วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Shi Zi Hou (狮子吼) Lion Roar - Show Luo (Lyrics)

เพลง Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


*我要跨越这座山峰 创造一片天空
wǒ yào kuà yuè zhè zuò shān fēng  chuàng zào yī piàn tiān kōng 
หว่อ เหย้า คว่า เยว่ เจ้อ จั้ว ซาน เฟิง  ช่วง เจ้า อี๋ เพี่ยน เทียน คง

那里会有彩虹 笑着引接我
nà lǐ huì yǒu cǎi hóng  xiào zhe yǐn jiē wǒ
น่า หลี่ ฮุ่ย โหยว ไฉ่ หง  เสี้ยว เจอะ หยิ่น เจีย หว่อ

What what what what do you know  What what what what do you know

风 会陪着我走 雨 都被我感动
fēng  huì péi zhe wǒ zǒu  yǔ  dōu bèi wǒ gǎn dòng 
เฟิง  ฮุ่ย เผย เจอะ หวอ โจ่ว  อวิ่  โตว เป้ย หวอ ก่าน ต้ง

雷 为我而激动 电 伺机而动
léi  wèi wǒ ér jī dòng  diàn  sì jī ér dòng
เหลย  เว่ย หว่อ เอ๋อ จี ต้ง  เตี้ยน  ซื่อ จี เอ๋อ ต้ง

What what what what do you know  What what what what do you know

我看见人性的丑陋 我听见路人的咀咒
wǒ kàn jiàn rén xìng de chǒu lòu  wǒ tīng jiàn lù rén de jǔ zhòu
หว่อ คั่น เจี้ยน เหริน ซิ่ง เตอะ โฉ่ว โล่ว  หว่อ ทิง เจี้ยน ลู่ เหริน เตอะ จวี่ โจ้ว

我不敢放松自己练功 Solo
wǒ bù gǎn fàng sōng zì jǐ liàn gōng Solo 
หว่อ ปู้ ก่าน ฟ่าง ซง จื้อ จี่ เลี่ยน กง โซโล

这世界要多少争斗才足够
zhè shì jiè yào duō shǎo zhēng dòu cái zú gòu
เจ้อ ซื่อ เจี้ย เหย้า ตัว เส่า เจิง โต้ว ไฉ จู๋ โก้ว

我眼神坚定看着镜子里的我 回想着 种种
wǒ yǎn shén jiān dìng kàn zhe jìng zi lǐ de wǒ  huí xiǎng zhe  zhǒng zhǒng
หวอ เหยี่ยน เสิน เจียน ติ้ง คั่น เจอะ จิ้ง จึ หลี่ เตอะ หว่อ  หุย เสี่ยง เจอะ  จ๋ง จ่ง

那过去的我 为了什么 我勇往直前不改初衷
nà guò qù de wǒ  wèi le shén me  wǒ yǒng wǎng zhí qián bù gǎi chū zhōng 
น่า กั้ว ชวี่ เตอะ หว่อ  เว่ย เลอะ เสิน เมอะ  หวอ หยง หว่าง จื๋อ เฉียน ปู้ ไก่ ชู จง

抬起头 我默默流汗握着手
tái qǐ tóu  wǒ mò mò liú hàn wò zhe shǒu
ไถ ฉี่ โถว  หว่อ มั่ว มั่ว หลิว ฮั่น ว่อ เจอะ โส่ว

在一片黑暗 聚光灯底下 Solo
zài yī piàn hēi àn  jù guāng dēng dǐ xia Solo 
ไจ้ อี๋ เพี่ยน เฮย อั้น  จวี้ กวง เติง ตี่ เซี่ย  โซโล

一枝独秀 尽全力燃烧生命 Solo
yī zhī dú xiù  jìn quán lì rán shāo shēng mìng Solo
อี้ จือ ตู๋ ซิ่ว  จิ้น เฉวียน ลี่ หยาน เซา เซิง มิ่ง  โซโล

逆着风 我飞上天空 HA YA
nì zhe fēng  wǒ fēi shàng tiān kōng HA YA 
นี่ เจอะ เฟิง  หว่อ เฟย ซ่าง เทียน คง  ฮา ยา

居高临下大声呐喊 我 成功
jū gāo lín xià dà shēng nà hǎn  wǒ  chéng gōng
จวี เกา หลิน เซี่ย ต้า เซิง น่า ห่าน  หว่อ  เฉิง กง

我勇于挑战不断突破不退缩
wǒ yǒng yú tiǎo zhàn bù duàn tū pò bù tuì suō 
หวอ หย่ง อวิ๋ เถี่ยว จ้าน ปู๋ ต้วน ทู พั้ว ปู๋ ทุ่ย ซัว

我即使失败 不放弃 不失控
wǒ jí shǐ shī bài  bù fàng qì  bù shī kòng
หว่อ จี๋ สื่อ ซือ ป้าย  ปู๋ ฟ่าง ชี่  ปู้ ซือ ค่ง

你睁大眼睛 看着我 怎么做
nǐ zhēng dà yǎn jing  kàn zhe wǒ  zěn me zuò 
หนี่ เจิง ต้า เหยี่ยน จิง  คั่น เจอะ หว่อ  เจิ่น เมอะ จั้ว

现在我要给你我的正能量的手
xiàn zài wǒ yào gěi nǐ wǒ de zhèng néng liàng de shǒu
เซี่ยน ไจ้ หว่อ เหย้า เก๋ย หนี่ หว่อ เตอะ เจิ้ง เหนิง เลี่ยง เตอะ โส่ว

**别看轻自我 别丧气沉默 不随波逐流
bié kàn qīng zì wǒ  bié sàng qì chén mò  bù suí bō zhú liú 
เปี๋ย คั่น ชิง จื้อ หว่อ  เปี๋ย ซ่าง ชี่ เฉิน มั่ว  ปู้ สุย ปัว จู๋ หลิว

看看别人 想想自己 努力 够不够
kàn kàn bié rén  xiǎng xiǎng zì jǐ  nǔ lì  gòu bù gòu
คั่น คั่น เปี๋ย เหริน  เสียง เสี่ยง จื้อ จี่  หนู่ ลี่  โก้ว ปู๋ โก้ว

别看轻自我 别丧气沉默 不随波逐流
bié kàn qīng zì wǒ  bié sàng qì chén mò  bù suí bō zhú liú 
เปี๋ย คั่น ชิง จื้อ หว่อ  เปี๋ย ซ่าง ชี่ เฉิน มั่ว  ปู้ สุย ปัว จู๋ หลิว

要勇敢向前冲
yào yǒng gǎn xiàng qián chōng
เหย้า หยง ก่าน เซี่ยง เฉียน ชง

那 不实谣言 空穴来风 漫骂批评 恶意指控
nà  bù shí yáo yán  kōng xué lái fēng  màn mà pī píng  è yì zhǐ kòng
น่า  ปู้ สือ เหยา เหยียน  คง เสว๋ ไหล เฟิง  ม่าน ม่า พี ผิง  เอ้อ อี้ จื่อ ค่ง

像 无数的箭 迎面而来 毫不留情 进攻
xiàng  wú shù de jiàn  yíng miàn ér lái  háo bù liú qíng  jìn gōng 
เซี่ยง  อู๋ ซู่ เตอะ เจี้ยน  หยิง เมี่ยน เอ๋อ ไหล  เหา ปู้ หลิว ฉิง  จิ้น กง

尽管来吧 我正面迎战没在怕
jǐn guǎn lái ba  wǒ zhèng miàn yíng zhàn méi zài pà
จิ๋น ก่วน ไหล ป่ะ  หว่อ เจิ้ง เมี่ยน หยิง จ้าน เหมย ไจ้ พ่า

要绝地反攻 让你见识 我的 狮子吼
yào jué dì fǎn gōng  ràng nǐ jiàn shí  wǒ de  shī zi hǒu
เหย้า เจว๋ ตี้ ฝ่าน กง  ร่าง หนี่ เจี้ยน สือ  หว่อ เตอะ  ซือ จึ โห่ว

ซ้ำ *

我尝试各式的曲风 我挑战各种的舞功
wǒ cháng shì gè shì de qǔ fēng  wǒ tiǎo zhàn gè zhǒng de wǔ gōng
หว่อ ฉาง ซื่อ เก้อ ซื่อ เตอะ ฉวี่ เฟิง  หวอ เถี่ยว จ้าน เก้อ จ่ง เตอะ อู่ กง

我无时无刻想着练功 Solo
wǒ wú shí wú kè xiǎng zhe liàn gōng Solo 
หว่อ อู๋ สือ อู๋ เค่อ เสี่ยง เจอะ เลี่ยน กง โซโล

这些年 我经历种种的风波
zhè xiē nián  wǒ jīng lì zhǒng zhǒng de fēng bō
เจ้อ เซีย เหนียน  หว่อ จิง ลี่ จ๋ง จ่ง เตอะ เฟิง ปัว

我已经不再是过去的那个我 过去那
wǒ yǐ jīng bù zài shì guò qù de nà gè wǒ  guò qù nà 
หวอ อี่ จิง ปู๋ ไจ้ ซื่อ กั้ว ชวี่ เตอะ น่า เก้อ หว่อ  กั้ว ชวี่ น่า 

历尽着波折的我 坚持自我
lì jìn zhe bō zhé de wǒ  jiān chí zì wǒ 
ลี่ จิ้น เจอะ ปัว เจ๋อ เตอะ หว่อ  เจียน ฉือ จื้อ หว่อ

我不屈不挠勇敢执着
wǒ bù qū bù náo yǒng gǎn zhí zhuó 
หว่อ ปู้ ชวี ปู้ เหนา หยง ก่าน จื๋อ จั๋ว

不回头 我奋不顾身 不闪躲
bù huí tóu  wǒ fèn bù gù shēn  bù shǎn duǒ
ปู้ หุย โถว  หว่อ เฟิ่น ปู๋ กู้ เซิน  ปู้ สาน ตั่ว

在雷电交加 狂风暴雨下 Solo
zài léi diàn jiāo jiā  kuáng fēng bào yǔ xià Solo 
ไจ้ เหลย เตี้ยน เจียว เจีย  ขวง เฟิง เป้า อวิ่ เซี่ย  โซโล

全年无休 不停止旋转跳跃 Solo
quán nián wú xiū  bù tíng zhǐ xuán zhuǎn tiào yuè Solo
เฉวียน เหนียน อู๋ ซิว  ปู้ ถิง จื่อ เสวียน จ่วน เที่ยว เยว่  โซโล

迎着风 我翱翔空中 HA HA
yíng zhe fēng  wǒ áo xiáng kōng zhōng HA HA 
หยิง เจอะ เฟิง  หว่อ เอ๋า เสียง คง จง  ฮา ฮา

从天而降向下俯冲 别 吓疯
cóng tiān ér jiàng xiàng xià fǔ chōng  bié  xià fēng
ฉง เทียน เอ๋อ เจี้ยง เซี่ยง เซี่ย ฝู่ ชง  เปี๋ย  เซี่ย เฟิง

你躲在暗处 只会假装 网友说
nǐ duǒ zài àn chù  zhǐ huì jiǎ zhuāng  wǎng yǒu shuō 
หนี ตั่ว ไจ้ อั้น ชู่  จื่อ ฮุ่ย เจี่ย จวง  หวาง โหย่ว ซัว

我即使听见 只会当 耳边风
wǒ jí shǐ tīng jiàn  zhǐ huì dāng  ěr biān fēng
หว่อ จี๋ สื่อ ทิง เจี้ยน  จื่อ ฮุ่ย ตัง  เอ่อ เปียน เฟิง

快面对阳光 放下刀 便成佛
kuài miàn duì yáng guāng  fàng xià dāo  biàn chéng fó 
ไคว่ เมี่ยน ตุ้ย หยาง กวง  ฟ่าง เซี่ย เตา  เปี้ยน เฉิง ฝัว

现在我要给你我的正能量的手
xiàn zài wǒ yào gěi nǐ wǒ de zhèng néng liàng de shǒu
เซี่ยน ไจ้ หว่อ เหย้า เก๋ย หนี่ หว่อ เตอะ เจิ้ง เหนิง เลี่ยง เตอะ โส่ว

ซ้ำ **, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...