วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Wei Ai Er Huo (为爱而活) When You Live For Love - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Wèi Ài Ér Huó (为爱而活) When You Live For Love
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม Zhāng Sháo Hán (张韶涵) ANGELA
สังกัด Decca Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


是谁的灵魂碎片铺满荒芜房间
shì shuí de líng hún suì piàn pū mǎn huāng wú fáng jiān 
ซื่อ สุย เตอะ หลิง หุน ซุ่ย เพี่ยน พู หม่าน ฮวง อู๋ ฝัง เจียน

隐形却比荆棘尖锐
yǐn xíng què bǐ jīng jí jiān ruì
หยิ่น สิง เชว่ ปี่ จิง จี๋ เจียน รุ่ย

现实对着梦狩猎 有伤口却不流血
xiàn shí duì zhe mèng shòu liè  yǒu shāng kǒu què bù liú xuè 
เซี่ยน สือ ตุ้ย เจอะ เมิ่ง โซ่ว เลี้ย  โหย่ว ซาง โข่ว เชว่ ปู้ หลิว เซว่

怎么熬过无声黑夜
zěn me áo guò wú shēng hēi yè
เจิ่น เมอะ เอ๋า กั้ว อู๋ เซิง เฮย เย้

逃避没有出口 谁敢承认犯错
táo bì méi yǒu chū kǒu  shuí gǎn chéng rèn fàn cuò 
เถา ปี้ เหมย โหย่ว ชู โข่ว  สุย ก่าน เฉิง เริ่น ฟ่าน ชั่ว

勇敢才拥有真正的解脱
yǒng gǎn cái yōng yǒu zhēn zhèng de jiě tuō
หยง ก่าน ไฉ ยง โหย่ว เจิน เจิ้ง เตอะ เจี่ย ทัว

害怕颤抖的手 我学着合十紧握
hài pà chàn dǒu de shǒu  wǒ xué zhe hé shí jǐn wò 
ไห้ พ่า ช่าน โต่ว เตอะ โส่ว  หว่อ เสว๋ เจอะ เหอ สือ จิ่น ว่อ

给自己一个承诺
gěi zì jǐ yī gè chéng nuò
เก่ย จื้อ จี่ อี๋ เก้อ เฉิง นั้ว

*破晓的时刻 未来是我的
pò xiǎo de shí kè  wèi lái shì wǒ de 
พั้ว เสี่ยว เตอะ สือ เค่อ  เว่ย ไหล ซื่อ หว่อ เตอะ

尝遍了苦涩 倔强是我的
cháng biàn le kǔ sè  jué jiàng shì wǒ de
ฉาง เปี้ยน เลอะ ขู่ เซ้อ  เจว๋ เจี้ยง ซื่อ หว่อ เตอะ

心会发光的 微弱却炙热
xīn huì fā guāng de  wēi ruò què zhì rè 
ซิน ฮุ่ย ฟา กวง เตอะ  เวย รั่ว เชว่ จื้อ เย่อ

信仰爱就有可能 你会发光的
xìn yǎng ài jiù yǒu kě néng  nǐ huì fā guāng de
ซิ่น หย่าง อ้าย จิ้ว โหยว เข่อ เหนิง  หนี่ ฮุ่ย ฟา กวง เตอะ

When You Live For Love

我发誓我再也不要做后悔的影子
wǒ fā shì wǒ zài yě bù yào zuò hòu huǐ de yǐng zi 
หว่อ ฟา ซื่อ หว่อ ไจ้ เย่ ปู๋ เหย้า จั้ว โฮ่ว หุ่ย เตอะ หยิ่ง จึ

每刻重新诠释 生命在倒数计时
měi kè chóng xīn quán shì  shēng mìng zài dào shǔ jì shí
เหม่ย เค่อ ฉง ซิน เฉวียน ซื่อ  เซิง มิ่ง ไจ้ เต้า สู่ จี้ สือ

不够让我们奢侈 想爱就不要掩饰
bù gòu ràng wǒ men shē chǐ  xiǎng ài jiù bù yào yǎn shì
ปู๋ โก้ว ร่าง หว่อ เมิน เซอ ฉื่อ  เสี่ยง อ้าย จิ้ว ปู๋ เหย้า เหยี่ยน ซื่อ

逃避没有出口 谁敢承认犯错
táo bì méi yǒu chū kǒu  shuí gǎn chéng rèn fàn cuò 
เถา ปี้ เหมย โหย่ว ชู โข่ว  สุย ก่าน เฉิง เริ่น ฟ่าน ชั่ว

勇敢才是我们唯一的自由
yǒng gǎn cái shì wǒ men wéi yī de zì yóu
หยง ก่าน ไฉ ซื่อ หว่อ เมิน เหวย อี เตอะ จื้อ โหยว

不再颤抖的手 阔步昂首地走 去实现我的承诺
bù zài chàn dǒu de shǒu  kuò bù áng shǒu de zǒu  qù shí xiàn wǒ de chéng nuò
ปู๋ ไจ้ ช่าน โต่ว เตอะ โส่ว  คั้ว ปู้ อั๋ง โส่ว เตอะ โจ่ว   ชวี่ สือ เซี่ยน หว่อ เตอะ เฉิง นั้ว

ซ้ำ *

像个孩子笑着哭着流下领悟的泪
xiàng gè hái zi xiào zhe kū zhe liú xià lǐng wù de lèi 
เซี่ยง เก้อ ไห จึ เสี้ยว เจอะ คู เจอะ หลิว เซี่ย หลิ่ง อู้ เตอะ เล้ย

洗去不知不觉无法避免沾附的谎言
xǐ qù bù zhī bù jué wú fǎ bì miǎn zhān fù de huǎng yán 
สี่ ชวี่ ปู้ จือ ปู้ เจว๋ อู๋ ฝ่า ปี้ เหมี่ยน จาน ฟู่ เตอะ ห่วง เหยียน

我信仰 明天
wǒ xìn yǎng  míng tiān
หว่อ ซิ่น หย่าง  หมิง เทียน

ซ้ำ *

When You Live For  When You Live For Love

When You Live For  When You Live For  When You Live For Love

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...