วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

Jian Qiang (坚墙) Solid Wall - Ki Ki Hu (Lyrics)

เพลง Jiān Qiáng (坚墙) Solid Wall
ศิลปิน Hú Líng (胡灵) Ki Ki Hu
อัลบั้ม Zhì Qīn Ài De Nǚ Hái (亲爱的女孩) Dearest Girl
สังกัด Fresh Music Store
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


故事的开头 有些落寞 不同于别人的 时候
gù shì de kāi tóu yǒu xiē luò mò  bù tóng yú bié rén de xiǎo shí hòu
กู้ ซื่อ เตอะ ไค โถว โหย่ว เซีย ลั่ว มั่ว  ปู้ ถง อวิ๋ เปี๋ย เหริน เตอะ เสี่ยว สือ โฮ่ว

命运轨迹跳脱 选择不寻常的生活
mìng yùn guǐ jì tiào tuō  xuǎn zé bù xún cháng de shēng huó
มิ่ง วิ่น กุ่ย จี้ เที่ยว ทัว  เสวี่ยน เจ๋อ ปู้ สวิน ฉาง เตอะ เซิง หัว

生活慢慢长出了梦 梦想让我不怕痛
shēng huó màn màn zhǎng chū le mèng  mèng xiǎng ràng wǒ bù pà tòng
เซิง หัว ม่าน ม่าน จ่าง ชู เลอะ เมิ่ง  เมิ่ง เสี่ยง ร่าง หว่อ ปู๋ พ่า ท่ง

时候彷徨也会失望 任性的执着都还记得
yǒu shí hòu páng huáng yě huì shī wàng  rèn xìng de zhí zhuó dōu hái jì de
โหย่ว สือ โฮ่ว ผัง หวง เย่ ฮุ่ย ซือ ว่าง  เริ่น ซิ่ง เตอะ จื๋อ จั๋ว โตว ไห จี้ เตอะ

我只想唱一首 属于我的真实感动
wǒ zhǐ xiǎng chàng yī shǒshǔ yú wǒ de zhēn shí gǎn dòng
หวอ จื๋อ เสี่ยง ช่าง อี้ โส่ว  สู่ อวิ๋ หว่อ เตอะ เจิน สือ ก่าน ต้ง

*时间空间停住 让心和自己面对面诉说
bǎ shí jiān kōng jiān tíng zhù  ràng xīn hé zì jǐ miàn duì miàn sù shuō
ป่า สือ เจียน คง เจียน ถิง จู้  ร่าง ซิน เหอ จื้อ จี่ เมี่ยน ตุ้ย เมี่ยน ซู่ ซัว

我多需要 一道坚墙
wǒ duō xū yào  yī dào jiān qiáng 
หว่อ ตัว ซวี เหย้า  อี๋ เต้า เจียน เฉียง

挡嘲讽的激浪 冷眼的目光
zǔ dǎng cháo fěng de jī làng  lěng yǎn de mù guāng
จู๋ ต่าง เฉา เฝิ่ง เตอะ จี ล่าง  เหลิง เหยี่ยน เตอะ มู่ กวง

坚持我的方向 就算过程会有雨水落下
jiān chí wǒ de fāng xiàng  jiù suàn guò chéng huì yǒu yǔ shuǐ luò xià
เจียน ฉือ หว่อ เตอะ ฟัง เซี่ยง  จิ้ว ซ่วน กั้ว เฉิง ฮุ่ย โหยว อวิ๋ สุ่ย ลั่ว เซี่ย

淋不湿我追寻阳光 这是我唯一不变的信仰
lín bù shī wǒ zhuī xún yáng guāng  zhè shì wǒ wéi yī bù biàn de xìn yǎng
หลิน ปู้ ซือ หว่อ จุย สวิน หยาง กวง  เจ้อ ซื่อ หว่อ เหวย อี ปู๋ เปี้ยน เตอะ ซิ่น หย่าง

**努力绽放 我的坚强
nǔ lì zhàn fàng  wǒ de jiān qiáng 
หนู่ ลี่ จ้าน ฟ่าง  หว่อ เตอะ เจียน เฉียง

挫折斑驳了希望 眼泪在发烫
cuò zhé bān bó le xī wàng  yǎn lèi zài fā tàng
ชั่ว เจ๋อ ปัน ปั๋ว เลอะ ซี ว่าง  เหยี่ยน เล้ย ไจ้ ฟา ท่าง

我和软弱抵抗 执的披上相信的翅膀
wǒ hé ruǎn ruò dǐ kàng  gù zhí de pī shàng xiāng xìn de chì bǎng
หว่อ เหอ หร่วน รั่ว ตี่ ข้าง  กู้ จื๋อ เตอะ พี ซ่าง เซียง ซิ่น เตอะ ชื่อ ป่าง

勇敢飞过遍地荒凉 终于我站在我爱的地方
yǒng gǎn fēi guò biàn dì huāng liáng  zhōng yú wǒ zhàn zài wǒ ài de dì fāng
หยง ก่าน เฟย กั้ว เปี้ยน ตี้ ฮวง เหลียง  จง อวิ๋ หว่อ จ้าน ไจ้ หว่อ อ้าย เตอะ ตี้ ฟัง

唱着我的歌
chàng zhe wǒ de gē
ช่าง เจอะ หว่อ เตอะ เกอ

时候彷徨也会失望 任性的执着都还记得
yǒu shí hòu páng huáng yě huì shī wàng  rèn xìng de zhí zhuó dōu hái jì de
โหย่ว สือ โฮ่ว ผัง หวง เย่ ฮุ่ย ซือ ว่าง  เริ่น ซิ่ง เตอะ จื๋อ จั๋ว โตว ไห จี้ เตอะ

我就要唱这首 属于我的真实感动
wǒ jiù yào chàng zhè shǒu  shǔ yú wǒ de zhēn shí gǎn dòng
หว่อ จิ้ว เหย้า ช่าง เจ้อ โส่ว  สู่ อวิ๋ หว่อ เตอะ เจิน สือ ก่าน ต้ง

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...