วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

Dao Dai Ren Sheng (倒帶人生) Rewind Life - Yoga Lin (Lyrics)

เพลง Dào Dài Rén Shēng (倒帶人生) Rewind Life
ศิลปิน Yoga JAMES (林宥嘉Lín Yòu Jiā
อัลบั้ม JAZZ CHANNEL
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


早午餐 越吃越昏沉 咖啡 提不了神 留我满嘴的苦涩
zǎo wǔ cān  yuè chī yuè hūn chén  kā fēi  tí bù liǎo shén  liú wǒ mǎn zuǐ de kǔ sè
เจ๋า อู่ ชัน  เยว่ ชือ เยว่ ฮุน เฉิน  คา เฟย  ถี ปู้ เหลี่ยว เสิน  หลิว หวอ หมาน จุ่ย เตอะ ขู่ เซ้อ

*低头等 车厢再开门 站着 同几个人 曾经我们两个人
dī tóu děng  chē xiāng zài kāi mén  zhàn zhe  tóng jǐ gè rén  céng jīng wǒ men liǎng gè rén
ตี โถว เติ่ง  เชอ เซียง ไจ้ ไค เหมิน  จ้าน เจอะ  ถง จี่ เก้อ เหริน  เฉิง จิง หว่อ เมิน เหลี่ยง เก้อ เหริน

这个过份认真的人生 怀念曾经多天真
zhè gè guò fèn rèn zhēn de rén shēng  huái niàn céng jīng duō tiān zhēn 
เจ้อ เก้อ กั้ว เฟิ่น เริ่น เจิน เตอะ เหริน เซิง  ไหว เนี่ยน เฉิง จิง ตัว เทียน เจิน

习惯了分分合合 每次唱生日快乐 旧愿望还未发生
xí guàn le fēn fēn hé hé  měi cì chàng shēng rì kuài lè  jiù yuàn wàng hái wèi fā shēng
สี ก้วน เลอะ เฟิน เฟิน เหอ เหอ  เหม่ย ชื่อ ช่าง เซิง ยื้อ ไคว่ เล่อ  จิ้ว ย่วน ว่าง ไห เว่ย ฟา เซิง

又得想几个新的 回忆只剩下局部
yòu děi xiǎng jǐ gè xīn de  huí yì zhǐ shèng xià jú bù
โย่ว เต๋ย เสียง จี่ เก้อ ซิน เตอะ  หุย อี้ จื่อ เซิ่ง เซี่ย จวี๋ ปู้

就算再和你倒带人生 能失而复得
jiù suàn zài hé nǐ dào dài rén shēng  néng shī ér fù de
จิ้ว ซ่วน ไจ้ เหอ หนี่ เต้า ไต้ เหริน เซิง  เหนิง ซือ เอ๋อ ฟู่ เตอะ

那时环游世界的梦也不再做了 只要依靠着 Emm
nà shí huán yóu shì jiè de mèng yě bù zài zuò le  zhǐ yào yī kào zhe  Emm~
น่า สือ หวน โหยว ซื่อ เจี้ย เตอะ เมิ่ง เย่ ปู๋ ไจ้ จั้ว เลอะ  จื่อ เหย้า อี เค่า เจอะ  อืมม~

晚餐还是一个人 你曾经坐在这微笑着热汤给我喝
wǎn cān hái shì yī gè rén  nǐ céng jīng zuò zài zhè wēi xiào zhe rè tāng gěi wǒ hē
หว่าน ชัน ไห ซื่อ อี๋ เก้อ เหริน  หนี่ เฉิง จิง จั้ว ไจ้ เจ้อ เวย เสี้ยว เจอะ เย่อ ทาง เก๋ย หว่อ เฮอ

想到就很快乐 我真的知足 够了
xiǎng dào jiù hěn kuài lè  wǒ zhēn de zhī zú  gòu le
เสี่ยง เต้า จิ้ว เหิ่น ไคว่ เล่อ  หว่อ เจิน เตอะ จือ จู๋  โก้ว เลอะ

想念不小心跳针了 别担心了 都过去了
xiǎng niàn bù xiǎo xīn tiào zhēn le  bié dān xīn le  dōu guò qù le
เสี่ยง เนี่ยน ปู้ เสี่ยว ซิน เที่ยว เจิน เลอะ  เปี๋ย ตัน ซิน เลอะ  โตว กั้ว ชวี่ เลอะ

ซ้ำ *

想不到什么新的更值得 回忆只剩下局部
xiǎng bù dào shén me xīn de gèng zhí dé  huí yì zhǐ shèng xià jú bù
เสี่ยง ปู๋ เต้า เสิน เมอะ ซิน เตอะ เกิ้ง จื๋อ เต๋อ  หุย อี้ จื่อ เซิ่ง เซี่ย จวี๋ ปู้

就算再和你倒带人生 能失而复得
jiù suàn zài hé nǐ dào dài rén shēng  néng shī ér fù de
จิ้ว ซ่วน ไจ้ เหอ หนี่ เต้า ไต้ เหริน เซิง  เหนิง ซือ เอ๋อ ฟู่ เตอะ

那时环游世界的梦也不再做了 只要依靠着 Emm~
nà shí huán yóu shì jiè de mèng yě bù zài zuò le  zhǐ yào yī kào zhe  Emm~
น่า สือ หวน โหยว ซื่อ เจี้ย เตอะ เมิ่ง เย่ ปู๋ ไจ้ จั้ว เลอะ  จื่อ เหย้า อี เค่า เจอะ  อืมม~

晚餐还是一个人 你曾经坐在这 第几餐 我都不记得
wǎn cān hái shì yī gè rén  nǐ céng jīng zuò zài zhè  dì jǐ cān  wǒ dōu bù jì de
หว่าน ชัน ไห ซื่อ อี๋ เก้อ เหริน  หนี่ เฉิง จิง จั้ว ไจ้ เจ้อ  ตี้ จี่ ชัน  หว่อ โตว ปู๋ จี้ เตอะ

想到就很快乐 我真的知足 够了
xiǎng dào jiù hěn kuài lè  wǒ zhēn de zhī zú  gòu le
เสี่ยง เต้า จิ้ว เหิ่น ไคว่ เล่อ  หว่อ เจิน เตอะ จือ จู๋  โก้ว เลอะ

偶而想起你 自言自语 点点滴滴 Yeah
ǒu ér xiǎng qǐ nǐ  zì yán zì yǔ  diǎn diǎn dī dī Yeah 
โอ่ว เอ๋อ เสียง ฉี หนี่  จื้อ เหยียน จื้อ อวิ่  เตี๋ยน เตี่ยน ตี ตี  เย้

幸福是个秘密 享受却不知情~ Yeah~
xìng fú shì gè mì mì  xiǎng shòu què bù zhī qíng~ Yeah~
ซิ่ง ฝู ซื่อ เก้อ มี่ มี่  เสี่ยง โซ่ว เชว่ ปู้ จือ ฉิง~ เย้~

深夜里重播的旧黑白片 想启示我什么人生箴言
shēn yè lǐ chóng bō de jiù hēi bái piàn  xiǎng qǐ shì wǒ shén me rén shēng zhēn yán
เซิน เย้ หลี่ ฉง ปัว เตอะ จิ้ว เฮย ไป๋ เพี่ยน  เสียง ฉี่ ซื่อ หว่อ เสิน เมอะ เหริน เซิง เจิน เหยียน

我都感激 已经很随心 已经很随心
wǒ dōu gǎn jī  yǐ jīng hěn suí xīn  yǐ jīng hěn suí xīn
หว่อ โตว ก่าน จี  อี่ จิง เหิ่น สุย ซิน  อี่ จิง เหิ่น สุย ซิน

回忆只剩下局部 就算再和你倒带人生 能失而复得
huí yì zhǐ shèng xià jú bùjiù suàn zài hé nǐ dào dài rén shēng  néng shī ér fù de
หุย อี้ จื่อ เซิ่ง เซี่ย จวี๋ ปู้  จิ้ว ซ่วน ไจ้ เหอ หนี่ เต้า ไต้ เหริน เซิง  เหนิง ซือ เอ๋อ ฟู่ เตอะ

那时环游世界的梦如果再做了 有没有可能 Emm~
nà shí huán yóu shì jiè de mèng rú guǒ zài zuò le  yǒu méi yǒu kě néng  Emm~
น่า สือ หวน โหยว ซื่อ เจี้ย เตอะ เมิ่ง หยู กั่ว ไจ้ จั้ว เลอะ  โหย่ว เหมย โหยว เข่อ เหนิง  อืมม~

晚餐还是一个人 你曾经坐在这里 另一份 碗盘是你的
wǎn cān hái shì yī gè rén  nǐ céng jīng zuò zài zhè lǐ  lìng yī fèn  wǎn pán shì nǐ de
หว่าน ชัน ไห ซื่อ อี๋ เก้อ เหริน  หนี่ เฉิง จิง จั้ว ไจ้ เจ้อ หลี่  ลิ่ง อี๋ เฟิ่น  หว่าน ผาน ซื่อ หนี่ เตอะ

想到就很快乐 我真的知足 够了
xiǎng dào jiù hěn kuài lè  wǒ zhēn de zhī zú  gòu le
เสี่ยง เต้า จิ้ว เหิ่น ไคว่ เล่อ  หว่อ เจิน เตอะ จือ จู๋  โก้ว เลอะ

想念不小心跳针了 别担心了 都过去了
xiǎng niàn bù xiǎo xīn tiào zhēn le  bié dān xīn le  dōu guò qù le
เสี่ยง เนี่ยน ปู้ เสี่ยว ซิน เที่ยว เจิน เลอะ  เปี๋ย ตัน ซิน เลอะ  โตว กั้ว ชวี่ เลอะ

时间不小心停格了 别在意了 会过去的
shí jiān bù xiǎo xīn tíng gé le  bié zài yì le  huì guò qù de
สือ เจียน ปู้ เสี่ยว ซิน ถิง เก๋อ เลอะ  เปี๋ย ไจ้ อี้ เลอะ  ฮุ่ย กั้ว ชวี่ เตอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...