วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

Bei Zi Ji Bang Jia (被自己绑架) Kidnapped by Oneself - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Bèi Zì Jǐ Bǎng Jià (被自己绑架) Kidnapped by Oneself
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Tiān Shǐ Zhī Yì (天使之翼) Angel Wings
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง朋友之间又说着谁 和谁狼狈收场
péng yǒu zhī jiān yòu shuō zhe shuí  hé shuí láng bèi shōu chǎng 
เผิง โหย่ว จือ เจียน โย่ว ซัว เจอะ สุย  เหอ สุย หลาง เป้ย โซว ฉ่าง

我的感情晒不到月光 必须先流浪
wǒ de gǎn qíng shài bù dào yuè guāng  bì xū xiān liú làng
หว่อ เตอะ ก่าน ฉิง ไซ่ ปู๋ เต้า เยว่ กวง  ปี้ ซวี เซียน หลิว ล่าง

我一个人在电视机前 咬着牙幻想
wǒ yī gè rén zài diàn shì jī qián  yǎo zhe yá huàn xiǎng 
หว่อ อี๋ เก้อ เหริน ไจ้ เตี้ยน ซื่อ จี เฉียน  เหย่า เจอะ หยา ฮ่วน เสี่ยง

有哪一个人 不害怕喧哗
yǒu nǎ yī gè rén  bù hài pà xuān huá
โหยว หน่า อี๋ เก้อ เหริน  ปู๋ ไห้ พ่า เซวียน หวา

他们不试着了解状况 就轻易发表看法
tā men bù shì zhe liǎo jiě zhuàng kuàng  jiù qīng yì fā biǎo kàn fǎ 
ทา เมิน ปู๋ ซื่อ เจอะ เหลียว เจี่ย จ้วง ค่วง  จิ้ว ชิง อี้ ฟา เปี่ยว คั่น ฝ่า

谁又能听到心里的话
shuí yòu néng tīng dào xīn lǐ de huà
สุย โย่ว เหนิง ทิง เต้า ซิน หลี่ เตอะ ฮว่า

*这世界 多少肮脏 张牙舞爪 让鲜血落下
zhè shì jiè  duō shǎo āng zāng  zhāng yá wǔ zhǎo  ràng xiān xuè luò xià 
เจ้อ ซื่อ เจี้ย  ตัว เส่า อัง จาง  จาง หยา อู๋ เจ่า  ร่าง เซียน เซว่ ลั่ว เซี่ย

想问你 敢不敢邀请我飞翔
xiǎng wèn nǐ  gǎn bù gǎn yāo qǐng wǒ fēi xiáng
เสี่ยง เวิ่น หนี่  ก่าน ปู้ ก่าน เยา ฉิง หว่อ เฟย เสียง

这世界 真真假假 各自欺诈 我故作潇洒
zhè shì jiè  zhēn zhēn jiǎ jiǎ  gè zì qī zhà  wǒ gù zuò xiāo sǎ 
เจ้อ ซื่อ เจี้ย  เจิน เจิน เจี๋ย เจี่ย  เก้อ จื้อ ชี จ้า  หว่อ กู้ จั้ว เซียว ส่า

想问我 是不是被自己绑架 (被自己绑架)
xiǎng wèn wǒ  shì bù shì bèi zì jǐ bǎng jià (bèi zì jǐ bǎng jià)
เสี่ยง เวิ่น หว่อ  ซื่อ ปู๋ ซื่อ เป้ย จื้อ จี๋ ป่าง เจี้ย  (เป้ย จื้อ จี๋ ป่าง เจี้ย)

谁的嘴里上演着我 剧情发展夸张
shuí de zuǐ lǐ shàng yǎn zhe wǒ  jù qíng fā zhǎn kuā zhāng 
สุย เตอะ จุ๋ย หลี่ ซ่าง เหยี่ยน เจอะ หว่อ  จวี้ ฉิง ฟา จ่าน ควา จาง

我的故事来不及舞蹈 就已先疯狂
wǒ de gù shì lái bù jí wǔ dǎo  jiù yǐ xiān fēng kuáng
หว่อ เตอะ กู้ ซื่อ ไหล ปู้ จี๋ อู๋ เต่า  จิ้ว อี่ เซียน เฟิง ขวง

我一个人在寂寞脚前 对自己说话(话)
wǒ yī gè rén zài jì mò jiǎo qián  duì zì jǐ shuō huà(huà) 
หว่อ อี๋ เก้อ เหริน ไจ้ จี้ มั่ว เจี่ยว เฉียน  ตุ้ย จื้อ จี่ ซัว ฮว่า(ฮว่า)

有哪一个人 陪我挣脱它
yǒu nǎ yī gè rén  péi wǒ zhèng tuō tā
โหยว หน่า อี๋ เก้อ เหริน  เผย หว่อ เจิ้ง ทัว ทา

ซ้ำ *

他们在面前说这番话 背后另一套主张
tā men zài miàn qián shuō zhè fān huà  bèi hòu lìng yī tào zhǔ zhāng 
ทา เมิน ไจ้ เมี่ยน เฉียน ซัว เจ้อ ฟาน ฮว่า  เป้ย โฮ่ว ลิ่ง อี๋ เท่า จู่ จาง

谁又能看见真实模样(模样)
shuí yòu néng kàn jiàn zhēn shí mú yàng(mú yàng)
สุย โย่ว เหนิง คั่น เจี้ยน เจิน สือ หมู ย่าง(หมู ย่าง)

ซ้ำ *

这世界 看谁倒下 看谁死亡 仿佛都无伤
zhè shì jiè  kàn shuí dǎo xià  kàn shuí sǐ wáng  fǎng fú dōu wú shāng 
เจ้อ ซื่อ เจี้ย  คั่น สุย เต่า เซี่ย  คั่น สุย สื่อ หวัง  ฝั่ง ฝู โตว อู๋ ซาง

想问你 敢不敢记得我模样
xiǎng wèn nǐ  gǎn bù gǎn jì de wǒ mú yàng
เสี่ยง เวิ่น หนี่  ก่าน ปู้ ก่าน จี้ เตอะ หว่อ หมู ย่าง

这世界 看谁撒谎 看谁伪装 我当作遗忘
zhè shì jiè  kàn shuí sā huǎng  kàn shuí wěi zhuāng  wǒ dàng zuò yí wàng 
เจ้อ ซื่อ เจี้ย  คั่น สุย ซา ห่วง  คั่น สุย เหว่ย จวง  หว่อ ตั้ง จั้ว อี๋ ว่าง

想问我 是不是被自己绑架
xiǎng wèn wǒ  shì bù shì bèi zì jǐ bǎng jià
เสี่ยง เวิ่น หว่อ  ซื่อ ปู๋ ซื่อ เป้ย จื้อ จี๋ ป่าง เจี้ย 

被自己绑架 被自己绑架
bèi zì jǐ bǎng jià  bèi zì jǐ bǎng jià
เป้ย จื้อ จี๋ ป่าง เจี้ย  เป้ย จื้อ จี๋ ป่าง เจี้ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...