วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

Xing (星) The Star (Chinese Version) - EXO (Lyrics)

เพลง Xīng () The Star (Chinese Version)
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. Lù Hán (鹿晗) Lu Han, 
03. Wú Yì Fán (吴亦凡) Kris, 
04. Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho, 
05. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 
06. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun,
07. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
08. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
09. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
10. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO,
11. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
12. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม Shí Èr Yuè De Qí Jī (十二月的奇迹) Miracles in December (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงAH HA Can I Tell You A Story Of Season  Come On HA Yeah

星雨飞往地下 像是计划
xīng yǔ fēi wǎng dì xià  xiàng shì jì huá 
ซื่อ อวิ่ เฟย หว่าง ตี้ เซี่ย  เซี่ยง ซื่อ จี้ ฮว่า

独自穿过森林和稀薄的气压
dú zì chuān guò sēn lín hé xī bó de qì yā
ตู๋ จื้อ ชวน กั้ว เซิน หลิน เหอ ซี ปั๋ว  เตอะ ชี่ ยา

无聊沉寂的夜 没什么可以写下 或刻在壁画
wú liáo chén jì de yè  méi shén me kě yǐ xiě xià  huò kè zài bì huà
อู๋ เหลียว เฉิน จี้ เตอะ เย้  เหมย เสิน เมอะ เขอ อี่ เสี่ย เซี่ย  ฮั่ว เค่อ ไจ้ ปี้ ฮว่า

我仰望着星空 摘下最亮的一颗感受幸福
wǒ yǎng wàng zhe xīng kōng  zhāi xià zuì liàng de yī kē gǎn shòu xìng fú
หวอ หย่าง ว่าง เจอะ ซิง คง  ไจ เซี่ย จุ้ย เลี่ยง เตอะ อี้ เคอ ก่าน โซ่ว ซิ่ง ฝู

神话里的驯鹿 每一张一张碎片拼图
shén huà lǐ de xùn lù  měi yī zhāng yī zhāng suì piàn pīn tú 
เสิน ฮว่า หลี่ เตอะ ซวิ่น ลู่  เหม่ย อี้ จาง อี้ จาง ซุ่ย เพี่ยน พิน ถู

不能把我禁锢
bù néng bǎ wǒ jìn gù
ปู้ เหนิง ป๋า หว่อ จิ้น กู้

Girl 你像耀眼的星河 Just Blow My Mind
Girl nǐ xiàng yào yǎn de xīng hé Just Blow My Mind 
เกิร์ล หนี่ เซี่ยง เหย้า เหยี่ยน เตอะ ซิง เหอ จัสท โบล ไม ไมนด

是照亮着我的Guiding Star
shì zhào liàng zhe wǒ de Guiding Star
ซื่อ เจ้า เลี่ยง เจอะ หว่อ เตอะ ไกดิง สตา

OH Girl 渴望再和你更靠近一点
OH Girl kě wàng zài hé nǐ gèng kào jìn yī diǎn 
โอ้ เกิร์ล เข่อ ว่าง ไจ้ เหอ หนี่ เกิ้ง เค่า จิ้น อี้ เตี่ยน

再多点 分享一点温柔星光
zài duō diǎn  fēn xiǎng yī diǎn wēn róu xīng guāng
ไจ้ ตัว เตี่ยน  เฟิน เสี่ยง อี้ เตี่ยน เวิน โหรว ซิง กวง

*所有向往的目光都集中在她的身上
suǒ yǒu xiàng wǎng de mù guāng dōu jí zhōng zài tā de shēn shang 
สัว โหย่ว เซี่ยง หว่าง เตอะ มู่ กวง โตว จี๋ จง ไจ้ ทา เตอะ เซิน ซ่าง 

Ladies & Gentlemen

所有向往的目光是为你散发的光亮
suǒ yǒu xiàng wǎng de mù guāng shì wèi nǐ sàn fā de guāng liàng 
สัว โหย่ว เซี่ยง หว่าง เตอะ มู่ กวง ซื่อ เว่ย หนี่ ซ่าน ฟา เตอะ กวง เลี่ยง 

Ladies & Gentlemen

**Tell Me About It  Tell Me About It  Tell Me About It  Tell Me About It  Shining Star

Huu Midnight 在等我的你 倾听最动听的耳语
Huu Midnight zài děng wǒ de nǐ  qīng tīng zuì dòng tīng de ěr yǔ 
ฮู้ มิดไนท ไจ้ เติ๋ง หว่อ เตอะ หนี่  ชิง ทิง จุ้ย ต้ง ทิง เตอะ เอ๋อ อวิ่

这迷幻的星河 像你唱的歌 That`s right
zhè mí huàn de xīng hé  xiàng nǐ chàng de gē That`s right
เจ้อ หมี ฮ่วน เตอะ ซิง เหอ  เซี่ยง หนี่ ช่าง เตอะ เกอ แธทซ ไรท

快被痛苦燃烧的世界赤焰直接撕裂了视线
kuài bèi tòng kǔ rán shāo de shì jiè chì yàn zhí jiē sī liè le shì xiàn
ไคว่ เป้ย ท่ง ขู่ หยาน เซา เตอะ ซื่อ เจี้ย ชื่อ เหยี้ยน จื๋อ เจีย ซือ เลี้ย เลอะ ซื่อ เซี่ยน

却还有力量灌注着身体
què hái yǒu lì liàng guàn zhù zhe shēn tǐ 
เชว่ ไห โหย่ว ลี่ เลี่ยง ก้วน จู้ เจอะ เซิน ถี่

可以一步一步让我飞向你
kě yǐ yī bù yī bù ràng wǒ fēi xiàng nǐ
เขอ อี่ อี๋ ปู้ อี๋ ปู้ ร่าง หว่อ เฟย เซี่ยง หนี่                                        

太久 太久 还要走多久 看得见却抓不到的手
tài jiǔ  tài jiǔ  hái yào zǒu duō jiǔ  kàn de jiàn què zhuā bù dào de shǒu
ไท่ จิ่ว  ไท่ จิ่ว  ไห เหย้า โจ่ว ตัว จิ่ว  คั่น เตอะ เจี้ยน เชว่ จวา ปู๋ เต้า เตอะ โส่ว

给你把全部献上 AH AH Baby
gěi nǐ bǎ quán bù xiàn shàng AH HA Baby 
เก๋ย หนี ป่า เฉวียน ปู้ เซี่ยน ซ่าง อะ อา เบบี้

太久 太久 还要等多久 闭上眼做
tài jiǔ  tài jiǔ  hái yào děng duō jiǔ  bì shàng yǎn zuò 
ไท่ จิ่ว  ไท่ จิ่ว  ไห เหย้า เติ่ง ตัว จิ่ว  ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จั้ว

关于你的梦 OH NO 不要醒来 不要醒来
guān yú nǐ de mèng OH NO bù yào xǐng lái  bù yào xǐng lái
กวน อวิ๋ หนี่ เตอะ เมิ่ง โอ้ โน ปู๋ เหย้า สิ่ง ไหล  ปู๋ เหย้า สิ่ง ไหล

ซ้ำ *, **

Every Night You Know You Always Look So Fine

You Just Like A Rock Star You Know How Fine You Are Yeah

Ima Take You To A Secret Place

Drop The Shapes And Crank The Bass UH Hey Girl You Know How To Play

Come To Play With Me

太久 太久 还要走多久 看得见却抓不到的手
tài jiǔ  tài jiǔ  hái yào zǒu duō jiǔ  kàn de jiàn què zhuā bù dào de shǒu
ไท่ จิ่ว  ไท่ จิ่ว  ไห เหย้า โจ่ว ตัว จิ่ว  คั่น เตอะ เจี้ยน เชว่ จวา ปู๋ เต้า เตอะ โส่ว

Midnight 在等我的你 倾听最动听的耳语
Midnight zài děng wǒ de nǐ  qīng tīng zuì dòng tīng de ěr yǔ 
มิดไนท ไจ้ เติ๋ง หว่อ เตอะ หนี่  ชิง ทิง จุ้ย ต้ง ทิง เตอะ เอ๋อ อวิ่

太久 太久 还要等多久 闭上眼做
tài jiǔ  tài jiǔ  hái yào děng duō jiǔ  bì shàng yǎn zuò 
ไท่ จิ่ว  ไท่ จิ่ว  ไห เหย้า เติ่ง ตัว จิ่ว  ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จั้ว

关于你的梦 银河的光芒下 银河的光芒下
guān yú nǐ de mèng  yín hé de guāng máng xià
กวน อวิ๋ หนี่ เตอะ เมิ่ง  หยิน เหอ เตอะ กวง หมาง เซี่ย  หยิน เหอ เตอะ กวง หมาง เซี่ย

ซ้ำ *

寒冷的夜晚No? 温暖的夜晚Yes!
hán lěng de yè wǎn No?  wēn nuǎn de yè wǎn Yes! 
หาน เหลิ่ง เตอะ เย้ หว่าน โนเวิน หน่วน เตอะ เย้ หว่าน เยส!

世界存在只为注视着你
shì jiè cún zài zhǐ wèi zhù shì zhe nǐ
ซื่อ เจี้ย ฉุน ไจ้ จื่อ เว่ย จู้ ซื่อ เจอะ หนี่

Ladies & Gentlemen  Ladies & Gentlemen

如果可以 融入你的光芒Yes!
rú guǒ kě yǐ  róng rù nǐ de guāng máng Yes! 
หยู กั่ว เขอ อี่  หยง ยู่ หนี่ เตอะ กวง หมาง เยส!

我存在也只为注视着你
wǒ cún zài yě zhǐ wèi zhù shì zhe nǐ
หว่อ ฉุน ไจ้ เย๋ จื่อ เว่ย จู้ ซื่อ เจอะ หนี่

Ladies & Gentlemen  Ladies & Gentlemen

Tell Me About It  Tell Me About It  Tell Me About It  Tell Me About It  Shining Star

Tell Me About It  Tell Me About It  Tell Me About It  Shining Star

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...