วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Na Yi Tian (那一天) That Day - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Nà Yī Tiān (那一天) That Day
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ Lì (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง就独自站在我和你相遇的地点
jiù dú zì zhàn zài wǒ hé nǐ xiāng yù de dì diǎn 
จิ้ว ตู๋ จื้อ จ้าน ไจ้ หว่อ เหอ หนี่ เซียง อวิ้ เตอะ ตี้ เตี่ยน 

我抹不去回忆里你迷人笑脸
wǒ mǒ bù qù huí yì lǐ nǐ mí rén xiào liǎn
หว่อ หมั่ว ปู๋ ชวี่ หุย อี้ หลี หนี่ หมี เหริน เสี้ยว เหลี่ยน

说过的话 全都让我失眠 这样的形容是否贴切
shuō guò de huà  quán dōu ràng wǒ shī mián  zhè yàng de xíng róng shì fǒu tiē qiè
ซัว กั้ว เตอะ ฮว่า  เฉวียน โตว ร่าง หว่อ ซือ เหมียน  เจ้อ ย่าง เตอะ สิง หรง ซื่อ โฝ่ว เทีย เชี้ย

在抽屉里满满写给你的卡片 我恨我自己没有勇气选择直接
zài chōu ti lǐ mǎn mǎn xiě gěi nǐ de kǎ piàn  wǒ hèn wǒ zì jǐ méi yǒu yǒng qì xuǎn zé zhí jiē
ไจ้ โชว ทิ หลี่ หมาน หม่าน เสีย เก๋ย หนี่ เตอะ ข่า เพี่ยน  หว่อ เฮิ่น หว่อ จื้อ จี่ เหมย โหยว หย่ง ชี่ เสวี่ยน เจ๋อ จื๋อ เจีย

如果有能力能够改变一切 我一定改变那天
rú guǒ yǒu néng lì néng gòu gǎi biàn yī qiè  wǒ yī dìng gǎi biàn nà tiān
หยู กั๋ว โหย่ว เหนิง ลี่ เหนิง โก้ว ไก่ เปี้ยน อี๋ เชี้ย  หว่อ อี๋ ติ้ง ไก่ เปี้ยน น่า เทียน

*那一天 说不出口 我可能还不够幽默
nà yī tiān  shuō bù chū kǒu  wǒ kě néng hái bù gòu yōu mò
น่า อี้ เทียน  ซัว ปู้ ชู โข่ว  หว่อ เข่อ เหนิง ไห ปู๋ โก้ว โยว มั่ว

牵你的手 我担心我的手汗多 多么舍得给你所有
qiān nǐ de shǒu  wǒ dān xīn wǒ de shǒu hàn duō  duō me shě de gěi nǐ suǒ yǒu
เชียน หนี่ เตอะ โส่ว  หว่อ ตัน ซิน หว่อ เตอะ โส่ว ฮั่น ตัว  ตัว เมอะ เส่อ เตอะ เก๋ย หนี่ สัว โหย่ว

但深怕还是不够 那一天 说不出口 难到最后曲散人终
dàn shēn pà hái shì bù gòu  nà yī tiān  shuō bù chū kǒu  nán dào zuì hòu qǔ sàn rén zhōng
ตั้น เซิน พ่า ไห ซื่อ ปู๋ โก้ว  น่า อี้ เทียน  ซัว ปู้ ชู โข่ว  หนาน เต้า จุ้ย โฮ่ว ฉวี่ ซ่าน เหริน จง

**我相信还会有一天 会在你身边 等你点头 (Hoo Woo Yeah~)
wǒ xiāng xìn hái huì yǒu yī tiān  huì zài nǐ shēn biān  děng nǐ diǎn tóu  (Hoo Woo Yeah~)
หว่อ เซียง ซิ่น ไห ฮุ่ย โหย่ว อี้ เทียน  ฮุ่ย ไจ้ หนี่ เซิน เปียน  เติ๋ง หนี เตี่ยน โถว  (โฮ้ โว้ เย้~)

就独自小小心心站到镜子面前
jiù dú zì xiǎo xiǎo xīn xīn zhàn dào jìng zi miàn qián 
จิ้ว ตู๋ จื้อ เสียว เสี่ยว ซิน ซิน จ้าน เต้า จิ้ง จึ เมี่ยน เฉียน

手忙脚乱的打上黑色领带的结
shǒu máng jiǎo luàn de dǎ shàng hēi sè lǐng dài de jié
โส่ว หมาง เจี่ยว ล่วน เตอะ ต่า ซ่าง เฮย เซ้อ หลิ่ง ไต้ เตอะ เจี๋ย

要说的话 全都让我失眠 这样的形容是否贴切
yào shuō de huà  quán dōu ràng wǒ shī mián  zhè yàng de xíng róng shì fǒu tiē qiè
ซัว กั้ว เตอะ ฮว่า  เฉวียน โตว ร่าง หว่อ ซือ เหมียน  เจ้อ ย่าง เตอะ สิง หรง ซื่อ โฝ่ว เทีย เชี้ย

在抽屉里小小定制好的心愿
zài chōu ti lǐ xiǎo xiǎo dìng zhì hǎo de xīn yuàn 
ไจ้ โชว ทิ หลี่ เสียว เสี่ยว ติ้ง จื้อ เห่า เตอะ ซิน ย่วน

我告诉自己要有勇气选择直接 Yeah
wǒ gào su zì jǐ yào yǒu yǒng qì xuǎn zé zhí jiē  Yeah
หว่อ เก้า สุ จื้อ จี่ เหย้า โหยว หย่ง ชี่ เสวี่ยน เจ๋อ จื๋อ เจีย  เย้

如果有能力能够改变一切 我决定改变今天
rú guǒ yǒu néng lì néng gòu gǎi biàn yī qiè  wǒ jué dìng gǎi biàn jīn tiān
หยู กั๋ว โหย่ว เหนิง ลี่ เหนิง โก้ว ไก่ เปี้ยน อี๋ เชี้ย  หว่อ เจว๋ ติ้ง ไก่ เปี้ยน จิน เทียน

ซ้ำ *, **, *

我相信就在这一天 跪在你面前 等你点头(Hoo Woo Yeah~)
wǒ xiāng xìn jiù zài zhè yī tiān  guì zài nǐ miàn qián  děng nǐ diǎn tóu  (Hoo Woo Yeah~)
หว่อ เซียง ซิ่น จิ้ว ไจ้ เจ้อ อี้ เทียน  กุ้ย ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน  เติ๋ง หนี เตี่ยน โถว  (โฮ้ โว้ เย้~)

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...