วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

Shi Jie Hai Bu Cuo (世界还不错) The World is Also Good - Yen-j (Lyrics)

เพลง Shì Jiè Hái Bù Cuò (世界还不错) The World is Also Good
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Dān Xì Bāo (单细胞) Simple Love
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
*世界还不错 当有人愿意为你 做一些事情
shì jiè hái bù cuò  dāng yǒu rén yuàn yì wèi nǐ  zuò yī xiē shì qíng 
ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว  ตัง โหย่ว เหริน ย่วน อี้ เว่ย หนี่  จั้ว อี้ เซีย ซื่อ ฉิง

不是回人情 不是为Money 是因为有情
bù shì huí rén qíng  bù shì wèi Money  shì yīn wèi yǒu qíng
ปู๋ ซื่อ หุย เหริน ฉิง  ปู๋ ซื่อ เว่ย มันนี  ซื่อ ยิน เว่ย โหย่ว ฉิง

ซ้ำ *

有情 才有 义 意思就是 你 我 没有 利益关系
yǒu qíng  cái yǒu  yì  yì si jiù shì  nǐ  wǒ  méi yǒu  lì yì guān xi
โหย่ว ฉิง  ไฉ โหย่ว  อี้  อี้ ซึ จิ้ว ซื่อ  หนี่  หว่อ  เหมย โหย่ว  ลี่ อี้ กวน ซิ

不管那份情是 友的爱的亲的深的浓的新的旧的
bù guǎn nà fèn qíng shì  yǒu de ài de qīn de shēn de nóng de xīn de jiù de 
ปู้ ก่วน น่า เฟื่น ฉิง ซื่อ  โหย่ว เตอะ อ้าย เตอะ ชิน เตอะ เซิน เตอะ หนง เตอะ ซิน เตอะ จิ้ว เตอะ

通通都可以 别听他说 什么有的没的
tōng tōng dōu kě yǐ  bié tīng tā shuō  shén me yǒu de méi de
ทง ทง โตว เขอ อี่  เปี๋ย ทิง ทา ซัว  เสิน เมอะ โหย่ว เตอะ เหมย เตอะ

那个叫心机 是你的情敌来着
nà gè jiào xīn jī  shì nǐ de qíng dí lái zhe 
น่า เก้อ เจี้ยว ซิน จี  ซื่อ หนี่ เตอะ ฉิง ตี๋ ไหล เจอะ

若吃醋 也许在特殊的
ruò chī cù  yě xǔ zài tè shū de 
ยั่ว ชือ ชู่  เย๋ สวี่ ไจ้ เท่อ ซู เตอะ

情况跟情绪下 也能叫情趣
qíng kuàng gēn qíng xù xià  yě néng jiào qíng qù
ฉิง ค่วง เกิน ฉิง ซวี่ เซี่ย  เย่ เหนิง เจี้ยว ฉิง ชวี่

ซ้ำ *, *

情伤 是否又空一场
qíng shāng  shì fǒu yòu kōng yī chǎng 
ฉิง ซาง  ซื่อ โฝ่ว โย่ว คง อี้ ฉ่าง

经常情场失意 让你情不自禁迷信 年龄的差距
jīng cháng qíng chǎng shī yì  ràng nǐ qíng bù zì jīn mí xìn  nián líng de chā jù
จิง ฉาง ฉิง ฉ่าง ซือ อี้  ร่าง หนี่ ฉิง ปู๋ จื้อ จิน หมี ซิ่น  เหนียน หลิง เตอะ ชา จวี้

以及星座个性 而不是你跟他的独家默契
yǐ jí xīng zuò gè xìng  ér bù shì nǐ gēn tā de dú jiā mò qì
อี่ จี๋ ซิง จั้ว เก้อ ซิ่ง  เอ๋อ ปู๋ ซื่อ หนี่ เกิน ทา เตอะ ตู๋ เจีย มั่ว ชี่

那我问你 你要继续寻寻觅觅
nà wǒ wèn nǐ  nǐ yào jì xù xún xún mì mì 
น่า หว่อ เวิ่น หนี่  หนี่ เหย้า จี้ ซวี่ สวิน สวิน มี่ มี่

还是要接受远在天边其实近在眼前
hái shì yào jiē shòu yuǎn zài tiān biān qí shí jìn zài yǎn qián 
ไห ซื่อ เหย้า เจีย โซ่ว หย่วน ไจ้ เทียน เปียน ฉี สือ จิ้น ไจ้ เหยี่ยน เฉียน

等你的HAPPY
děng nǐ de HAPPY
เติ๋ง หนี่ เตอะ แฮพพี

ซ้ำ *, *

我愿意为你做那么多的事情
wǒ yuàn yì wèi nǐ zuò nà me duō de shì qíng 
หว่อ ย่วน อี้ เว่ย หนี่ จั้ว น่า เมอะ ตัว เตอะ ซื่อ ฉิง

那请问你和我的情算是哪种情
nà qǐng wèn nǐ hé wǒ de qíng suàn shì nǎ zhǒng qíng
น่า ฉิ่ง เวิ่น หนี่ เหอ หว่อ เตอะ ฉิง ซ่วน ซื่อ หนา จ่ง ฉิง

我上了谷歌 搜寻我们的情歌
wǒ shàng le GǔGē  sōu xún wǒ men de qíng gē 
หว่อ ซ่าง เลอะ กู่เกอ  โซว สวิน หว่อ เมิน เตอะ ฉิง เกอ 

若被你辜负 像被抛弃的情妇 那我情何以堪
ruò bèi nǐ gū fù  xiàng bèi pāo qì de qíng fù  nà wǒ qíng hé yǐ kān
ยั่ว เป้ย หนี่ กู ฟู่  เซี่ยง เป้า เพา ชี่ เตอะ ฉิง ฟู่  น่า หว่อ ฉิง เหอ อี่ คัน

所以偷偷的保护 最初的情愫
suǒ yǐ tōu tōu de bǎo hù  zuì chū de qíng sù
สัว อี่ โทว โทว เตอะ เป่า ฮู่  จุ้ย ชู เตอะ ฉิง ซู่

Love Love Love Love LA LA LA LA~

ซ้ำ *, *

(世界还不错 世界还不错 世界还不错 世界还不错)
(shì jiè hái bù cuò  shì jiè hái bù cuò  shì jiè hái bù cuò  shì jiè hái bù cuò)
(ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว  ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว  ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว  ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว)

(世界还不错 世界还不错 世界还不错 世界还不错)
(shì jiè hái bù cuò  shì jiè hái bù cuò  shì jiè hái bù cuò  shì jiè hái bù cuò)
(ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว  ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว  ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว  ซื่อ เจี้ย ไห ปู๋ ชั่ว)


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...