วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Ji Xiang Ge(He Sui Ban) (吉祥歌(贺岁版)) Lucky Song(Chinese New Year Version) - Li Sheng&Si Da Cai Zi (Lyrics)

เพลง Jí Xiáng Gē(Hè Suì Bǎn) (吉祥歌(贺岁版)) Lucky Song(Chinese New Year Version)
ศิลปิน Lǐ Shèng (李晟) & Sì Dà Cái Zǐ (四大才子) สี่ยอดบัณฑิต
อัลบั้ม Xīn Huán Zhū Gé Gé (还珠格格) New My Fair Princess OST (องค์หญิงกำมะลอป่วนกำลัง3), OMG (Oh My God)
สังกัด Hunan TV
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง李晟:恭喜发财 发财发财发财发财发财发财
LǐShèng : gōng xǐ fā cái  fā cái fā cái fā cái fā cái fā cái fā cái
หลี่เซิ่ง : กง สี่ ฟา ไฉ  ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ 

恭喜发财 发财发财发财发财发财发财
gōng xǐ fā cái  fā cái fā cái fā cái fā cái fā cái fā cái
กง สี่ ฟา ไฉ  ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ

过新年 穿新衣 戴新帽 好运到
guò xīn nián  chuān xīn yī  dài xīn mào  hǎo yùn dào
กั้ว ซิน เหนียน  ชวน ซิน อี  ไต้ ซิน เม่า  เห่า วิ่น เต้า

四大才子 : 龙生龙 凤生凤 老鼠生儿会打洞(唉呀)
SìDàCáiZǐ : lóng shēng lóng  fèng shēng fèng  lǎo shǔ shēng ér huì dǎ dòng(āi yā)
สี่ยอดบัณฑิต : หลง เซิง หลง  เฟิ่ง เซิง เฟิ่ง  เหลา สู่ เซิง เอ๋อ ฮุ่ย ต่า ต้ง(ไอ ยา)

*李晟:我说你也太不像样
LǐShèng : wǒ shuō nǐ yě tài bù xiàng yàng 
หลี่เซิ่ง : หว่อ ซัว หนี เย่ ไท่ ปู๋ เซี่ยง ย่าง 

还不赶紧向皇阿玛请安 迟了一刻只怕就要惨
hái bù gǎn jǐn xiàng HuángĀMǎ qǐng ān  chí le yī kè zhǐ pà jiù yào cǎn 
ไห ปู้ ก๋าน จิ่น เซี่ยง หวงอาหม่า ฉิ่ง อันฉือ เลอะ อี๋ เค่อ จื่อ พ่า จิ้ว เหย้า ฉ่าน 

那孙猴子也帮不了忙 笨等儿你个 瓜不兮兮的
nà SūnHóuZi yě bāng bù liǎo máng  bèn děng er nǐ gè  guā bù xī xī de 
น่า ซุนโหวจึ เย่ ปัง ปู้ เหลี่ยว หมาง  เปิ้น เติ่ง เอ๋อ หนี่ เก้อ  กวา ปู้ ซี ซี เตอะ

让我教你个乖 不要再惹麻烦
ràng wǒ jiāo nǐ gè guāi  bù yào zài rě má fan
ร่าง หว่อ เจียว หนี่ เก้อ ไกว  ปู๋ เหย้า ไจ้ เหย่อ หมา ฝาน

做人要机伶 做事要积极
zuò rén yào jī líng  zuò shì yào jī jí 
จั้ว เหริน เหย้า จี หลิง  จั้ว ซื่อ เหย้า จี จี๋

说话要讨喜 大家才会开心
shuō huà yào tǎo xǐ  dà jiā cái huì kāi xīn
ซัว ฮว่า เหย้า เถา สี่  ต้า เจีย ไฉ ฮุ่ย ไค ซิน

Chorus : HO 过年的大小事交给我
HO guò nián de dà xiǎo shì jiāo gěi wǒ 
โฮ้ กั้ว เหนียน เตอะ ต้า เสี่ยว ซื่อ เจียว เก๋ย หว่อ

听我的 听我的 准没错
tīng wǒ de  tīng wǒ de  zhǔn méi cuò
ทิง หว่อ เตอะ  ทิง หว่อ เตอะ  จุ่ย เหมย ชั่ว

**合 : (OH Yes) 皇阿玛吉祥 娘娘吉祥 阿哥吉祥
All : (OH Yes) HuángĀMǎ jí xiáng  niáng niang jí xiáng  ĀGē jí xiáng 
ร้องรวม : (โอ้ เยส) หวงอาหม่า จี๋ เสียง  เหนียง เหนี่ยง จี๋ เสียง  อาเกอ จี๋ เสียง

各位吉祥 还珠格格向您请安 万岁万岁万万岁
gè wèi jí xiáng  HuánZhūGéGe xiàng nín qǐng ān  wàn suì wàn suì wàn wàn suì
เก้อ เว่ย จี๋ เสียง  หวนจูเก๋อเกอะ เซี่ยง หนิน ฉิ่ง อัน  ว่าน ซุ่ย ว่าน ซุ่ย ว่าน ว่าน ซุ่ย

皇阿玛吉祥 娘娘吉祥 阿哥吉祥 各位吉祥
HuángĀMǎ jí xiáng  niáng niang jí xiáng  ĀGē jí xiáng  gè wèi jí xiáng 
หวงอาหม่า จี๋ เสียง  เหนียง เหนี่ยง จี๋ เสียง  อาเกอ จี๋ เสียง  เก้อ เว่ย จี๋ เสียง

还珠格格向您请安 万睡万睡我好想睡~
HuánZhūGéGe xiàng nín qǐng ān  wàn shuì wàn shuì wǒ hǎo xiǎng shuì~
หวนจูเก๋อเกอะ เซี่ยง หนิน ฉิ่ง อัน  ว่าน ซุ่ย ว่าน ซุ่ย หวอ เหา เสี่ยง ซุ่ย~

李晟:恭喜发财 发财发财发财发财发财发财
LǐShèng : gōng xǐ fā cái  fā cái fā cái fā cái fā cái fā cái fā cái
หลี่เซิ่ง : กง สี่ ฟา ไฉ  ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ

恭喜发财 发财发财发财
gōng xǐ fā cái  fā cái fā cái fā cái
กง สี่ ฟา ไฉ  ฟา ไฉ ฟา ไฉ ฟา ไฉ

过新年穿新衣戴新帽放鞭炮好运到
guò xīn nián chuān xīn yī dài xīn mào fàng biān pào hǎo yùn dào
กั้ว ซิน เหนียน ชวน ซิน อี ไต้ ซิน เม่า ฟ่าง เปียน เพ่า เห่า วิ่น เต้า

四大才子 : 哈哈笑龙生龙凤生凤老鼠生儿会打洞
SìDàCáiZǐ : hā hā xiào lóng shēng lóng fèng shēng fèng lǎo shǔ shēng ér huì dǎ dòng
สี่ยอดบัณฑิต : ฮา ฮา เสี้ยว หลง เซิง หลง เฟิ่ง เซิง เฟิ่ง เหลา สู่ เซิง เอ๋อ ฮุ่ย ต่า ต้ง

哈哈你念这么快 我还是接得上… 唉呀!!
hā hā nǐ niàn zhè me kuài  wǒ hái shì jiē de shàng… āi yā!!
ฮา ฮา หนี่ เนี่ยน เจ้อ เมอะ ไคว่  หว่อ ไห ซื่อ เจีย เตอะ ซ่าง... ไอ ยา!!

ซ้ำ *, **

李晟:皇…阿玛! 你要我唱歌啊?
LǐShèng : Huáng…ĀMǎ!  nǐ yào wǒ chàng gē a?
หลี่เซิ่ง : หวง...อาหม่า!  หนี่ เหย้า หว่อ ช่าง เกอ อ่ะ?

我的歌喉没那么好啦~~
wǒ de gē hóu méi nà me hǎo la~~
หว่อ เตอะ เกอ โหว เหมย น่า เมอะ เห่า ล่ะ~~

没关系,你就唱吧!
méi guān xi,  nǐ jiù chàng ba!
เหมย กวน ซิหนี่ จิ้ว ช่าง ป่ะ!

唉 好吧 对了!! 皇阿玛! 不如我RAP~一下给您听听~ 啊~~
āi  hǎo ba  duì le!!  HuángĀMǎ!  bù rú wǒ RAP~ yī xià gěi nín tīng tīng~ a~~
ไอ  เห่า ป่ะ  ตุ้ย เลอะ!!  หวงอาหม่า!  ปู้ หยู หว่อ แรพ~ อี๋ เซี่ย เก่ย หนิน ทิง ทิงอา~~

ซ้ำ **, **

HA Zzz~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...