วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Yi Lu Liang Ge Ren (一路两个人) One Way Two People - Fish Leong (Lyrics)

เพลง Yī Lù Liǎng Gè Rén (一路两个人) One Way Two People
ศิลปิน Liáng Jìng Rú (梁静茹) Fish Leong
อัลบั้ม Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


看富士山的雪 洒满月光
kàn FùShìShān de xuě  sǎ mǎn yuè guāng 
คั่น ฟู่ซื่อซาน เตอะ เสว่  สา หม่าน เยว่ กวง

让蒙马特的风 吹乱短发
ràng MéngMǎTè de fēng  chuī luàn duǎn fà
ร่าง เหมิงหม่าเท่อ เตอะ เฟิง  ชุย ล่วน ต่วน ฟ้า

在六十六公路 听雨落下 和你并肩横越了流沙
zài liù shí liù gōng lù  tīng yǔ luò xià  hé nǐ bìng jiān héng yuè le liú shā
ไจ้ ลิ่ว สือ ลิ่ว กง ลู่  ทิง อวิ่ ลั่ว เซี่ย  เหอ หนี่ ปิ้ง เจียน เหิง เยว่ เลอะ หลิว ซา

等日出和日落 涂满天涯
děng rì chū hé rì luò  tú mǎn tiān yá 
เติ่ง ยื้อ ชู เหอ ยื้อ ลั่ว  ถู หม่าน เทียน หยา

到世界的尽头 一起回家
dào shì jiè de jìn tóu  yī qǐ huí jiā
เต้า ซื่อ เจี้ย เตอะ จิ้น โถว  อี้ ฉี่ หุย เจีย

在小小屋檐下 张罗晚餐 和你写旅途的收场
zài xiǎo xiǎo wū yán xià  zhāng luo wǎn cān  hé nǐ xiě lǚ tú de shōu chǎng
ไจ้ เสียว เสี่ยว อู เหยียน เซี่ย  จาง หลัว หว่าน ชัน  เหอ หนี เสีย ลวี่ ถู เตอะ โซว ฉ่าง

*你找的快乐和我一样 你的疯狂跟我最像
nǐ zhǎo de kuài lè hé wǒ yī yàng  nǐ de fēng kuáng gēn wǒ zuì xiàng
หนี เจ่า เตอะ ไคว่ เล่อ เหอ หว่อ อี๋ ย่าง  หนี่ เตอะ เฟิง ขวง เกิน หว่อ จุ้ย เซี่ยง

哪怕有一天 星光不亮 你是我黑夜的太阳
nǎ pà yǒu yī tiān  xīng guāng bù liàng  nǐ shì wǒ hēi yè de tài yáng
หน่า พ่า โหย่ว อี้ เทียน  ซิง กวง ปู๋ เลี่ยง  หนี่ ซื่อ หว่อ เฮย เย้ เตอะ ไท่ หยาง

**好多话都想讲 好多歌都要唱
hǎo duō huà dōu xiǎng jiǎng  hǎo duō gē dōu yào chàng 
เห่า ตัว ฮว่า โตว เสียง เจี่ยง  เห่า ตัว เกอ โตว เหย้า ช่าง

一路两个人同一个方向 心情热得发烫
yī lù liǎng gè rén tóng yī gè fāng xiàng  xīn qíng rè de fā tàng
อี๋ ลู่ เหลี่ยง เก้อ เหริน ถง อี๋ เก้อ ฟัง เซี่ยง  ซิน ฉิง เย่อ เตอะ ฟา ท่าง

燃烧我们的天堂 一辈子有你更绵长
rán shāo wǒ men de tiān táng  yī bèi zi yǒu nǐ gèng mián cháng
หยาน เซา หว่อ เมิน เตอะ เทียน ถาง  อี๋ เป้ย จึ โหยว หนี่ เกิ้ง เหมียน ฉาง

好多梦一起想 好多关一起闯
hǎo duō mèng yī qǐ xiǎng  hǎo duō guān yī qǐ chuǎng 
เห่า ตัว เมิ่ง อี้ ฉี เสี่ยง  เห่า ตัว กวน อี้ ฉี ฉ่วง

一路两个人什么都不怕
yī lù liǎng gè rén shén me dōu bù pà
อี๋ ลู่ เหลี่ยง เก้อ เหริน เสิน เมอะ โตว ปู๋ พ่า

不怕受一点伤 不怕日子多奔忙 你会在我身旁
bù pà shòu yī diǎn shāng  bù pà rì zi duō bēn máng  nǐ huì zài wǒ shēn páng
ปู๋ พ่า โซ่ว อี้ เตี่ยน ซาง  ปู๋ พ่า ยื้อ จึ ตัว เปิน หมาง  หนี่ ฮุ่ย ไจ้ หว่อ เซิน ผัง

感动过每一天 一起实现
gǎn dòng guò měi yī tiān  yī qǐ shí xiàn 
ก่าน ต้ง กั้ว เหม่ย อี้ เทียน  อี้ ฉี่ สือ เซี่ยน

为你打领带结 结成永远
wèi nǐ dǎ lǐng dài jié  jié chéng yǒng yuǎn
เว่ย หนี ต๋า หลิ่ง ไต้ เจี๋ย  เจี๋ย เฉิง หยง หย่วน

吻着你的笑脸 给我信念 像浪花翻越地平线
wěn zhe nǐ de xiào liǎn  gěi wǒ xìn niàn  xiàng làng huā fān yuè dì píng xiàn
เหวิ่น เจอะ หนี่ เตอะ เสี้ยว เหลี่ยน  เก๋ย หว่อ ซิ่น เนี่ยน  เซี่ยง ล่าง ฮวา ฟัน เยว่ ตี้ ผิง เซี่ยน

ซ้ำ *, **, **

不怕受一点伤 不怕岁月多漫长 你永在我身旁
bù pà shòu yī diǎn shāng  bù pà suì yuè duō màn cháng  nǐ yǒng zài wǒ shēn páng
ปู๋ พ่า โซ่ว อี้ เตี่ยน ซาง  ปู๋ พ่า ซุ่ย เยว่ ตัว ม่าน ฉาง  หนี หย่ง ไจ้ หว่อ เซิน ผัง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...