วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Wei Wan De Cheng Nuo (未完的承诺) Unfinished Promises - Show Luo (Lyrics)

เพลง Wèi Wán De Chéng Nuò (未完的承) Unfinished Promises
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม Shī Zi Hǒu (狮子吼) Lion Roar
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


我一直都觉得时间还很多
wǒ yī zhí dōu jué de shí jiān hái hěn duō 
หว่อ อี้ จื๋อ โตว เจว๋ เตอะ สือ เจียน ไห เหิ่น ตัว

今天没有为你做的 等明天再说
jīn tiān méi yǒu wèi nǐ zuò de děng míng tiān zài shuō
จิน เทียน เหมย โหย่ว เว่ย หนี่ จั้ว เตอะ  เติ่ง หมิง เทียน ไจ้ ซัว

忘了抓紧你的手 当我回头
wàng le zhuā jǐn nǐ de shǒu  dāng wǒ huí tóu 
ว่าง เลอะ จวา จิ๋น หนี่ เตอะ โส่ว  ตัง หว่อ หุย โถว

幸福就像我指尖 不知不觉放飞的气球
xìng fú jiù xiàng wǒ zhǐ jiān  bù zhī bù jué fàng fēi de qì qiú
ซิ่ง ฝู จิ้ว เซี่ยง หวอ จื่อ เจียน  ปู้ จือ ปู้ เจว๋ ฟ่าง เฟย เตอะ ชี่ ฉิว

这算什么 不能保护你的我 有什么用
zhè suàn shén me  bù néng bǎo hù nǐ de wǒ  yǒu shén me yòng 
เจ้อ ซ่วน เสิน เมอะ  ปู้ เหนิง เป่า ฮู่ หนี่ เตอะ หว่อ  โหย่ว เสิน เมอะ ย่ง

你害不害怕 你寂寞不寂寞
nǐ hài bù hài pà  nǐ jì mò bù jì mò
หนี่ ไห้ ปู๋ ไห้ พ่า  หนี่ จี้ มั่ว ปู๋ จี้ มั่ว

*我的胸口很痛 我怎么会把你搞丢
wǒ de xiōng kǒu hěn tòng  wǒ zěn me huì bǎ nǐ gǎo diū 
หว่อ เตอะ โซวง โขว เหิ่น ท่ง  หวอ เจิ่น เมอะ ฮุ่ย ป๋า หนี เก่า ติว

你微笑的对我的信任的表情 还在我心中
nǐ wēi xiào de duì wǒ de xìn rèn de biǎo qíng  hái zài wǒ xīn zhōng
หนี่ เวย เสี้ยว เตอะ ตุ้ย หว่อ เตอะ ซิ่น เริ่น เตอะ เปี่ยว ฉิง  ไห ไจ้ หว่อ ซิน จง

我疯狂的祈求 完成我未完成的承诺
wǒ fēng kuáng de qí qiú  wán chéng wǒ wèi wán chéng de chéng nuò 
หว่อ เฟิง ขวง เตอะ ฉี ฉิว  หวาน เฉิง หว่อ เว่ย หวาน เฉิง เตอะ เฉิง นั้ว

因为我爱你我想你我要你 再爱我
yīn wèi wǒ ài nǐ wǒ xiǎng nǐ wǒ yào nǐ  zài ài wǒ
ยิน เว่ย หว่อ อ้าย หนี่ หวอ เสียง หนี่ หว่อ เหย้า หนี่  ไจ้ อ้าย หว่อ

我的天空下着雪 我的梦想破了洞
wǒ de tiān kōng xià zhe xuě  wǒ de mèng xiǎng pò le dòng 
หว่อ เตอะ เทียน คง เซี่ย เจอะ เสว่  หว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง พั้ว เลอะ ต้ง

我拼命的呼喊你名字 消失在风中 失魂落魄
wǒ pīn mìng de hū hǎn nǐ míng zi  xiāo shī zài fēng zhōng  shī hún luò pò
หว่อ พิน มิ่ง เตอะ ฮู หาน หนี่ หมิง จึ  เซียว ซือ ไจ้ เฟิง จง  ซือ หุน ลั่ว พั้ว

赢得多少未来又有什么用
yíng dé duō shǎo wèi lái yòu yǒu shén me yòng 
หยิง เต๋อ ตัว เส่า เว่ย ไหล โย่ว โหย่ว เสิน เมอะ ย่ง

我已经没有想飞翔的理由
wǒ yǐ jīng méi yǒu xiǎng fēi xiáng de lǐ yóu
หวอ อี่ จิง เหมย โหยว เสี่ยง เฟย เสียง เตอะ หลี่ โหยว

ซ้ำ *

给我一个机会重新再来过
gěi wǒ yī gè jī huì chóng xīn zài lái guò 
เก๋ย หว่อ อี๋ เก้อ จี ฮุ่ย ฉง ซิน ไจ้ ไหล กั้ว

想要你再回到我身边 跟我有始有终
xiǎng yào nǐ zài huí dào wǒ shēn biān  gēn wǒ yǒu shǐ yǒu zhōng
เสี่ยง เหย้า หนี่ ไจ้ หุย เต้า หว่อ เซิน เปียน  เกิน หว่อ โหยว สือ โหย่ว จง

我的胸口很痛 我怎么会把你搞丢
wǒ de xiōng kǒu hěn tòng  wǒ zěn me huì bǎ nǐ gǎo diū 
หว่อ เตอะ โซวง โขว เหิ่น ท่ง  หวอ เจิ่น เมอะ ฮุ่ย ป๋า หนี เก่า ติว

我的肩膀很重 我扛着未完的承诺
wǒ de jiān bǎng hěn zhòng  wǒ káng zhe wèi wán de chéng nuò
หว่อ เตอะ เจียน ป่าง เหิ่น จ้ง  หว่อ ขาง เจอะ เว่ย หวาน เตอะ เฉิง นั้ว

我自责的惭愧的愧疚的继续寻找你影踪
wǒ zì zé de cán kuì de kuì jiù de jì xù xún zhǎo nǐ yǐng zōng 
หว่อ จื้อ เจ๋อ เตอะ ฉาน คุ่ย เตอะ คุ่ย จิ้ว เตอะ จี้ ซวี่ สวิน เจ่า หนี หยิ่ง จง

想再牵着你的手 不在乎代价是什么
xiǎng zài qiān zhe nǐ de shǒu  bù zài hu dài jià shì shén me
เสี่ยง ไจ้ เชียน เจอะ หนี่ เตอะ โส่ว  ปู๋ ไจ้ ฮุ ไต้ เจี้ย ซื่อ เสิน เมอะ

因为我爱你我想你我要你
yīn wèi wǒ ài nǐ wǒ xiǎng nǐ wǒ yào nǐ 
ยิน เว่ย หว่อ อ้าย หนี่ หวอ เสียง หนี่ หว่อ เหย้า หนี่ 

因为我爱你我想你我要你 再爱我
yīn wèi wǒ ài nǐ wǒ xiǎng nǐ wǒ yào nǐ  zài ài wǒ
ยิน เว่ย หว่อ อ้าย หนี่ หวอ เสียง หนี่ หว่อ เหย้า หนี่  ไจ้ อ้าย หว่อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...