วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Di Yi Miao Zhong (第一秒钟) The First Second - Kenji Wu (Lyrics)

เพลง Dì Yī Miǎo Zhōng (第一秒) The First Second
ศิลปิน Wú Kè Qún (吴克群) Kenji Wu
อัลบั้ม Jì Mò Lái Le Zěn Me Bàn (寂寞来了怎么办) How to Deal with Loneliness?
สังกัด Seed Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


HO OH~  HO OH~  Woo OH

遇见你的第一秒钟 停止呼吸的第一秒钟
yù jiàn nǐ de dì yī miǎo zhōng  tíng zhǐ hū xī de dì yī miǎo zhōng 
อวิ้ เจี้ยน หนี่ เตอะ ตี้ อี เหมี่ยว จง  ถิง จื่อ ฮู ซี เตอะ ตี้ อี เหมี่ยว จง

想跟你说声嗨想问你有木有Feel Wuu~ YA
xiǎng gēn nǐ shuō shēng hāi xiǎng wèn nǐ yǒu mù yǒu Feel  Wuu~ YA
เสี่ยง เกิน หนี่ ซัว เซิง ไฮ เสี่ยง เวิ่น หนี่ โหย่ว มู่ โหย่ว ฟีล  อู้~ ย่ะ

爱上你的第一秒钟 向老天祈求多一秒钟
ài shàng nǐ de dì yī miǎo zhōng  xiàng lǎo tiān qí qiú duō yī miǎo zhōng 
อ้าย ซ่าง หนี่ เตอะ ตี้ อี เหมี่ยว จง  เซี่ยง เหล่า เทียน ฉี ฉิว ตัว อี้ เหมี่ยว จง

时间都停下来 延伸这爱情的Feel Wuu~ YA
shí jiān dōu tíng xià lái  yán shēn zhè ài qíng de Feel  Wuu~ YA
สือ เจียน โตว ถิง เซี่ย ไหล  เหยียน เซิน เจ้อ อ้าย ฉิง เตอะ ฟีล  อู้~ ย่ะ

*Lady Lady请做我的女伴
Lady Lady qǐng zuò wǒ de nǚ bàn 
เลดี้ เลดี้ ฉิ่ง จั้ว หว่อ เตอะ นวี่ ปั้น

Sorry Sorry没有人能替代
Sorry Sorry méi yǒu rén néng tì dài
ซอร์รี ซอร์รี เหมย โหย่ว เหริน เหนิง ที่ ไต้

Lonely Lonely现在开始不用管
Lonely Lonely xiàn zài kāi shǐ bù yòng guǎn 
โลนลี โลนลี เซี่ยน ไจ้ ไค สื่อ ปู๋ ย่ง ก่วน

只要身边有你在 再多困难都不难
zhǐ yào shēn biān yǒu nǐ zài  zài duō kùn nán dōu bù nán
จื่อ เหย้า เซิน เปียน โหยว หนี่ ไจ้  ไจ้ ตัว คุ่น หนาน โตว ปู้ หนาน

Lady Lady你是我的天才
Lady Lady nǐ shì wǒ de tiān cái
เลดี้ เลดี้ หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เทียน ไฉ

Sorry Sorry爱让我变笨蛋
Sorry Sorry ài ràng wǒ biàn bèn dàn
ซอร์รี ซอร์รี อ้าย ร่าง หว่อ เปี้ยน เปิ้น ตั้น

Love Me Love Me 我会疼你像个小孩 Ai Yai~
Love Me Love Me  wǒ huì téng nǐ xiàng gè xiǎo hái  Ai Yai~
เลิฟ มี เลิฟ มี  หว่อ ฮุ่ย เถิง หนี่ เซี่ยง เก้อ เสี่ยว ไห  ไอ ไย~

睁开眼睛的第一秒钟 就想见你的第一秒钟
zhēng kāi yǎn jing de dì yī miǎo zhōng  jiù xiǎng jiàn nǐ de dì yī miǎo zhōng 
เจิง ไค เหยี่ยน จิง เตอะ ตี้ อี เหมี่ยว จง  จิ้ว เสี่ยง เจี้ยน หนี่ เตอะ ตี้ อี เหมี่ยว จง

心跳对着节拍 这是种爱情的Feel Wuu~ YA HA
xīn tiào duì zhe jié pāi  zhè shì zhǒng ài qíng de Feel  Wuu~ YA HA
ซิน เที่ยว ตุ้ย เจอะ เจี๋ย ไพ  เจ้อ ซื่อ จ่ง อ้าย ฉิง เตอะ ฟีล  อู้~ ย่ะ ฮ่ะ

听你留言的第一秒钟 听一百遍的第一秒钟
tīng nǐ liú yán de dì yī miǎo zhōng  tīng yī bǎi biàn de dì yī miǎo zhōng
ทิง หนี่ หลิว เหยียน เตอะ ตี้ อี เหมี่ยว จง  ทิง อี้ ป่าย เปี้ยน เตอะ ตี้ อี เหมี่ยว จง

我掉进爱情海 一万滴蜂蜜的Feel  Woo OH AH
wǒ diào jìn ài qíng hǎi  yī wàn dī fēng mì de Feel  Woo OH AH
หว่อ เตี้ยว จิ้น อ้าย ฉิง ไห่  อี๋ ว่าน ตี เฟิง มี่ เตอะ ฟีล  โว้ โอ้ อ่ะ

ซ้ำ *

**听人家说第一秒就能决定爱不爱
tīng rén jiā shuō dì yī miǎo jiù néng jué dìng ài bù ài 
ทิง เหริน เจีย ซัว ตี้ อี เหมี่ยว จิ้ว เหนิง เจว๋ ติ้ง อ้าย ปู๋ อ้าย

难怪我们两颗心叽咕叽咕有点奇怪
nán guài wǒ men liǎng kē xīn jī gū jī gū yǒu diǎn qí guài
หนาน ไกว้ หว่อ เมิน เหลี่ยง เคอ ซิน จี กู จี กู โหยว เตี่ยน ฉี ไกว้

爱情要来不来 第一眼就明白
ài qíng yào lái bù lái  dì yī yǎn jiù míng bái 
อ้าย ฉิง เหย้า ไหล ปู้ ไหล  ตี้ อี เหยี่ยน จิ้ว หมิง ไป๋

这世界 我俩最合拍
zhè shì jiè  wǒ liǎ zuì hé pāi
เจ้อ ซื่อ เจี้ย  หวอ เหลี่ย จุ้ย เหอ ไพ

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...