǎo xiàn shàng quán lì chōng cì  jiù suàn shì sú pī píng
ถง เถียว ฉี เผ่า เซี่ยน ซ่าง เฉวียน ลี่ ชง ชื่อ  จิ้ว ซ่วน ซื่อ สู พี ผิง

别再逆来顺受 不再脆弱 换你发抖
bié zài nì lái shùn shòu  bù zài cuì ruò  huàn nǐ fā dǒ
เปี๋ย ไจ้ นี่ ไหล ซุ่น โซ่ว  ปู๋ ไจ้ ชุ่ย รั่ว  ฮ่วน หนี่ ฟา โต่ว

跌倒爬起来 不痛不痛 别想再偷鸡哥陪你疯
diē dǎo pá qǐ lái  bù tòng bù tòng  bié xiǎng zài tōu jī gē péi nǐ fēng
เตีย เต่า ผา ฉี่ ไหล  ปู๋ ท่ง ปู๋ ท่ง  เปี๋ย เสี่ยง ไจ้ โทว จี เกอ เผย หนี่ เฟิง

拆穿所有伪装的本领 卖沟听你底那咧澎风
chāi chuān suǒ yǒu wěi zhuāng de běn lǐng mài gōu tīng nǐ dǐ nà liē pēng fēng
ไช ชวน สัว โหยว เหว่ย จวง เตอะ เปิ๋น หลิ่ง  ไม่ โกว ทิง หนี ตี่ น่า เลีย เพิง เฟิง

风~~~
pēng fēng  pēng fēng  pēng fēng  pēng fēng~~~
เพิง เฟิง  เพิง เฟิง  เพิง เฟิง  เพิง เฟิง~~~

ซ้ำ **, **

么厉害
nà me lì hài 
น่า เมอะ ลี่ ไห้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...