วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Ni Jiu Bu Yao Xiang Qi Wo (你就不要想起我) You Better Not Think About Me - Hebe Tian (Lyrics)


เพลง Nǐ Jiù Bù Yào Xiǎng Qǐ Wǒ (你就不要想起我) You Better Not Think About Me
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian (Hebe Tien)
อัลบั้ม Miǎo Xiǎo (渺小) Insignificance
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง

我都寂寞多久了还是没好
wǒ dōu jì mò duō jiǔ le hái shì méi hǎ
หว่อ โตว จี้ มั่ว ตัว จิ่ว เลอะ ไห ซื่อ เหมย เห่า

觉全世界都在窃窃嘲笑
gǎn jué quán shì jiè dōu zài qiè qiè cháo xiào
ก่าน เจว๋ เฉวียน ซื่อ เจี้ย โตว ไจ้ เชี้ย เชี้ย เฉา เสี้ยว

我能有多骄傲 不堪一击好不好
wǒ néng yǒu duō jiāo ào  bù kān yī jī hǎo bù hǎ
หว่อ เหนิง โหย่ว ตัว เจียว เอ้า  ปู้ คัน อี้ จี เห่า ปู้ เห่า

一碰到你我就被撂倒
yī pèng dào nǐ wǒ jiù bèi liào dǎo
อี๋ เพิ่ง เต้า หนี หว่อ จิ้ว เป้ย เลี่ยว เต่า

吵醒沉睡冰山后从容脱逃
chǎo xǐng chén shuì bīng shān hòu cóng róng tuō táo 
เฉา สิ่ง เฉิน ซุ่ย ปิง ซาน โฮ่ว ฉง หยง ทัว เถา

总是有办法轻易做到
nǐ zǒng shì yǒu bàn fǎ qīng yì zuò dào
หนี จ่ง ซื่อ โหย่ว ปั้น ฝ่า ชิง อี้ จั้ว เต้า

一个远远的微笑 就掀起汹涌波涛
yī gè yuǎn yuǎn de wēi xiào  jiù xiān qǐ xiōng yǒng bō tāo 
อี๋ เก้อ หยวน หย่วน เตอะ เวย เสี้ยว  จิ้ว เซียน ฉี่ โซวง หย่ง ปัว เทา

闻到 眼泪沸腾的味道
yòu wén dào  yǎn lèi fèi téng de wèi dào
โย่ว เหวิน เต้า  เหยี่ยน เล้ย เฟ่ย เถิง เตอะ เว่ย เต้า

明明你也很爱我 没理由爱不到结果
míng míng nǐ yě hěn ài wǒ  méi lǐ yóu ài bù dào jié guǒ 
หมิง หมิง หนี เย๋ เหิ่น อ้าย หว่อ  เหมย หลี่ โหยว อ้าย ปู๋ เต้า เจี๋ย กั่ว

只要你敢不懦弱 凭什么我们要错过
zhǐ yào nǐ gǎn bù nuò ruò  píng shén me wǒ men yào cuò guò
จื่อ เหย้า หนี ก่าน ปู๋ นั้ว รั่ว  ผิง เสิน เมอะ หว่อ เมิน เหย้า ชั่ว กั้ว

长梦还多 你就不要想起我
yè cháng mèng hái duō  nǐ jiù bù yào xiǎng qǐ wǒ 
เย้ ฉาง เมิ่ง ไห ตัว  หนี่ จิ้ว ปู๋ เหย้า เสียง ฉี หว่อ

时候你就知道有多痛
dào shí hòu nǐ jiù zhī dào yǒu duō tong
เต้า สือ โฮ่ว หนี่ จิ้ว จือ เต้า โหย่ว ตัว ท่ง

那些快乐多难得美好
nà xiē kuài lè duō nán de měi hǎ
น่า เซีย ไคว่ เล่อ ตัว หนาน เตอะ เหมย เห่า

你真的有办法舍得不要(不要)
nǐ zhēn de yǒu bàn fǎ shě de bù yào(bù yào)
หนี่ เจิน เตอะ โหย่ว ปั้น ฝ่า เส่อ เตอะ ปู๋ เหย้า(ปู๋ เหย้า)

刚成真的美梦 转眼就幻灭破掉
cái gāng chéng zhēn de měi mèng  zhuǎn yǎn jiù huàn miè pò diào 
ไฉ กัง เฉิง เจิน เตอะ เหม่ย เมิ่ง  จ๋วน เหยี่ยน จิ้ว ฮ่วน เมี้ย พั้ว เตี้ยว

祝福你 真的可以睡得好(Woo Woo~)
zhù fú nǐ  zhēn de kě yǐ shuì de hǎo  (Woo Woo~)
จู้ ฝู หนี่  เจิน เตอะ เขอ อี่ ซุ่ย เตอะ เห่า  (โวว โว้)

明明你也最爱我 没理由爱不到结果
míng míng nǐ yě zuì ài wǒ  méi lǐ yóu ài bù dào jié guǒ 
หมิง หมิง หนี เย่ จุ้ย อ้าย หว่อ  เหมย หลี่ โหยว อ้าย ปู๋ เต้า เจี๋ย กั่ว

只要你敢不懦弱 凭什么我们要错过
zhǐ yào nǐ gǎn bù nuò ruò  píng shén me wǒ men yào cuò guò
จื่อ เหย้า หนี ก่าน ปู๋ นั้ว รั่ว  ผิง เสิน เมอะ หว่อ เมิน เหย้า ชั่ว กั้ว

长梦很多 你就不要想起我
yè cháng mèng hěn duō  nǐ jiù bù yào xiǎng qǐ wǒ
เย้ ฉาง เมิ่ง เหิ่น ตัว  หนี่ จิ้ว ปู๋ เหย้า เสียง ฉี หว่อ

时候最好别来要认错 你就不要 想我到 疯掉
dào shí hòu zuì hǎo bié lái yào rèn cuò  nǐ jiù bù yào  xiǎng wǒ dào  fēng diào
เต้า สือ โฮ่ว จุ้ย เห่า เปี๋ย ไหล เหย้า เริ่น ชั่ว  หนี่ จิ้ว ปู๋ เหย้า  เสียง หว่อ เต้า  เฟิง เตี้ยว

明明你也还爱我 没理由爱不到结果
míng míng nǐ yě hái ài wǒ  méi lǐ yóu ài bù dào jié guǒ 
หมิง หมิง หนี เย่ ไห อ้าย หว่อ  เหมย หลี่ โหยว อ้าย ปู๋ เต้า เจี๋ย กั่ว

只要你敢不懦弱 凭什么我们要错过
zhǐ yào nǐ gǎn bù nuò ruò  píng shén me wǒ men yào cuò guò
จื่อ เหย้า หนี ก่าน ปู๋ นั้ว รั่ว  ผิง เสิน เมอะ หว่อ เมิน เหย้า ชั่ว กั้ว

长梦会多 你就不要想起我
yè cháng mèng huì duō  nǐ jiù bù yào xiǎng qǐ wǒ 
เย้ ฉาง เมิ่ง ฮุ่ย ตัว  หนี่ จิ้ว ปู๋ เหย้า เสียง ฉี หว่อ

我等夜监听你说多爱我
wǒ děng yè jiān tīng nǐ shuō duō ài wǒ
หวอ เติ่ง เย้ เจียน ทิง หนี่ ซัว ตัว อ้าย หว่อ


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...