วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

FanGao De Er Duo (梵高的耳朵) Van Gogh's Ears - Ken Hung (Lyrics)

เพลง FànGāo De Ěr Duo (梵高的耳) Van Gogh's Ears
ศิลปิน Hóng Zhuō Lì (洪卓立) Ken Hung
อัลบั้ม Zhǎo Gè Dǒng Wǒ De Nǚ Hái (找个懂我的女孩) Looking For A Girl Who Knows Me
สังกัด EEG Emperor Entertianment Group Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

安安 静静 回来 松开 衣领 皮带
ān ān  jìng jìng  huí lái  sōng kāi  yī lǐng  pí dài 
อัน อัน  จิ้ง จิ้ง  หุย ไหล  ซง ไค  อี หลิ่ง  ผี ไต้

脱下 虚伪 尘埃 别沾污我的爱
tuō xià  xū wěi  chén āi  bié zhān wū wǒ de ài
ทัว เซี่ย  ซวี เหว่ย  เฉิน อาย  เปี๋ย จาน อู หว่อ เตอะ อ้าย

本来要送出来那礼物还未拆
běn lái yào sòng chū lái nà lǐ wù hái wèi chāi 
เปิ่น ไหล เหย้า ซ่ง ชู ไหล น่า หลี่ อู้ ไห เว่ย ไช

我拿出来打开崇拜期待失去的还存在
wǒ ná chū lái dǎ kāi chóng bài qī dài shī qù de hái cún zài 
หว่อ หนา ชู ไหล ต่า ไค ฉง ป้าย ชี ไต้ ซือ ชวี่ เตอะ ไห ฉุน ไจ้

是对是错
shì duì shì cuò
ซื่อ ตุ้ย ซื่อ ชั่ว

*是我能送你的不多 就这一扇一直在角落
shì wǒ néng sòng nǐ de bù duō  jiù zhè yī shàn yī zhí zài jiǎo luò 
ซื่อ หว่อ เหนิง ซ่ง หนี่ เตอะ ปู้ ตัว  จิ้ว เจ้อ อี๋ ซ่าน อี้ จื๋อ ไจ้ เจี่ยว ลั่ว

梵高的耳朵 它听到了泪痕斑驳的折磨
FànGāo de ěr duo  tā tīng dào le lèi hén bān bó de zhé mó
ฟ่านเกา เตอะ เอ่อ ตัว  ทา ทิง เต้า เลอะ เล้ย เหิน ปัน ปั๋ว เตอะ เจ๋อ หมัว

也听过你说 悬空的承诺
yě tīng guò nǐ shuō  xuán kōng de chéng nuò 
เย่ ทิง กั้ว หนี่ ซัว  เสวียน คง เตอะ เฉิง นั้ว

已没有轮廓只剩下我在执着
yǐ méi yǒu lún kuò zhǐ shèng xià wǒ zài zhí zhuó
อี่ เหมย โหย่ว หลุน คั่ว จื่อ เซิ่ง เซี่ย หว่อ ไจ้ จื๋อ จั๋ว

送你昨天的线索 (能)让你想起你说过什么
sòng nǐ zuó tiān de xiàn suǒ  (néng) ràng nǐ xiǎng qǐ nǐ shuō guò shèn me 
ซ่ง หนี่ จั๋ว เทียน เตอะ เซี่ยน สั่ว  (เหนิง) ร่าง หนี่ เสียง ฉี หนี่ ซัว กั้ว เสิน เมอะ

原来所谓承诺 是这么脆弱
yuán lái suǒ wèi chéng nuò  shì zhè me cuì ruò
หยวน ไหล สั่ว เว่ย เฉิง นั้ว  ซื่อ เจ้อ เมอะ ชุ่ย รั่ว

是我觉得无助 对过去不服输
shì wǒ jué de wú zhù  duì guò qù bù fú shū 
ซื่อ หว่อ เจว๋ เตอะ อู๋ จู้  ตุ้ย กั้ว ชวี่ ปู้ ฝู ซู

还是不想结束 才送你这礼物 是谁的错
hái shì bù xiǎng jié shù  cái sòng nǐ zhè lǐ wù  shì shuí de cuò
ไห ซื่อ ปู้ เสี่ยง เจี๋ย ซู่  ไฉ ซ่ง หนี่ เจ้อ หลี่ อู้  ซื่อ สุย เตอะ ชั่ว

ซ้ำ *

要让你知道天是多么不公平
yào ràng nǐ zhī dào tiān shì duō me bù gōng píng 
เหย้า ร่าง หนี่ จือ เต้า เทียน ซื่อ ตัว เมอะ ปู้ กง ผิง

我用辛苦的辛写成了你幸福的幸
wǒ yòng xīn kǔ de xīn xiě chéng le nǐ xìng fú de xìng
หว่อ ย่ง ซิน ขู่ เตอะ ซิน เสี่ย เฉิง เลอะ หนี่ ซิ่ง ฝู เตอะ ซิ่ง

你在前进我还对着过去不甘心
nǐ zài qián jìn wǒ hái duì zhe guò qù bù gān xīn 
หนี่ ไจ้ เฉียน จิ้น หว่อ ไห ตุ้ย เจอะ กั้ว ชวี่ ปู้ กัน ซิน

不要沉默 梵高的耳朵
bù yào chén mò  FànGāo de ěr duo
ปู๋ เหย้า เฉิน มั่ว  ฟ่านเกา เตอะ เอ่อ ตัว

告诉她你听过我受的折磨 也听过很多
gào su tā nǐ tīng guò wǒ shòu de zhé mó  yě tīng guò hěn duō
เก้า สุ ทา หนี่ ทิง กั้ว หว่อ โซ่ว เตอะ เจ๋อ หมัว  เย่ ทิง กั้ว เหิ่น ตัว

她说的承诺 没有实现过只剩下我在执着
tā shuō de chéng nuò  méi yǒu shí xiàn guò zhǐ shèng xià wǒ zài zhí zhuó
ทา ซัว เตอะ เฉิง นั้ว  เหมย โหย่ว สือ เซี่ยน กั้ว จื่อ เซิ่ง เซี่ย หว่อ ไจ้ จื๋อ จั๋ว

如果爱是没有错 那告诉我做错了什么
rú guǒ ài shì méi yǒu cuò  nà gào su wǒ zuò cuò le shén me 
หยู กั่ว อ้าย ซื่อ เหมย โหย่ว ชั่ว  น่า เก้า สุ หว่อ จั้ว ชั่ว เลอะ เสิน เมอะ

原来所谓结果 是没有结果
yuán lái suǒ wèi jié guǒ  shì méi yǒu jié guǒ
หยวน ไหล สั่ว เว่ย เจี๋ย กั่ว  ซื่อ เหมย โหย่ว เจี๋ย กั่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...