วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

Wu Ren Ren Ling (无人认领) Unclaimed - Ken Hung (Lyrics)

เพลง Wú Rén Rèn Lǐng (无人认领) Unclaimed
ศิลปิน Hóng Zhuō Lì (洪卓立) Ken Hung
อัลบั้ม Zhǎo Gè Dǒng Wǒ De Nǚ Hái (找个懂我的女孩) Looking For A Girl Who Knows Me
สังกัด EEG Emperor Entertianment Group Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
闹钟声无需提醒 一个人睡得太
nào zhōng shēng wú xū tí xǐng  yī gè rén shuì de tài qīng 
เน่า จง เซิง อู๋ ซวี ถี สิ่ง  อี๋ เก้อ เหริน ซุ่ย เตอะ ไท่ ชิง

强自己 故作镇定 苦等黎明
miǎn qiǎng zì jǐ  gù zuò zhèn dìng  kǔ děng lí míng
เหมียน เฉี่ยง จื้อ จี่  กู้ จั้ว เจิ้น ติ้ง  ขู เติ่ง หลี หมิง

间安静 绪却难平静 仿佛你呼唤我姓名
fáng jiān ān jìng  sī xù què nán píng jìng  fǎng fú nǐ hū huàn wǒ xìng míng 
ฝัง เจียน อัน จิ้ง  ซือ ซวี่ เชว่ หนาน ผิง จิ้ง  ฝั่ง ฝู หนี่ ฮู ฮ่วน หว่อ ซิ่ง หมิง

思念 让人出现幻听 整个人 都失灵
sī niàn  ràng rén chū xiàn huàn tīng  zhěng gè rén  dōu shī líng
ซือ เนี่ยน  ร่าง เหริน ชู เซี่ยน ฮ่วน ทิง  เจิ่ง เก้อ เหริน  โตว ซือ หลิง

对消逝的感情 执着是一种病
duì xiāo shì de gǎn qíng  zhí zhuó shì yī zhǒng bìng 
ตุ้ย เซียว ซื่อ เตอะ ก่าน ฉิง  จื๋อ จั๋ว ซื่อ อี้ จ่ง ปิ้ง

要消化多少酒精 才能让人忘情
yào xiāo huà duō shǎo jiǔ jīng  cái néng ràng rén wàng qíng
เหย้า เซียว ฮว่า ตัว เสา จิ่ว จิง  ไฉ เหนิง ร่าง เหริน ว่าง ฉิง

*忆不停 就像电影 许多镜头 纠缠不清
huí yì bù tíng  jiù xiàng diàn yǐng  xǔ duō jìng tóu  jiū chán bù qīng 
หุย อี้ ปู้ ถิง  จิ้ว เซี่ยง เตี้ยน หยิ่ง  สวี่ ตัว จิ้ง โถว  จิว ฉาน ปู้ ชิง

不分昼夜 环放映 结果的剧情
bù fēn zhòu yè  xún huán fàng yìng  méi jié guǒ de jù qíng
ปู้ เฟิน โจ้ว เย้  สวิน หวน ฟ่าง ยิ่ง  เหมย เจี๋ย กั่ว เตอะ จวี้ ฉิง

空口无凭 谁来证明 空屋谈情 谁能共鸣
kōng kǒu wú píng  shuí lái zhèng míng  kōng wū tán qíng  shuí néng gòng míng 
คง โข่ว อู๋ ผิง  สุย ไหล เจิ้ง หมิง  คง อู ถาน ฉิง  สุย เหนิง ก้ง หมิง

爱有何用 相思何用 过一段酷刑
ài yǒu hé yòng  xiāng sī hé yòng  bù guò yī duàn kù xíng
อ้าย โหย่ว เหอ ย่ง  เซียง ซือ เหอ ย่ง  ปู๋ กั้ว อี๋ ต้วน คู่ สิง

从前感情是什我不敢确定
cóng qián gǎn qíng shì shén me  wǒ bù gǎn què dìng 
ฉง เฉียน ก่าน ฉิง ซื่อ เสิน เมอะ  หว่อ ปู้ ก่าน เชว่ ติ้ง

拥抱过你背影 才知爱无情
yōng bào guò nǐ bèi yǐng  cái zhī ài wú qíng
ยง เป้า กั้ว หนี่ เป้ย หยิ่ง  ไฉ จือ อ้าย อู๋ ฉิง

无法重圆的破镜 还留着你的倒影
wú fǎ chóng yuán de pò jìng  hái liú zhe nǐ de dào yǐng 
อู๋ ฝ่า ฉง หยวน เตอะ พั้ว จิ้ง  ไห หลิว เจอะ หนี่ เตอะ เต้า หยิ่ง

你看着我 失魂落魄 却不回
nǐ kàn zhe wǒ  shī hún luò pò  què bù huí yìng
หนี่ คั่น เจอะ หว่อ  ซือ หุน ลั่ว พั้ว  เชว่ ปู้ หุย ยิ่ง

看着客我和你的合影 只看见你褪色表情
kàn zhe kè tīng  wǒ hé nǐ de hé yǐng  zhǐ kàn jiàn nǐ tuì sè biǎo qíng 
คั่น เจอะ เค่อ ทิง  หว่อ เหอ หนี่ เตอะ เหอ หยิ่ง  จื่อ คั่น เจี้ยน หนี่ ทุ่ย เซ้อ เปี่ยว ฉิง

原来 伤是个精灵 有声音 却无形
yuán lái  bēi shāng shì gè jīng líng  yǒu shēng yīn  què wú xíng
หยวน ไหล  เปย ซาง ซื่อ เก้อ จิง หลิง  โหย่ว เซิง ยิน  เชว่ อู๋ สิง

你残留的呼吸 这房间锁定
nǐ cán liú de hū xī  bèi zhè fáng jiān suǒ dìng 
หนี่ ฉาน หลิว เตอะ ฮู ซี  เป้ย เจ้อ ฝัง เจียน สั่ว ติ้ง

过生命的轨迹 远无法磨平
huá guò shēng mìng de guǐ jì  yǒng yuǎn wú fǎ mó píng
หวา กั้ว เซิง มิ่ง เตอะ กุ่ย จี้  หยง หย่วน อู๋ ฝ่า หมัว ผิง

ซ้ำ *

守着誓言 无人认领 空屋谈情 无人共
shǒu zhe shì yán  wú rén rèn lǐng  kōng wū tán qíng  wú rén gòng míng 
โส่ว เจอะ ซื่อ เหยียน  อู๋ เหริน เริ่น หลิ่ง  คง อู ถาน ฉิง  อู๋ เหริน ก้ง หมิง

飘忽不定 罢不能 一个人的爱情
piāo hū bù dìng  yù bà bù néng  yī gè rén de ài qíng
เพียว ฮู ปู๋ ติ้ง  อวิ้ ป้า ปู้ เหนิง  อี๋ เก้อ เหริน เตอะ อ้าย ฉิง

Woo Love 经离开我 我不能相信
Woo Love yǐ jīng lí kāi wǒ  wǒ bù néng xiāng xìn 
โว้ เลิฟ อี่ จิง หลี ไค หว่อ  หว่อ ปู้ เหนิง เซียง ซิ่น

过你的眼睛 发现光明
wěn guò nǐ de yǎn jing  cái fā xiàn guāng míng
เหวิ่น กั้ว หนี่ เตอะ เหยี่ยน จิง  ไฉ ฟา เซี่ยน กวง หมิง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...