วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Bu Zui Bu Hui (不醉不会) Drunk - Hebe Tian (Lyrics)

เพลง Bù Zuì Bù Huì (不醉不会) Drunk
ศิลปิน Tián Fù Zhēn (田馥甄) Hebe Tian
อัลบั้ม Méi Yǒu Míng Zi De Tián Diǎn Diàn (没有名字的甜点店) The Patisserie with No Name OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง谁无聊拿放大镜 看风景累不累
shuí wú liáo ná fàng dà jìng  kàn fēng jǐng lèi bù lèi 
สุย อู๋ เหลียว หนา ฟ่าง ต้า จิ้ง  คั่น เฟิง จิ่ง เล้ย ปู๋ เล้ย

却忘记了 看清楚自己是谁
què wàng jì le  kàn qīng chu zì jǐ shì shuí
เชว่ ว่าง จี้ เลอะ  คั่น ชิง ฉุ จื้อ จี่ ซื่อ สุย

我的宇宙轻飘飘 美得摇摇欲坠
wǒ de yǔ zhòu qīng piāo piāo  měi de yáo yáo yù zhuì 
หว่อ เตอะ อวิ่ โจ้ว ชิง เพียว เพียว  เหม่ย เตอะ เหยา เหยา อวิ้ จุ้ย

旁人来来去去 像行云流水
páng rén lái lái qù qù  xiàng xíng yún liú shuǐ
ผัง เหริน ไหล ไหล ชวี่ ชวี่  เซี่ยง สิง หวิน หลิว สุ่ย

模糊糊的视线不管天色黑不黑
mó hu hu de shì xiàn bù guǎn tiān sè hēi bù hēi 
หมัว ฮุ ฮุ เตอะ ซื่อ เซี่ยน ปู้ ก่วน เทียน เซ้อ เฮย ปู้ เฮย

心中没鬼就不用处处防备
xīn zhōng méi guǐ jiù bù yòng chù chù fáng bèi
ซิน จง เหมย กุ่ย จิ้ว ปู๋ ย่ง ชู่ ชู่ ฝัง เป้ย

雨濛濛情深不深只要醉醺醺的
yǔ méng méng qíng shēn bù shēn zhǐ yào zuì xūn xūn de 
อวิ่ เหมิง เหมิง ฉิง เซิน ปู้ เซิน จื่อ เหย้า จุ้ย ซวิน ซวิน เตอะ

美不美只看能否爱得暧昧
měi bù měi zhǐ kàn néng fǒu ài de ài mèi
เหม่ย ปู้ เหม่ย จื่อ คั่น เหนิง โฝ่ว อ้าย เตอะ อ้าย เม่ย

Emm~ OH~ 不醉 就学不会
Emm~ OH~ bù zuì  jiù xué bù huì
อืมม~ โอ้ปู๋ จุ้ย  จิ้ว เสว๋ ปู๋ ฮุ่ย

只要我以为 就不是误会
zhǐ yào wǒ yǐ wéi  jiù bù shì wù huì 
จื่อ เหย้า หวอ อี่ เหวย  จิ้ว ปู๋ ซื่อ อู้ ฮุ่ย

谁都是宝贝 有什么真伪
shuí dōu shì bǎo bèi  yǒu shén me zhēn wěi
สุย โตว ซื่อ เป่า เป้ย  โหย่ว เสิน เมอะ เจิน เหว่ย

什么是是非 都似是而非
shén me shì shì fēi  dōu sì shì ér fēi 
เสิน เมอะ ซื่อ ซื่อ เฟย  โตว ซื่อ ซื่อ เอ๋อ เฟย

醉眼看世界 世界随我陶醉
zuì yǎn kàn shì jiè  shì jiè suí wǒ táo zuì
จุ้ย เหยี่ยน คั่น ซื่อ เจี้ย  ซื่อ เจี้ย สุย หว่อ เถา จุ้ย

迷茫茫的天地没那么多对不对
mí máng máng de tiān dì méi nà me duō duì bù duì 
หมี หมาง หมาง เตอะ เทียน ตี้ เหมย น่า เมอะ ตัว ตุ้ย ปู๋ ตุ้ย

错不错只看心境怎么描绘
cuò bù cuò zhǐ kàn xīn jìng zěn me miáo huì
ชั่ว ปู๋ ชั่ว จื่อ คั่น ซิน จิ้ง เจิ่น เมอะ เหมียว ฮุ่ย

我流我的汗水华丽如天花乱坠
wǒ liú wǒ de hàn shuǐ huá lì rú tiān huā luàn zhuì 
หว่อ หลิว หว่อ เตอะ ฮั่น สุ่ย หวา ลี่ หยู เทียน ฮวา ล่วน จุ้ย

甜不甜美谁能代我去品味
tián bù tián měi shuí néng dài wǒ qù pǐn wèi
เถียน ปู้ เถียน เหม่ย สุย เหนิง ไต้ หว่อ ชวี่ ผิ่น เว่ย

Emm~ OH~ 不醉 就学不会
Emm~ OH~ bù zuì  jiù xué bù huì
อืมม~ โอ้ปู๋ จุ้ย  จิ้ว เสว๋ ปู๋ ฮุ่ย

*看的很琐碎 都没有所谓
kàn de hěn suǒ suì  dōu méi yǒu suǒ wèi 
คั่น เตอะ เหิน สั่ว ซุ่ย  โตว เหมย โหยว สั่ว เว่ย

看不到命运 只看到紫薇
kàn bù dào mìng yùn  zhǐ kàn dào zǐ wēi
คั่น ปู๋ เต้า มิ่ง วิ่น  จื่อ คั่น เต้า จื่อ เวย

只看到绝色 看不到绝对
zhǐ kàn dào jué sè  kàn bù dào jué duì 
จื่อ คั่น เต้า เจว๋ เซ้อ  คั่น ปู๋ เต้า เจว๋ ตุ้ย

最好的滋味 就是耐人寻味
zuì hǎo de zī wèi  jiù shì nài rén xún wèi
จุ้ย เห่า เตอะ จือ เว่ย  จิ้ว ซื่อ ไน่ เหริน สวิน เว่ย

乱纷纷像一首朦胧诗 懵懂懂才懂得朦胧美
luàn fēn fēn xiàng yī shǒu méng lóng shī  měng dǒng dǒng cái dǒng de méng lóng měi
ล่วน เฟิน เฟิน เซี่ยง อี้ โส่ว เหมิง หลง ซือ  เหมิง ต๋ง ต่ง ไฉ ต่ง เตอะ เหมิง หลง เหม่ย

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...