วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Gei Li (给力) To the Force - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Gěi Lì (给力) To the Force
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม 24Gè Bǐ Lì (24个比利) The story of BILLY
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我热爱挑战极限 危险是我的伊甸
wǒ rè ài tiǎo zhàn jí xiàn  wēi xiǎn shì wǒ de yī diàn
หว่อ เย่อ อ้าย เถี่ยว จ้าน จี๋ เซี่ยน  เวย เสี่ยน ซื่อ หว่อ เตอะ อี้ เตี้ยน

天马行空个几遍 让大脑离开地面
tiān mǎ xíng kōng gè jǐ biàn  ràng dà nǎo lí kāi dì miàn
เทียน หม่า สิง คง เก้อ จี่ เปี้ยน  ร่าง ต้า เหน่า หลี ไค ตี้ เมี่ยน

全身的细胞都Dance 要抓住分秒的Chance
quán shēn de xì bāo dōu Dance  Yào zhuā zhù fēn miǎo de Chance
เฉวียน เซิน เตอะ ซี่ เปา โตว แดนซ์  เหย้า จวา จู้ เฟิน เหมี่ยว เตอะ แชนซ์

生活是转动的Game 我写下精彩的Name
shēng huó shì zhuǎn dòng de Game  wǒ xiě xià jīng cǎi de Name
เซิง หัว ซื่อ จ่วน ต้ง เตอะ เกม  หว่อ เสี่ย เซี่ย จิง ไฉ่ เตอะ เนม

Body不要怕 人人都是Superstar
Body bù yào pà  rén rén dōu shì Superstar
บอดี้ ปู๋ เหย้า พ่า  เหริน เหริน โตว ซื่อ ซุปเปอร์สตาร์

酸甜苦不够看吧 最好加点麻辣
suān tián kǔ bù gòu kàn ba  zuì hǎo jiā diǎn má là
ซวน เถียน ขู่ ปู๋ โก้ว คั่น ป่ะ  จุ้ย เห่า เจีย เตี่ยน หมา ล่า

冲刺就是方法 不用想得太复杂
chōng cì jiù shì fāng fǎ  bù yòng xiǎng de tài fù zá
ชง ชื่อ จิ้ว ซื่อ ฟัง ฝ่า  ปู๋ ย่ง เสี่ยง เตอะ ไท่ ไท่ ฟู่ จ๋า

别怕来点变化丢掉包袱前进吧
bié pà lái diǎn biàn huà diū diào bāo fu qián jìn ba
เปี๋ย พ่า ไหล เตี่ยน เปี้ยน ฮว่า ติว เตี้ยว เปา ฟุ เฉียน จิ้น ป่ะ

*摆脱重力 发呆不能被同意
bǎi tuō zhòng lì  fā dāi bù néng bèi tóng yì
ป่าย ทัว จ้ง ลี่  ฟา ไต ปู้ เหนิง เป้ย ถง อี้

重节拍正在冲击 等待就是公敌
zhòng jié pāi zhèng zài chōng jī  děng dài jiù shì gōng dí
จ้ง เจี๋ย ไพ เจิ้ง ไจ้ ชง จี  เติ่ง ไต้ จิ้ว ซื่อ กง ตี๋

摆脱重力 爱是我的动力 全面攻击
bǎi tuō zhòng lì  ài shì wǒ de dòng lì  quán miàn gōng jī
ป่าย ทัว จ้ง ลี่  อ้าย ซื่อ หว่อ เตอะ ต้ง ลี่  เฉวียน เมี่ยน กง จี

**给我一分钟 OH 让地球转动
gěi wǒ yī fēn zhōng OH  ràng dì qiú zhuǎn dòng
เก๋ย หว่อ อี้ เฟิน จง โอ้  ร่าง ตี้ ฉิว จ่วน ต้ง

我只要给力给力给力 颠覆自己
wǒ zhǐ yào gěi lì gěi lì gěi lì  diān fù zì jǐ
หว่อ จื่อ เหย้า เก่ย ลี่ เก่ย ลี่ เก่ย ลี่  เตียน ฟู่ จื้อ จี่

我只想要站上世界 让惊喜感动一切
wǒ zhǐ xiǎng yào zhàn shàng shì jiè  ràng jīng xǐ gǎn dòng yī qiè
หว่อ จื๋อ เสี่ยง เหย้า จ้าน ซ่าง ซื่อ เจี้ย  ร่าง จิง สี ก่าน ต้ง อี๋ เชี้ย

只要你 Get It Now
zhǐ yào nǐ  Get It Now
จื่อ เหย้า หนี่  เกท อิท นาว

给力 给力 给给给给给给力
gěi lì  gěi lì  gěi gěi gěi gěi gěi gěi lì
เก่ย ลี่  เก่ย ลี่  เก่......ย เก่ย ลี่

***能量超载 即将爆发 秀出来
néng liàng chāo zài  jí jiāng bào fā  xiù chū lái
เหนิง เลี่ยง เชา ไจ้  จี๋ เจียง เป้า ฟา  ซิ่ว ชู ไหล

给力 给力 给给给给给给力
gěi lì  gěi lì  gěi gěi gěi gěi gěi gěi lì
เก่ย ลี่  เก่ย ลี่  เก่......ย เก่ย ลี่

能量超载 即将爆发 秀出来
néng liàng chāo zài  jí jiāng bào fā  xiù chū lái
เหนิง เลี่ยง เชา ไจ้  จี๋ เจียง เป้า ฟา  ซิ่ว ชู ไหล

给力 给力 给给给给给给力
gěi lì  gěi lì  gěi gěi gěi gěi gěi gěi lì
เก่ย ลี่  เก่ย ลี่  เก่......ย เก่ย ลี่

Lady变Gaga人人都是Superstar
Lady biàn Gaga rén rén dōu shì Superstar
เลดี้ เปี้ยน กาก้า เหริน เหริน โตว ซื่อ ซุปเปอร์สตาร์

Come On Now 给给给给给给力
Come On Now gěi gěi gěi gěi gěi gěi lì
คัม มอน นาว  เก่......ย เก่ย ลี่ 

身体可别卡卡 感官跳跃起来吧
shēn tǐ kě bié kǎ kǎ  gǎn guān tiào yuè qǐ lái ba
เซิน ถี เข่อ เปี๋ย ขา ข่า  ก่าน กวน เที่ยว เยว่ ฉี่ ไหล ป่ะ

想像无限放大 狂飙心跳在轰炸
xiǎng xiàng wú xiàn fàng dà  kuáng biāo xīn tiào zài hōng zhà
เสี่ยง เซี่ยง อู๋ เซี่ยน ฟ่าง ต้า  ขวง เปียว ซิน เที่ยว ไจ้ ฮง จ้า

ซ้ำ *, **, ***

Tonight 时间它分秒都飞快
Tonight shí jiān tā fēn miǎo dōu fēi kuài
ทูไนท์  สือ เจียน ทา เฟิน เหมี่ยว โตว เฟย ไคว่

让足迹都留下色彩 用力爱 爱
ràng zú jī dōu liú xià sè cǎi  yòng lì ài  ài
ร่าง จู๋ จี โตว หลิว เซี่ย เซ้อ ไฉ่  ย่ง ลี่ อ้าย  อ้าย

黑夜都变白 天大地大是属于你的舞台
hēi yè dōu biàn bái  tiān dà dì dà shì shǔ yú nǐ de wǔ tái
เฮย เย้ โตว เปี้ยน ไป๋  เทียน ต้า ตี้ ต้า ซื่อ สู่ อวิ๋ หนี่ เตอะ อู่ ไถ

要照亮一个时代 别害怕一点失败
yào zhào liàng yī gè shí dài  bié hài pà yī diǎn shī bài
เหย้า เจ้า เลี่ยง อี๋ เก้อ สือ ไต้  เปี๋ย ไห้ พ่า อี้ เตี่ยน ซือ ป้าย

要轰烈一次恋爱 别拘泥过去现在
yào hōng liè yī cì liàn ài  bié jū nì guò qù xiàn zài
เหย้า ฮง เลี้ย อี๋ ชื่อ เลี่ยน อ้าย  เปี๋ย จวี นี่ กั้ว ชวี่ เซี่ยน ไจ้

要超越所有期待 把莫名恐惧击败
yào chāo yuè suǒ yǒu qī dài  bǎ mò míng kǒng jù jī bài
เหย้า เชา เยว่ สัว โหย่ว ชี ไต้  ป่า มั่ว หมิง ข่ง จวี้ จี ป้าย

要让历史去记载 是谁的身手厉害
yào ràng lì shǐ qù jì zǎi  shì shuí de shēn shǒu lì hài
เหย้า ร่าง ลี่ สื่อ ชวี่ จี้ ไจ่  ซื่อ สุย เตอะ เซิน โส่ว ลี่ ไห้

没有人应该怠惰 停滞的灵魂拜托
méi yǒu rén yīng gāi dài duò  tíng zhì de líng hún bài tuō
เหมย โหย่ว เหริน ยิง ไก ไต้ ตั้ว  ถิง จื้อ เตะ หลิง หุน ป้าย ทัว

不接受理由太多 都丢到脑后再说
bù jiē shòu lǐ yóu tài duō  dōu diū dào nǎo hòu zài shuō
ปู้ เจีย โซ่ว หลี่ โหยว ไท่ ตัว  โตว ติว เต้า เหน่า โฮ่ว ไจ้ ซัว

电流从我身上穿过 这游戏就像在玩火
diàn liú cóng wǒ shēn shàng chuān guò  zhè yóu xì jiù xiàng zài wán huǒ
เตี้ยน หลิว ฉง หว่อ เซิน ซ่าง ชวน กั้ว  เจ้อ โหยว ซี่ จิ้ว เซี่ยง ไจ้ หวาน หั่ว

跳一个最杀的动作去创造华丽传说
tiào yī gè zuì shā de dòng zuò qù chuàng zào huá lì chuán shuō
เที่ยว อี๋ เก้อ จุ้ย ซา เตอะ ต้ง จั้ว ชวี่ ช่วง เจ้า หวา ลี่ ฉวน ซัว

ซ้ำ **, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...