วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Bu Guo Shi Xiang (不过是想) Just Wanted To - Silence Wang (Lyrics)

เพลง Bù Guò Shì Xiǎng (过是想) Just Wanted To
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷) Silence Wang
อัลบั้ม Wàn Yǒu Yǐn Lì (万有引力) Gravitation

สังกัด Guangdong Fine Arts Music Records

ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


微风吹过青草地那花香扑鼻
wēi fēng chuī guò qīng cǎo dì nà huā xiāng pū bí 
เวย เฟิง ชุย กั้ว ชิง เฉ่า ตี้ น่า ฮวา เซียง พู ปี๋

鸟儿结着伴飞过岸抬头是蔚蓝
niǎo er jié zhe bàn fēi guò àn tái tóu shì wèi lán
เหนี่ยว เอ๋อ เจี๋ย เจอะ ปั้น เฟย กั้ว อั้น ไถ โถว ซื่อ เว่ย หลาน

你苦着脸好像有乌云在脑袋
nǐ kǔ zhe liǎn hǎo xiàng yǒu wū yún zài nǎo dài 
หนี ขู่ เจอะ เหลี่ยน เห่า เซี่ยง โหย่ว อู หวิน ไจ้ เหน่า ไต้

我不过是想让你把烦心事抛开
wǒ bù guò shì xiǎng ràng nǐ bǎ fán xīn shì pāo kāi
หว่อ ปู๋ กั้ว ซื่อ เสี่ยง ร่าง หนี ป่า ฝาน ซิน ซื่อ เพา ไค

*河水依然在流 鱼儿依然在游
hé shuǐ yī rán zài liú  yú er yī rán zài yóu 
เหอ สุ่ย อี หยาน ไจ้ หลิว  อวิ๋ เอ๋อ อี หยาน ไจ้ โหยว

他们单纯享受当下的自由
tā men dān chún xiǎng shòu dāng xià de zì yóu
ทา เมิน ตัน ฉุน เสี่ยง โซ่ว ตัง เซี่ย เตอะ จื้อ โหยว

**灿烂的阳光一直照着你
càn làn de yáng guāng yī zhí zhào zhe nǐ 
ช่าน ล่าน เตอะ หยาง กวง อี้ จื๋อ เจ้า เจอะ หนี่

上扬的嘴角就有好心情
shàng yáng de zuǐ jiǎo jiù yǒu hǎo xīn qíng
ซ่าง หยาง เตอะ จุ๋ย เจี่ยว จิ้ว โหยว เห่า ซิน ฉิง

换一个角度沿途的风景 会更美丽 (WA OH)
huàn yī gè jiǎo dù yán tú de fēng jǐng  huì gèng měi lì  (WA OH)
ฮ่วน อี๋ เก้อ เจี่ยว ตู้ เหยียน ถู เตอะ เฟิง จิ่ง  ฮุ่ย เกิ้ง เหม่ย ลี่  (ว้า โอ้)

多大的压力是别人给你
duō dà de yā lì shì bié rén gěi nǐ 
ตัว ต้า เตอะ ยา ลี่ ซื่อ เปี๋ย เหริน เก๋ย หนี่

过程的快乐是幸福真谛
guò chéng de kuài lè shì xìng fú zhēn dì
กั้ว เฉิง เตอะ ไคว่ เล่อ ซื่อ ซิ่ง ฝู เจิน ตี้

得到了目的迷失了自己 不如放弃 (HO)
dé dào le mù dì mí shī le zì jǐ  bù rú fàng qì  (HO)
เต๋อ เต้า เลอะ มู่ ตี้ หมี ซือ เลอะ จื้อ จี่  ปู้ หยู ฟ่าง ชี่  (โฮ้)

公园小朋友数着二四六七八
gōng yuán xiǎo péng yǒu shǔ zhe èr sì liù qī bā 
กง หยวน เสี่ยว เผิง โหย่ว สู่ เจอะ เอ้อ ซื่อ ลิ่ว ชี ปา

门前大桥下一群鸭开心的玩耍 Wuu~
mén qián dà qiáo xià yī qún yā kāi xīn de wán shuǎ  Wuu~
เหมิน เฉียน ต้า เฉียว เซี่ย อี้ ฉวิน ยา ไค ซิน เตอะ หวาน สว่า  วู้~

你每个周末放假不一定去酒吧
nǐ měi gè zhōu mò fàng jià bù yī dìng qù jiǔ bā 
หนี เหม่ย เก้อ โจว มั่ว ฟ่าง เจี้ย ปู้ อี๋ ติ้ง ชวี่ จิ่ว ปา

约朋友一起到郊外欣赏着晚霞 OH~
yuē péng yǒu yī qǐ dào jiāo wài xīn shǎng zhe wǎn xiá  OH~
เยว เผิง โหย่ว อี้ ฉี่ เต้า เจียว ไว่ ซิน ส่าง เจอะ หว่าน เสีย  โอ้~

ซ้ำ *, **, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...