วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

SpeXial Gou Gou - SpeXial (Lyrics)

เพลง SpeXial Gou Gou
ศิลปิน SpeXial (Matthew(明杰), Wayne(伟晋), Wes(宏正), Sam())
อัลบั้ม KO.ONE2 (Return) OST
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง*YO  I'm so SpeXial  看看我来 秀一秀
YO  I'm so SpeXial  kàn kàn wǒ lái  xiù yī xiù
โยะ  ไอม โซ สเปเซียล  คั่น คั่น หว่อ ไหล  ซิ่ว อี๋ ซิ่ว

YO  I'm so SpeXial  太太太 佩服自己
YO  I'm so SpeXial  tài tài tài  pèi fú zì jǐ
โยะ  ไอม โซ สเปเซียล  ไท่ ไท่ ไท่  เพ่ย ฝู จื้อ จี่

Yes! I'm so SpeXial  看看我再 秀一秀
Yes! I'm so SpeXial  kàn kàn wǒ zài  xiù yī xiù
เยส!  ไอม โซ สเปเซียล  คั่น คั่น หว่อ ไจ้  ซิ่ว อี๋ ซิ่ว

Gou Gou 价杠 SpeXial OH
Gou Gou  jià gāng SpeXial OH
โกว โกว  เจี้ย กัง  สเปเซียล  โอ้

无人能出其右 天生就魅力够
wú rén néng chū qí yòu  tiān shēng jiù mèi lì gòu
อู๋ เหริน เหนิง ชู ฉี โย่ว  เทียน เซิง จิ้ว เม่ย ลี่ โก้ว

遇见你AAA AAAAAA Show Toh
yù jiàn nǐ AAA AAAAAA  Show Toh
อวิ้ เจี้ยน หนี่  เอเอเอ เอเอเอเอเอเอ  โชว์ โตะ

塞面鲁算什么 骑马来才优秀
sāi miàn lǔ suàn shén me  qí mǎ lái cái yōu xiù
ไซ เมี่ยน หลู่ ซ่วน เสิน เมอะ  ฉี หม่า ไหล ไฉ โยว ซิ่ว

Gou Gou 我自我感觉良好 美眉Crazy爱我
Gou Gou  wǒ zì wǒ gǎn jué liáng hǎo  měi méi Crazy ài wǒ
โกว โกว  หว่อ จื้อ หว่อ ก่าน เจว๋ เหลียง เห่า  เหม่ย เหมย เครซี่ อ้าย หว่อ

Everybody Gou Gou 舞告 SpeXial
Everybody Gou Gou  wǔ gào  SpeXial
เอฟวรีบอดี โกว โกว  อู่ เก้า  สเปเซียล

给你我的爱 永远 永远都不嫌多
gěi nǐ wǒ de ài  yǒng yuǎn  yǒng yuǎn dōu bù xián duō
เก๋ย หนี่ หว่อ เตอะ อ้าย  หยง หย่วน  หยง หย่วน โตว ปู้ เสียน ตัว

Everybody Gou Gou 惊价 SpeXial
Everybody Gou Gou  jīng jià  SpeXial
เอฟวรีบอดี โกว โกว  จิง เจี้ย  สเปเซียล

求求你快点爱我 不要逗我
qiú qiú nǐ kuài diǎn ài wǒ  bù yào dòu wǒ
ฉิว ฉิว หนี่ ไคว่ เตี่ยน อ้าย หว่อ  ปู๋ เหย้า โต้ว หว่อ

机车美眉吃人够够 害我的爱生锈
jī chē měi méi chī rén gòu gòu  hài wǒ de ài shēng xiù
จี เชอ เหม่ย เหมย ชือ เหริน โก้ว โก้ว  ไห้ หว่อ เตอะ อ้าย เซิง ซิ่ว

潇洒的我绝不强求 希望你跟我走
xiāo sǎ de wǒ jué bù qiǎng qiú  xī wàng nǐ gēn wǒ zǒu
เซียว ส่า เตอะ หว่อ เจว๋ ปู้ เฉี่ยง ฉิว  ซี ว่าง หนี่ เกิน หวอ โจ่ว

OH My Lady Gou Gou 灰熊 SpeXial
OH My Lady Gou Gou  huī xióng  SpeXial
โอ้ ไม เลดี้ โกว โกว  ฮุย โสวง  สเปเซียล

放你在胸口 幻想 你十倍秀 爱我(我~)
fàng nǐ zài xiōng kǒu  huàn xiǎng  nǐ shí bèi xiù  ài wǒ(wǒ~)
ฟ่าง หนี่ ไจ้ โซวง โข่ว  ฮ่วน เสี่ยง  หนี่ สือ เป้ย ซิ่ว  อ้าย หว่อ(หว่อ~)

ซ้ำ *

流眼泪不怕丑 流鼻涕才叫糗
liú yǎn lèi bù pà chǒu  liú bí tì cái jiào qiǔ
หลิว เหยี่ยน เล้ย ปู๋ พ่า โฉ่ว  หลิว ปี๋ ที่ ไฉ เจี้ยว ฉิ่ว

美眉你来来来 来来来来来来 Show Show
měi méi nǐ lái lái lái  lái lái lái lái lái lái  Show Show
เหม่ย เหมย หนี่ ไหล ไหล ไหล  ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล ไหล  โชว์ โชว์

I Love U 没理由 I Love U 没药救
I Love U  méi lǐ yóu  I Love U  méi yào jiù
ไอ เลิฟ ยู  เหมย หลี่ โหยว  ไอ เลิฟ ยู  เหมย เหย้า จิ้ว 

Gou Gou 我自我感觉良好 美眉Crazy爱我
Gou Gou  wǒ zì wǒ gǎn jué liáng hǎo  měi méi Crazy ài wǒ
โกว โกว  หว่อ จื้อ หว่อ ก่าน เจว๋ เหลียง เห่า  เหม่ย เหมย เครซี่ อ้าย หว่อ

Everybody Gou Gou 雄盖 SpeXial
Everybody Gou Gou  xióng gài  SpeXial
เอฟวรีบอดี โกว โกว  โสวง ไก้  สเปเซียล

给你我的爱 永远 永远都不嫌多
gěi nǐ wǒ de ài  yǒng yuǎn  yǒng yuǎn dōu bù xián duō
เก๋ย หนี่ หว่อ เตอะ อ้าย  หยง หย่วน  หยง หย่วน โตว ปู้ เสียน ตัว

Everybody Gou Gou 拢宗 SpeXial
Everybody Gou Gou  lǒng zōng SpeXial
เอฟวรีบอดี โกว โกว  หล่ง จง  สเปเซียล

求求你快点爱我 不要逗我
qiú qiú nǐ kuài diǎn ài wǒ  bù yào dòu wǒ
ฉิว ฉิว หนี่ ไคว่ เตี่ยน อ้าย หว่อ  ปู๋ เหย้า โต้ว หว่อ

机车美眉吃人够够 害我的爱生锈
jī chē měi méi chī rén gòu gòu  hài wǒ de ài shēng xiù
จี เชอ เหม่ย เหมย ชือ เหริน โก้ว โก้ว  ไห้ หว่อ เตอะ อ้าย เซิง ซิ่ว

潇洒的我将要强求 非要牵你的手
xiāo sǎ de wǒ jiāng yào qiǎng qiú  fēi yào qiān nǐ de shǒu
เซียว ส่า เตอะ หว่อ เจียง เหย้า เฉี่ยง ฉิว  เฟย เหย้า เชียน หนี่ เตอะ โส่ว

OH My Lady Gou Gou 抓对 SpeXial
OH My Lady Gou Gou  zhuā duì  SpeXial
โอ้ ไม เลดี้ โกว โกว  จวา ตุ้ย  สเปเซียล

爱你在心头 肖想 你十倍秀 爱我
ài nǐ zài xīn tóu  xiào xiǎng  nǐ shí bèi xiù  ài wǒ
อ้าย หนี่ ไจ้ ซิน โถว  เสี้ยว เสี่ยง  หนี่ สือ เป้ย ซิ่ว  อ้าย หว่อ

Everybody Gou Gou 世盖 SpeXial
Everybody Gou Gou  shì gài  SpeXial
เอฟวรีบอดี โกว โกว  ซื่อ ไก้  สเปเซียล

给你我的爱 永远 永远都不嫌多
gěi nǐ wǒ de ài  yǒng yuǎn  yǒng yuǎn dōu bù xián duō
เก๋ย หนี่ หว่อ เตอะ อ้าย  หยง หย่วน  หยง หย่วน โตว ปู้ เสียน ตัว

Everybody Gou Gou Very SpeXial

求求你快点爱我 不要逗我
qiú qiú nǐ kuài diǎn ài wǒ  bù yào dòu wǒ
ฉิว ฉิว หนี่ ไคว่ เตี่ยน อ้าย หว่อ  ปู๋ เหย้า โต้ว หว่อ

机车美眉吃人够够 害我的爱生锈
jī chē měi méi chī rén gòu gòu  hài wǒ de ài shēng xiù
จี เชอ เหม่ย เหมย ชือ เหริน โก้ว โก้ว  ไห้ หว่อ เตอะ อ้าย เซิง ซิ่ว

潇洒的我怎会强求 一直对你磕头
xiāo sǎ de wǒ zěn huì qiǎng qiú  yī zhí duì nǐ kē tóu
เซียว ส่า เตอะ หว่อ เจิ่น ฮุ่ย เฉี่ยง ฉิว  อี้ จื๋อ ตุ้ย หนี่ เคอ โถว

Ai Yo Way Ia Gou Gou D Mei Crazy

绝不是在做梦 你用 一百倍秀 爱我 我我我~
jué bù shì zài zuò mèng  nǐ yòng  yī bǎi bèi xiù  ài wǒ  wǒ wǒ wǒ~
เจว๋ ปู๋ ซื่อ ไจ้ จั้ว เมิ่ง  หนี่ ย่ง  อี้ ป่าย เป้ย ซิ่ว  อ้าย หว่อ  หว่อ หว่อ หว่อ~


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...