วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Ba Ba Qu Nar (爸爸去哪儿) Where are we going? Dad - Jimmy Lin, Kimi etc.(Lyrics)

เพลง Bà Ba Qù Nǎr (爸爸去哪儿) Where are we going? Dad
ศิลปิน Lín Zhì Yǐng (林志) Jimmy Lin&Xiǎo Xiǎo Zhì (小小志) Kimi, 郭涛 (Guō Tāo)&郭子睿 (Guō Zǐ Ruì)王岳伦 (Wáng Yuè Lún)&诗龄 (Wáng Shī Líng)张亮 (Zhāng Liàng)&张悦轩 (Zhāng Yuè Xuān)
อัลบั้ม Bà Ba Qù Nǎr (爸爸去哪儿) Where are we going? Dad OST
สังกัด HunanTV
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง小小志 : 爸比 你会唱《小星星》吗
XiǎoXiǎoZhì : bà bǐ  nǐ huì chàng “xiǎo xīng xīng” ma
Kimi : ป้า ปี่  หนี่ ฮุ่ย ช่าง  เสี่ยว ซิง ซิงม่ะ

林志颖 : 不会啊
LínZhìYǐng : bù huì a
JimmyLin : ปู๋ ฮุ่ย อ่ะ

小小志 : 那我教你好了
XiǎoXiǎoZhì : nà wǒ jiāo nǐ hǎo le
Kimi : น่า หว่อ เจียว หนี่ เห่า เลอะ

林志颖 : 好啊
LínZhìYǐng : hǎo a
JimmyLin : เห่า อา

Kimi : Twinkle twinkle little star  How I wonder what you are

林志颖 : 你有跑调哦
LínZhìYǐng : nǐ yǒu pǎo diào ó
JimmyLin : หนี โหยว เผ่า เตี้ยว อ่อ

张悦轩 : 我的家里有个人很酷
ZhāngYuèXuān : wǒ de jiā lǐ yǒu gè rén hěn kù
จางเยว่เซวียน : หว่อ เตอะ เจีย หลี่ โหย่ว เก้อ เหริน เหิ่น คู่

郭子睿 : 三头六臂 刀枪不入
GuōZǐRuì : sān tóu liù bì  dāo qiāng bù rù
กัวจื่อรุ่ย : ซาน โถว ลิ่ว ปี้  เตา เชียง ปู๋ ยู่

王诗龄 : 他的手掌也有一点粗
WángShīLíng : tā de shǒu zhǎng yě yǒu yī diǎn cū
หวังซือหลิง : ทา เตอะ โสว จ่าง เย๋ โหย่ว อี้ เตี่ยน ชู

张悦轩 郭子睿 王诗龄 : 牵着我学会了走路
ZhāngYuèXuān GuōZǐRuì WángShīLíng : qiān zhe wǒ xué huì le zǒu lù
จางเยว่เซวียน กัวจื่อรุ่ย หวังซือหลิง : เชียน เจอะ หว่อ เสว๋ ฮุ่ย เลอะ โจ่ว ลู่

郭涛 : 谢谢你关顾我的小怪物
GuōTāo : xiè xie nǐ guān gù wǒ de xiǎo guài wù
กัวเทา : เซี้ย เซี้ย หนี่ กวน กู้ หว่อ เตอะ เสี่ยว ไกว้ อู้

张亮 : 你是我写过最美的情书
ZhāngLiàng : nǐ shì wǒ xiě guò zuì měi de qíng shū
จางเลี่ยง : หนี่ ซื่อ หวอ เสี่ย กั้ว จุ้ย เหม่ย เตอะ ฉิง ซู

王岳伦 : 钮扣住一个家的幸福
WángYuèLún : niǔ kòu zhù yī gè jiā de xìng fú
หวังเยว่หลุน : หนิ่ว โค่ว จู้ อี๋ เก้อ เจีย เตอะ ซิ่ง ฝู

郭涛 张亮 王岳伦 : 爱着你呀风雨无阻
GuōTāo ZhāngLiàng WángYuèLún : ài zhe nǐ ya fēng yǔ wú zǔ
กัวเทา จางเลี่ยง หวังเยว่หลุน : อ้าย เจอะ หนี่ ย่ะ เฟิง อวิ่ อู๋ จู่
 
*郭子睿 张悦轩 王诗龄 : 老爸 老爸 我们去哪里呀
GuōZǐRuì ZhāngYuèXuān WángShīLíng : lǎo bà  lǎo bà  wǒ men qù nǎ lǐ ya 
กัวจื่อรุ่ย จางเยว่เซวียน หวังซือหลิง : เหล่า ป้า  เหล่า ป้า  หว่อ เมิน ชวี่ หนา หลี่ ย่ะ

有我在就天不怕地不怕
yǒu wǒ zài jiù tiān bù pà dì bù pà
โหยว หว่อ ไจ้ จิ้ว เทียน ปู๋ พ่า ตี้ ปู๋ พ่า

郭涛 张亮 王岳伦 : 宝贝 宝贝 我是你的大树
GuōTāo ZhāngLiàng WángYuèLún : bǎo bèi  bǎo bèi  wǒ shì nǐ de dà shù 
กัวเทา จางเลี่ยง หวังเยว่หลุน : เป่า เป้ย  เป่า เป้ย  หว่อ ซื่อ หนี่ เตอะ ต้า ซู่

一生陪你看日出
yī shēng péi nǐ kàn rì chū
อี้ เซิง เผย หนี่ คั่น ยื้อ ชู

郭涛 : 这是第一次 当你的老爸
GuōTāo : zhè shì dì yī cì  dāng nǐ de lǎo bà
กัวเทา : เจ้อ ซื่อ ตี้ อี ชื่อ  ตัง หนี่ เตอะ เหล่า ป้า

张亮 : 我们的心情都有点复杂
ZhāngLiàng : wǒ men de xīn qíng dōu yǒu diǎn fù zá
จางเลี่ยง : หว่อ เมิน เตอะ ซิน ฉิง โตว โหยว เตี่ยน ฟู่ จ๋า

王岳伦 : 你拼命发芽 我白了头发
WángYuèLún : nǐ pīn mìng fā yá  wǒ bái le tóu fa
หวังเยว่หลุน : หนี่ พิน มิ่ง ฟา หยา  หว่อ ไป๋ เลอะ โถว ฟะ

郭涛 张亮 王岳伦 : 一起写下一撇一捺
GuōTāo ZhāngLiàng WángYuèLún : yī qǐ xiě xià yī piě yī nà
กัวเทา จางเลี่ยง หวังเยว่หลุน : อี้ ฉี เสี่ย เซี่ย อี้ เผี่ย อี๋ น่า

ซ้ำ *

RAP
郭子睿 : 我的老爸 是个神话
GuōZǐRuì : wǒ de lǎo bà  shì gè shén huà
กัวจื่อรุ่ย : หว่อ เตอะ เหล่า ป้า  ซื่อ เก้อ เสิน ฮว่า

郭涛 : 当然咯
GuōTāo : dāng rán lo
กัวเทา : ตัง หยาน เลาะ

王诗龄 : 搞定老妈 绝代风华
WángShīLíng : gǎo dìng lǎo mā  jué dài fēng huá
หวังซือหลิง : เก่า ติ้ง เหล่า มา  เจว๋ ไต้ เฟิง หวา

王岳伦 : 哈哈
WángYuèLún : hā hā
หวังเยว่หลุน : ฮา ฮา

张悦轩 : 就算有天 你掉光了牙
ZhāngYuèXuān : jiù suàn yǒu tiān  nǐ diào guāng le yá
จางเยว่เซวียน : จิ้ว ซ่วน โหย่ว เทียน  หนี่ เตี้ยว กวง เลอะ หยา

张亮 : 哎呦
ZhāngLiàng : āi yōu
จางเลี่ยง : ไอ โยว

郭子睿 王诗龄 张悦轩 : 我也可以 带你去火辣辣
GuōZǐRuì WángShīLíng ZhāngYuèXuān : wǒ yě kě yǐ  dài nǐ qù huǒ là là
กัวจื่อรุ่ย หวังซือหลิง จางเยว่เซวียน : หวอ เย่ เขอ อี่  ไต้ หนี่ ชวี่ หั่ว ล่า ล่า

郭涛 王岳伦 张亮 : 耶
GuōTāo WángYuèLún ZhāngLiàng: Yeah
กัวเทา หวังเยว่หลุน จางเลี่ยง : เย้

ซ้ำ *

All : LA LA LA LA LA LA LA

ซ้ำ *

All : GO GO GO GO

郭子睿 张悦轩 王诗龄 : 老爸 老爸 我们去哪里呀
GuōZǐRuì ZhāngYuèXuān WángShīLíng : lǎo bà  lǎo bà  wǒ men qù nǎ lǐ ya 
กัวจื่อรุ่ย จางเยว่เซวียน หวังซือหลิง : เหล่า ป้า  เหล่า ป้า  หว่อ เมิน ชวี่ หนา หลี่ ย่ะ

你就是我的天大和地大
nǐ jiù shì wǒ de tiān dà hé dì dà
หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ เตอะ เทียน ต้า เหอ ตี้ ต้า

郭涛 张亮 王岳伦 : 宝贝 宝贝 时间的手一挥
GuōTāo ZhāngLiàng WángYuèLún : bǎo bèi  bǎo bèi  shí jiān de shǒu yī huī 
กัวเทา จางเลี่ยง หวังเยว่หลุน : เป่า เป้ย  เป่า เป้ย  สือ เจียน เตอะ โส่ว อี้ ฮุย

你是永远的珍贵
nǐ shì yǒng yuǎn de zhēn guì
หนี่ ซื่อ หยง หย่วน เตอะ เจิน กุ้ย

All : GO GO GO GO LA LA LA LA LA LA LA

林志颖 : 一闪一闪亮晶晶 漫天都是小星星
LínZhìYǐng : yī shǎn yī shǎn liàng jīng jīng  màn tiān dōu shì xiǎo xīng xīng
JimmyLin : อี้ ส่าน อี้ ส่าน เลี่ยง จิง จิง  ม่าน เทียน โตว ซื่อ เสี่ยว ซิง ซิง

JimmyLin Kimi : Twinkle twinkle little star  How I wonder

林志颖 : 你又跑调咯
LínZhìYǐng : nǐ yòu pǎo diào lo
JimmyLin : หนี่ โย่ว เผ่า เตี้ยว เลาะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...