วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

Jie Guo (借过) Pardon - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Jiè Guò () Pardon
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


借了要还 不如赖着 比谁先开口
jiè le yào huán  bù rú lài zhe  bǐ shuí xiān kāi kǒu 
เจี้ย เลอะ เหย้า หวน  ปู้ หยู ไล่ เจอะ  ปี่ สุย เซียน ไค โข่ว

你看着我 好像羞涩 更多在揣测
nǐ kàn zhe wǒ  hǎo xiàng xiū sè  gèng duō zài chuǎi cè
หนี่ คั่น เจอะ หว่อ  เห่า เซี่ยง ซิว เซ้อ  เกิ้ง ตัว ไจ้ ไฉว่ เช้อ

人是自私的 但也需要温柔
rén shì zì sī de  dàn yě xū yào wēn róu
เหริน ซื่อ จื้อ ซือ เตอะ  ตั้น เย่ ซวี เหย้า เวิน โหรว

你的忐忑 我好想戳破
nǐ de tǎn tè  wǒ hǎo xiǎng chuō pò
หนี่ เตอะ ถ่าน เท่อ  หวอ เหา เสี่ยง ชัว พั้ว

*招牌的字 铁窗的锈 算不了承诺
zhāo pái de zì  tiě chuāng de xiù  suàn bù liǎo chéng nuò 
เจา ผาย เตอะ จื้อ  เถี่ย ชวง เตอะ ซิ่ว  ซ่วน ปู้ เหลี่ยว เฉิง นั้ว

借你的手 暖我的手 勇敢的牵了 爱是爱到了
jiè nǐ de shǒu  nuǎn wǒ de shǒu  yǒng gǎn de qiān le  ài shì ài dào le
เจี้ย หนี่ เตอะ โส่ว  หนวน หว่อ เตอะ โส่ว  หยง ก่าน เตอะ เชียน เลอะ  อ้าย ซื่อ อ้าย เต้า เลอะ

怎么有点苦涩 我才发现 你没有附和 (Woo Woo~)
zěn me yǒu diǎn kǔ sè  wǒ cái fā xiàn  nǐ méi yǒu fù hè  (Woo Woo~)
เจิ่น เมอะ โหยว เตี่ยน ขู่ เซ้อ  หว่อ ไฉ ฟา เซี่ยน  หนี่ เหมย โหย่ว ฟู่ เฮ้อ  (โว้ โว~)

**天黑过 天亮过 等太久
tiān hēi guò  tiān liàng guò  děng tài jiǔ 
เทียน เฮย กั้ว  เทียน เลี่ยง กั้ว  เติ่ง ไท่ จิ่ว

我还是我 借新的 还旧的 太累了
wǒ hái shì wǒ  jiè xīn de  huán jiù de  tài lèi le
หว่อ ไห ซื่อ หว่อ  เจี้ย ซิน เตอะ  หวน จิ้ว เตอะ  ไท่ เล้ย เลอะ

左转过 右转过 到头了 此路不通 心的无底洞
zuǒ zhuǎn guò  yòu zhuǎn guò  dào tóu le  cǐ lù bù tōng  xīn de wú dǐ dòng
จั๋ว จ่วน กั้ว  โย่ว จ่วน กั้ว  เต้า โถว เลอะ  ฉื่อ ลู่ ปู้ ทง  ซิน เตอะ อู๋ ตี่ ต้ง

***你不愿当面封锁 我再装耳鬓厮磨
nǐ bù yuàn dāng miàn fēng suǒ  wǒ zài zhuāng ěr bìn sī mó 
หนี่ ปู๋ ย่วน ตัง เมี่ยน เฟิง สั่ว  หว่อ ไจ้ จวง เอ่อ ปิ้น ซือ หมัว

到最后 站在街头 剩一句借过
dào zuì hòu  zhàn zài jiē tóu  shèng yī jù jiè guò
เต้า จุ้ย โฮ่ว  จ้าน ไจ้ เจีย โถว  เซิ่ง อี๋ จวี้ เจี้ย กั้ว

ซ้ำ *, **, ***

整个乐园 没有一个玩偶 旋转杯 旋转出
zhěng gè lè yuán  méi yǒu yī gè wán ǒu  xuán zhuǎn bēi  xuán zhuǎn chū 
เจิ่ง เก้อ เล่อ หยวน  เหมย โหย่ว อี๋ เก้อ หวาน โอ่ว  เสวียน จ่วน เปย  เสวียน จ่วน ชู

更多寂寞 戏也演了
gèng duō jì mò  xì yě yǎn le
เกิ้ง ตัว จี้ มั่ว  ซี่ เย๋ เหยี่ยน เลอะ

心也掏过 等不到飞蛾扑火 也只好冷了 Woo Woo~
xīn yě tāo guò  děng bù dào fēi é pū huǒ  yě zhǐ hǎo lěng le  Woo Woo~
ซิน เย่ เทา กั้ว  เติ่ง ปู๋ เต้า เฟย เอ๋อ พู หั่ว  เย๋ จื่อ เหา เหลิ่ง เลอะ  โว้ โว~

ซ้ำ **

你笑着说再联络 我虚心检讨过错
nǐ xiào zhe shuō zài lián luò  wǒ xū xīn jiǎn tǎo guò cuò 
หนี่ เสี้ยว เจอะ ซัว ไจ้ เหลียน ลั่ว  หว่อ ซวี ซิน เจี๋ยน เถ่า กั้ว ชั่ว

你和我 他日擦身 剩一句借过 Woo~
nǐ hé wǒ  tā rì cā shēn  shèng yī jù jiè guò Woo~
หนี่ เหอ หว่อ  ทา ยื้อ ชา เซิน  เซิ่ง อี๋ จวี้ เจี้ย กั้ว  โว้~

散的散 自有理由 背对背 望着黑洞
sàn de sàn  zì yǒu lǐ yóu  bèi duì bèi  wàng zhe hēi dòng 
ซ่าน เตอะ ซ่าน  จื้อ โหยว หลี่ โหยว  เป้ย ตุ้ย เป้ย  ว่าง เจอะ เฮย ต้ง

是否我 至少能说 借过你片刻
shì fǒu wǒ  zhì shǎo néng shuō  jiè guò nǐ piàn kè
ซื่อ โฝว หว่อ  จื้อ เส่า เหนิง ซัว  เจี้ย กั้ว หนี่ เพี่ยน เค่อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...