วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

Jin Tou (尽头) At The End - Ki Ki Hu (Lyrics)

เพลง Jìn Tóu () At The End
ศิลปิน Hú Líng (胡灵) Ki Ki Hu
อัลบั้ม Zhì Qīn Ài De Nǚ Hái (亲爱的女孩) Dearest Girl
สังกัด Fresh Music Store
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


你冷冷说着该分手的理由
nǐ lěng lěng shuō zhe gāi fēn shǒu de lǐ yóu 
หนี่ เหลิง เหลิ่ง ซัว เจอะ ไก เฟิน โส่ว เตอะ หลี่ โหยว

像在说别人的故事眉头都不皱
xiàng zài shuō bié rén de gù shì méi tóu dōu bù zhòu
เซี่ยง ไจ้ ซัว เปี๋ย เหริน เตอะ กู้ ซื่อ เหมย โถว โตว ปู๋ โจ้ว

刹那间我的心变成沙漏有个缺口
chà nà jiān wǒ de xīn biàn chéng shā lòu yǒu gè quē kǒ
ช่า น่า เจียน หว่อ เตอะ ซิน เปี้ยน เฉิง ซา โล่ว โหย่ว เก้อ เชว โข่ว

爱狂漏流成湍急洪流漫过我的胸口
ài kuáng lòu liú chéng tuān jí hóng liú màn guò wǒ de xiōng kǒu
อ้าย ขวง โล่ว หลิว เฉิง ทวน จี๋ หง หลิว ม่าน กั้ว หว่อ เตอะ โซวง โข่ว

*从来都没想过我们的爱也会有结束时候
cóng lái dōu méi xiǎng guò wǒ men de ài yě huì yǒu jié shù shí hòu 
ฉง ไหล โตว เหมย เสี่ยง กั้ว หว่อ เมิน เตอะ อ้าย เย่ ฮุ่ย โหย่ว เจี๋ย ซู่ สือ โฮ่ว

我的手在颤抖已握不紧拳头
wǒ de shǒu zài chàn dǒu yǐ wò bù jǐn quán tou
หว่อ เตอะ โส่ว ไจ้ ช่าน โต่ว อี่ ว่อ ปู้ จิ่น เฉวียน โถว

**长地久会不会是一 过贪心严苛的要求
tiān cháng dì jiǔ huì bù huì shì yī zhǒng  tài guò tān xīn yán kē de yāo qiú
เทียน ฉาง ตี้ จิ่ว ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย ซื่อ อี้ จ่ง  ไท่ กั้ว ทาน ซิน เหยียน เคอ เตอะ เยา ฉิว

难道一定要先学会松开双手才能够 资格拥有
nán dào yī dìng yào xiān xué huì sōng kāi shuāng shǒu cái néng gòu  yǒu zī gé yōng yǒu
หนาน เต้า อี๋ ติ้ง เหย้า เซียน เสว๋ ฮุ่ย ซง ไค ซวง โส่ว ไฉ เหนิง โก้ว  โหย่ว จือ เก๋อ ยง โหย่ว

长地久会不会是一种 够成熟幼稚的念头
tiān cháng dì jiǔ huì bù huì shì yī zhǒng  bù gòu chéng shóu yòu zhì de niàn tou
เทียน ฉาง ตี้ จิ่ว ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย ซื่อ อี้ จ่ง  ปู๋ โก้ว เฉิง โสว โย่ว จื้อ เตอะ เนี่ยน โถว

爱得再多 HO OH~  还能撑多久
ài de zài duō HO OH~  hái néng chēng duō jiǔ
อ้าย เตอะ ไจ้ ตัว  โฮ้ โอ้ไห เหนิง เชิง ตัว จิ่ว

我是否该保持以往的温柔
wǒ shì fǒu gāi bǎo chí yǐ wǎng de wēn róu 
หว่อ ซื่อ โฝ่ว ไก เป่า ฉือ อี๋ หว่าง เตอะ เวิน โหรว

对你冷漠的脸孔潇洒地接受
miàn duì nǐ lěng mò de liǎn kǒng xiāo sǎ dì jiē shòu
เมี่ยน ตุ้ย หนี เหลิ่ง มั่ว เตอะ เหลียน ข่ง เสียว ส่า ตี้ เจีย โซ่ว

都怪我只会全心付出不懂得保留
dōu guài wǒ zhǐ huì quán xīn fù chū bù dǒng de bǎo liú 
โตว ไกว้ หวอ จื่อ ฮุ่ย เฉวียน ซิน ฟู่ ชู ปู้ ต่ง เตอะ เป่า หลิว

到最后什么都留不住在心里拼命摇头
dào zuì hòu shén me dōu liú bù zhù zài xīn lǐ pīn mìng yáo tóu
เต้า จุ้ย โฮ่ว เสิน เมอะ โตว หลิว ปู๋ จู้ ไจ้ ซิน หลี่ พิน มิ่ง เหยา โถว

ซ้ำ *, **

爱得再多 HO OH~ 都会有尽 HO OH~ Woo~
ài de zài duō HO OH~  dōu huì yǒu jìn tóu  HO OH~ Woo~
อ้าย เตอะ ไจ้ ตัว โฮ้ โอ้โตว ฮุ่ย โหย่ว จิ้น โถว  โฮ้ โอ้~ โว้~

ซ้ำ **

爱得再多 Woo~ Huu~  还能撑 多久 Huu~ Hmm
ài de zài duō Woo~ Huu~  hái néng chēng  duō jiǔ  Huu~ Hmm
อ้าย เตอะ ไจ้ ตัว  โว้~ ฮู้ไห เหนิง เชิง  ตัว จิ่ว  ฮู้~ฮืมม

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...