วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Feng Kuang (瘋狂) Madness - Come On! Bay Bay! (Lyrics)

เพลง Fēng Kuáng (瘋狂) Madness
ศิลปิน Come On! Bay Bay! (来吧! 焙焙!Lái Ba! Bèi Bèi!
อัลบั้ม (实的印象Zhēn S De Yìn Xiàng
สังกัด Asia Muse Entertainment Co.,Ltd.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง这里有座悠久的城墙 愤怒的人想摧毁它
zhè lǐ yǒu zuò yōu jiǔ de chéng qiáng  fèn nù de rén xiǎng cuī huǐ tā
เจ้อ หลี โหย่ว จั้ว โยว จิ่ว เตอะ เฉิง เฉียง  เฟิ่น นู่ เตอะ เหริน เสี่ยง ชุย หุ่ย ทา

有人上过唯一的灯塔 说上面不仅值得眺望
yǒu rén shàng guò wéi yī de dēng tǎ  shuō shàng miàn bù jǐn zhí dé tiào wàng
โหย่ว เหริน ซ่าง กั้ว เหวย อี เตอะ เติง ถ่า  ซัว ซ่าง เมี่ยน ปู้ จิ่น จื๋อ เต๋อ เที่ยว ว่าง

独脚的老人正在想办法 建立自然的想像
dú jiǎo de lǎo rén zhèng zài xiǎng bàn fǎ  jiàn lì zì rán de xiǎng xiàng
ตู๋ เจี่ยว เตอะ เหล่า เหริน เจิ้ง ไจ้ เสี่ยง ปั้น ฝ่า  เจี้ยน ลี่ จื้อ หยาน เตอะ เสี่ยง เซี่ยง

而我只想轻松地穿越它 我并不愿意攀爬
ér wǒ zhǐ xiǎng qīng sōng de chuān yuè tā  wǒ bìng bù yuàn yì pān pá
เอ๋อ หวอ จื๋อ เสี่ยง ชิง ซง เตอะ ชวน เยว่ ทา  หว่อ ปิ้ง ปู๋ ย่วน อี้ พัน ผา

*我的双手已不再光滑 我的眼睛看不见远方
wǒ de shuāng shǒu yǐ bù zài guāng huá  wǒ de yǎn jing kàn bù jiàn yuǎn fāng
หว่อ เตอะ ซวง โสว อี่ ปู๋ ไจ้ กวง หวา  หว่อ เตอะ เหยี่ยน จิง คั่น ปู๋ เจี้ยน หย่วน ฟัง 

我试图让灵魂有重量 但是疯狂 少了希望
wǒ shì tú ràng líng hún yǒu zhòng liàng  dàn shì fēng kuáng  shǎo le xī wàng
หว่อ ซื่อ ถู ร่าง หลิง หุน โหย่ว จ้ง เลี่ยง  ตั้น ซื่อ เฟิง ขวง  เส่า เลอะ ซี ว่าง

我留在这里努力控制欲望
wǒ liú zài zhè lǐ nǔ lì kòng zhì yù wàng
หว่อ หลิว ไจ้ เจ้อ หลี หนู่ ลี่ ค่ง จื้อ อวิ้ ว่าง

那些精通术语的专家 说了一些崇高的谎
nà xiē jīng tōng shù yǔ de zhuān jiā  shuō le yī xiē chóng gāo de huǎng
น่า เซีย จิง ทง ซู่ อวิ่ เตอะ จวน เจีย  ซัว เลอะ อี้ เซีย ฉง เกา เตอะ ห่วง

他们说想要放弃就得让动机复杂
tā men shuō xiǎng yào fàng qì jiù děi ràng dòng jī fù zá 
ทา เมิน ซัว เสี่ยง เหย้า ฟ่าง ชี่ จิ้ว เต่ย ร่าง ต้ง จี ฟู่ จ๋า

精准地剥除向往
jīng zhǔn de bō chú xiàng wǎng
จิง จุ่น เตอะ ปัว ฉู เซี่ยง ว่าง

不如就着手一幅抽象 又精准的自画像
bù rú jiù zhuó shǒu yī fú chōu xiàng  yòu jīng zhǔn de zì huà xiàng
ปู้ หยู จิ้ว จั๋ว โส่ว อี้ ฝู โชว เซี่ยง  โย่ว จิง จุ่น เตอะ จิ้อ ฮว่า เซี่ยง

这样就能指出正确的方向 即使我诚实的害怕
zhè yàng jiù néng zhǐ chū zhèng què de fāng xiàng  jí shǐ wǒ chéng shí de hài pà
เจ้อ ย่าง จิ้ว เหนิง จื่อ ชู เจิ้ง เชว่ เตอะ ฟัง เซี่ยง  จี๋ สือ หว่อ เฉิง สือ เตอะ ไห้ พ่า

ซ้ำ *

有的时候依赖那唯一的逞强
yǒu de shí hòu yī lài nà wéi yī de chěng qiáng 
โหย่ว เตอะ สือ โฮ่ว อี ไล่ น่า เหวย อี เตอะ เฉิ่ง เฉียง

有的时候忍不住想那外面(外面 外面)的晴朗
yǒu de shí hòu rěn bù zhù xiǎng nà wài miàn(wài miàn  wài miàn) de qíng lǎng
โหย่ว เตอะ สือ โฮ่ว เหริ่น ปู๋ จู้ เสี่ยง น่า ไว่ เมี่ยน(ไว่ เมี่ยน  ไว่ เมี่ยน) เตอะ ฉิง หล่าง

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...