วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

Yi Zhi Yi Zhi Ai (一直一直爱) Keep Keep Loving - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Yī Zhí Yī Zhí Ài (一直一直) Always Always Love
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม Yī Zhí Yī Zhí Ài (一直一直
Keep Keep Loving
สังกัด HIM international Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง爱可以活多久 多浇水够不够 我不很擅长照顾什么
ài kě yǐ huó duō jiǔ  duō jiāo shuǐ gòu bù gòu  wǒ bù hěn shàn cháng zhào gù shén me
อ้าย เขอ อี่ หัว ตัว จิ่ว  ตัว เจียว สุ่ย โก้ว ปู๋ โก้ว  หว่อ ปู้ เหิ่น ซ่าน ฉาง เจ้า กู้ เสิน เมอะ

所以说你要承诺 永远都喜欢我 灾难时抱着我
suǒ yǐ shuō nǐ yào chéng nuò  yǒng yuǎn dōu xǐ huān wǒ  zāi nàn shí bào zhe wǒ
สัว อี่ ซัว หนี่ เหย้า เฉิง นั้ว  หยง หย่วน โตว สี่ ฮวน หว่อ  ไจ น่าน สือ เป้า เจอะ หว่อ

在人潮中不把我搞丢 绝对不让我心痛
zài rén cháo zhōng bù bǎ wǒ gǎo diū  jué duì bù ràng wǒ xīn tòng
ไจ้ เหริน เฉา จง ปู้ ป๋า หวอ เก่า ติว  เจว๋ ตุ้ย ปู๋ ร่าง หว่อ ซิน ท่ง

*你要一直一直爱到时钟停摆 一直一直爱到我不勇敢
nǐ yào yī zhí yī zhí ài dào shí zhōng tíng bǎi  yī zhí yī zhí ài dào wǒ bù yǒng gǎn
หนี่ เหย้า อี้ จื๋อ อี้ จื๋อ อ้าย เต้า สือ จง ถิง ป่าย  อี้ จื๋อ อี้ จื๋อ อ้าย เต้า หว่อ ปู้ หยง ก่าน

一直一直看着我 一步也不要离开
yī zhí yī zhí kàn zhe wǒ  yī bù yě bù yào lí kāi 
อี้ จื๋อ อี้ จื๋อ คั่น เจอะ หว่อ  อี๋ ปู้ เย่ ปู๋ เหย้า หลี ไค

还要一直一直爱到众人崇拜
hái yào yī zhí yī zhí ài dào zhòng rén chóng bài
ไห เหย้า อี้ จื๋อ อี้ จื๋อ อ้าย เต้า จ้ง เหริน ฉง ป้าย

羡慕我的不孤单 冰冷世界 还有你 为我取暖(HA~ Emm~)
xiàn mù wǒ de bù gū dān  bīng lěng shì jiè  hái yǒu nǐ  wèi wǒ qǔ nuǎn  (HA~ Emm~)
เซี่ยน มู่ หว่อ เตอะ ปู้ กู ตัน  ปิง เหลิ่ง ซื่อ เจี้ย  ไห โหยว หนี่  เว่ย หวอ ฉวี หน่วน  (ฮา~ อืมม~)

你现在爱着我 明天会不会走(明天不会走)
nǐ xiàn zài ài zhe wǒ  míng tiān huì bù huì zǒu (míng tiān bù huì zǒu) 
หนี่ เซี่ยน ไจ้ อ้าย เจอะ หว่อ  หมิง เทียน ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย โจ่ว (หมิง เทียน ปู๋ ฮุ่ย โจ่ว)

当我突然动摇的时候 你要来感动我(Woo~)
dāng wǒ tū rán dòng yáo de shí hòu  nǐ yào lái gǎn dòng wǒ  (Woo~)
ตัง หว่อ ทู หยาน ต้ง เหยา เตอะ สือ โฮ่ว  หนี่ เหย้า ไหล ก่าน ต้ง หว่อ  (โว้~)

只因为太完美 会害怕是个梦(害怕是个梦)
zhǐ yīn wèi tài wán měi  huì hài pà shì gè mèng (hài pà shì gè mèng)
จื่อ ยิน เว่ย ไท่ หวาน เหม่ย  ฮุ่ย ไห้ พ่า ซื่อ เก้อ เมิ่ง (ไห้ พ่า ซื่อ เก้อ เมิ่ง)

我必须靠在你的胸口 亲耳听见心跳说(HA~)
wǒ bì xū kào zài nǐ de xiōng kǒu  qīn ěr tīng jiàn xīn tiào shuō  (HA~)
หว่อ ปี้ ซวี เค่า ไจ้ หนี่ เตอะ โซวง โข่ว  ชิน เอ่อ ทิง เจี้ยน ซิน เที่ยว ซัว  (ฮา~)

ซ้ำ *

一直温柔 去相爱(HO~) 永远不分开
yī zhí wēn róu  qù xiāng ài (HO~)  yǒng yuǎn bù fēn kāi 
อี้ จื๋อ เวิน โหรว  ชวี่ เซียง อ้าย (โฮ้~)  หยง หย่วน ปู้ เฟิน ไค

我们一直一直爱到头发雪白
wǒ men yī zhí yī zhí ài dào tóu fa xuě bái
หว่อ เมิน อี้ จื๋อ อี้ จื๋อ อ้าย เต้า โถว ฝะ เสว่ ไป๋

一直一直爱到候鸟回来(候鸟回来) 一直一直牵着手
yī zhí yī zhí ài dào hòu niǎo huí lái (hòu niǎo huí lái)  yī zhí yī zhí qiān zhe shǒu
อี้ จื๋อ อี้ จื๋อ อ้าย เต้า โฮ่ว เหนี่ยว หุย ไหล(โฮ่ว เหนี่ยว หุย ไหล)  อี้ จื๋อ อี้ จื๋อ เชียน เจอะ โส่ว

两个人互相依赖
liǎng gè rén hù xiāng yī lài 
เหลี่ยง เก้อ เหริน ฮู่ เซียง อี ไล่

还要一直一直爱到命运转弯(命运转弯)
hái yào yī zhí yī zhí ài dào mìng yùn zhuǎn wān (mìng yùn zhuǎn wān)
ไห เหย้า อี้ จื๋อ อี้ จื๋อ อ้าย เต้า มิ่ง วิ่น จ่วน วัน(มิ่ง วิ่น จ่วน วัน)

只把幸福留下来(HO~) 星光灿烂 唯独你 为我存在 Huu~Woo~
zhǐ bǎ xìng fú liú xià lái (HO~)  xīng guāng càn làn  wéi dú nǐ  wèi wǒ cún zài  Huu~Woo~
จื๋อ ป่า ซิ่ง ฝู หลิว เซี่ย ไหล (โฮ้~)  ซิง กวง ช่าน ล่าน  เหวย ตู๋ หนี่  เว่ย หว่อ ฉุน ไจ้  ฮู้~โว้~


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...