วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

BeiJing Yi Bei (北京以北) North of Beijing - Zhang Rui (Lyrics)

เพลง BěiJīng Yǐ Běi (北京以北) North of Beijing
ศิลปิน Zhāng Ruì (张睿) Ray
อัลบั้ม Zhāng Ruì (张睿) Ray
สังกัด Dream Come True Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我在北京以北望着东边蓝蓝的天
wǒ zài BěiJīng yǐ běi wàng zhe dōng biān lán lán de tiān 
หว่อ ไจ้ เป่ยจิง อี๋ เป่ย ว่าง เจอะ ตง เปียน หลาน หลาน เตอะ เทียน

那里有你的世界
nà lǐ yǒu nǐ de shì jiè
น่า หลี โหยว หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย

广播声催促着人们的相聚和离别
guǎng bō shēng cuī cù zhe rén men de xiāng jù hé lí bié 
ก่วง ปัว เซิง ชุย ชู่ เจอะ เหริน เมิน เตอะ เซียง จวี้ เหอ หลี เปี๋ย

喧哗唤醒了思念
xuān huá huàn xǐng le sī niàn
เซวียน หวา ฮ่วน สิ่ง เลอะ ซือ เนี่ยน

我看着别人拥抱的场面 送往迎来不停地上演
wǒ kàn zhe bié rén yōng bào de chǎng miàn  sòng wǎng yíng lái bù tíng de shàng yǎn
หว่อ คั่น เจอะ เปี๋ย เหริน ยง เป้า เตอะ ฉ่าง เมี่ยน  ซ่ง หว่าง หยิง ไหล ปู้ ถิง เตอะ ซ่าง เหยี่ยน

想起你说害怕面对离别 那一刻你心里想着谁
xiǎng qǐ nǐ shuō hài pà miàn duì lí bié  nà yī kè nǐ xīn lǐ xiǎng zhe shuí
เสียง ฉี หนี่ ซัว ไห้ พ่า เมี่ยน ตุ้ย หลี เปี๋ย  น่า อี๋ เค่อ หนี่ ซิน หลี เสี่ยง เจอะ สุย

十二月五号的早晨北京没有下雪
shí èr yuè wǔ hào de zǎo chén BěiJīng méi yǒu xià xuě 
สือ เอ้อ เยว่ อู่ เฮ่า เตอะ เจ่า เฉิน เป่ยจิง เหมย โหย่ว เซี่ย เสว่

你终于也没有出现
nǐ zhōng yú yě méi yǒu chū xiàn
หนี่ จง อวิ๋ เย่ เหมย โหย่ว ชู เซี่ยน

我以过客的身份在机场的一边
wǒ yǐ guò kè de shēn fèn zài jī chǎng de yī biān 
หวอ อี่ กั้ว เค่อ เตอะ เซิน เฟิ่น ไจ้ จี ฉ่าง เตอะ อี้ เปียน

离开了你的世界 这一别或许就是永远
lí kāi le nǐ de shì jiè  zhè yī bié huò xǔ jiù shì yǒng yuǎn
หลี ไค เลอะ หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย  เจ้อ อี้ เปี๋ย ฮั่ว สวี่ จิ้ว ซื่อ หยง หย่วน

没有说再见也不会再见面
méi yǒu shuō zài jiàn yě bù huì zài jiàn miàn
เหมย โหย่ว ซัว ไจ้ เจี้ยน เย่ ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ เจี้ยน เมี่ยน

*这一生拥有你多少天 都将成为最美丽的纪念
zhè yī shēng yōng yǒu nǐ duō shǎo tiān  dōu jiāng chéng wéi zuì měi lì de jì niàn
เจ้อ อี้ เซิง ยง โหยว หนี่ ตัว เส่า เทียน  โตว เจียง เฉิง เหวย จุ้ย เหม่ย ลี่ เตอะ จี้ เนี่ยน

那一夜你为我清唱的歌 响彻云霄还在心里面
nà yī yè nǐ wèi wǒ qīng chàng de gē  xiǎng chè yún xiāo hái zài xīn lǐ miàn
น่า อี๋ เย้ หนี่ เว่ย หว่อ ชิง ช่าง เตอะ เกอ  เสี่ยง เช้อ หวิน เซียว ไห ไจ้ ซิน หลี่ เมี่ยน

谢谢你为我深情的表演 要我保有幸福的感觉
xiè xie nǐ wèi wǒ shēn qíng de biǎo yǎn  yào wǒ bǎo yǒu xìng fú de gǎn jué
เซี้ย เซี้ย หนี่ เว่ย หว่อ เซิน ฉิง เตอะ เปี๋ยว เหยี่ยน  เหย้า หวอ เป๋า โหย่ว ซิ่ง ฝู เตอะ ก่าน เจว๋

你是我一生中最重要的一个章节
nǐ shì wǒ yī shēng zhōng zuì zhòng yào de yī gè zhāng jié 
หนี่ ซื่อ หว่อ อี้ เซิง จง จุ้ย จ้ง เหย้า เตอะ อี๋ เก้อ จาง เจี๋ย

却短短写不满几页
què duǎn duǎn xiě bù mǎn jǐ yè
เชว่ ต๋วน ต๋วน เสี่ย ปู้ หมาน จี่ เย้

你为我说过的话都那么逼真完美
nǐ wèi wǒ shuō guò de huà dōu nà me bī zhēn wán měi 
หนี่ เว่ย หว่อ ซัว กั้ว เตอะ ฮว่า โตว น่า เมอะ ปี เจิน หวาน เหม่ย 

让人舍不得分辨
ràng rén shě bù dé fēn biàn
ร่าง เหริน เส่อ ปู้ เต๋อ เฟิน เปี้ยน

真实和谎言都各有滋味 懂的人自然能够体会
zhēn shí hé huǎng yán dōu gè yǒu zī wèi  dǒng de rén zì rán néng gòu tǐ huì
เจิน สือ เหอ ห่วง เหยียน โตว เก้อ โหย่ว จือ เว่ย  ต่ง เตอะ เหริน จื้อ หยาน เหนิง โก้ว ถี่ ฮุ่ย

想起你忍不住微笑的脸
xiǎng qǐ nǐ rěn bù zhù wēi xiào de liǎn 
เสียง ฉี หนี่ เหริ่น ปู๋ จู้ เวย เสี้ยว เตอะ เหลี่ยน 

我终于还是掉下了眼泪
wǒ zhōng yú hái shì diào xià le yǎn lèi
หว่อ จง อวิ๋ ไห ซื่อ เตี้ยว เซี่ย เลอะ เหยี่ยน เล้ย

我在北京以北望着东边蓝蓝的天
wǒ zài BěiJīng yǐ běi wàng zhe dōng biān lán lán de tiān 
หว่อ ไจ้ เป่ยจิง อี๋ เป่ย ว่าง เจอะ ตง เปียน หลาน หลาน เตอะ เทียน

那里有你的世界
nà lǐ yǒu nǐ de shì jiè
น่า หลี โหยว หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย

我以过客的身份在机场的一边
wǒ yǐ guò kè de shēn fèn zài jī chǎng de yī biān 
หวอ อี่ กั้ว เค่อ เตอะ เซิน เฟิ่น ไจ้ จี ฉ่าง เตอะ อี้ เปียน

离开了你的世界
lí kāi le nǐ de shì jiè
หลี ไค เลอะ หนี่ เตอะ ซื่อ เจี้ย

我看着别人拥抱的场面 送往迎来不停地上演
wǒ kàn zhe bié rén yōng bào de chǎng miàn  sòng wǎng yíng lái bù tíng de shàng yǎn
หว่อ คั่น เจอะ เปี๋ย เหริน ยง เป้า เตอะ ฉ่าง เมี่ยน  ซ่ง หว่าง หยิง ไหล ปู้ ถิง เตอะ ซ่าง เหยี่ยน

ซ้ำ *

我终于还是掉下了眼泪
wǒ zhōng yú hái shì diào xià le yǎn lèi
หว่อ จง อวิ๋ ไห ซื่อ เตี้ยว เซี่ย เลอะ เหยี่ยน เล้ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...