วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Ni Jiu Shi (你就是) You Could Be - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง Nǐ Jiù Shì (你就是) You Could Be
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Huí Dào Wèi Lái (回到未来) Back To Wonderland
สังกัด Warner Music Hong Kong
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


聊聊我和你 你与我之间的关系
liáo liáo wǒ hé nǐ  nǐ yǔ wǒ zhī jiān de guān xi 
เหลียว เหลียว หว่อ เหอ หนี่  หนี อวิ๋ หว่อ จือ เจียน เตอะ กวน ซิ

像银河系的轨迹地球和月亮的引力
xiàng yín hé xì de guǐ jì dì qiú hé yuè liàng de yǐn lì
เซี่ยง หยิน เหอ ซี่ เตอะ กุ่ย จี้ ตี้ ฉิว เหอ เยว่ เลี่ยง เตอะ หยิ่น ลี่

不需求最新的系列 爱情并不是潮流
bù xū qiú zuì xīn de xì liè  ài qíng bìng bù shì cháo liú 
ปู้ ซวี ฉิว จุ้ย ซิน เตอะ ซี่ เล้ย  อ้าย ฉิง ปิ้ง ปู๋ ซื่อ เฉา หลิว

陪我走数不尽的每一步
péi wǒ zǒu shǔ bù jìn de měi yī bù
เผย หวอ โจ่ว  สู่ ปู๋ จิ้น เตอะ เหม่ย อี๋ ปู้

*OH BABY 我想 要照亮(想要照亮) 你的地图(你的地图)
OH BABY  wǒ xiǎng  yào zhào liàng(xiǎng yào zhào liàng)  nǐ de dì tú(nǐ de dì tú) 
โอ้ เบบี้  หวอ เสี่ยง  เหย้า เจ้า เลี่ยง(เสี่ยง เหย้า เจ้า เลี่ยง)  หนี่ เตอะ ตี้ ถู(หนี่ เตอะ ตี้ ถู)

除了那伤天害理的事我什么都能为你
chú le nà shāng tiān hài lǐ de shì wǒ shén me dōu néng wèi nǐ
ฉู เลอะ น่า ซาง เทียน ไห้ หลี่ เตอะ ซื่อ หว่อ เสิน เมอะ โตว เหนิง เว่ย หนี่

收 这封信 一切都写给你 最后有我签名 
shōu  zhè fēng xìn  yī qiè dōu xiě gěi nǐ  zuì hòu yǒu wǒ qiān míng
โซว  เจ้อ เฟิง ซิ่น  อี๋ เชี้ย โตว เสีย เก๋ย หนี่  จุ้ย โฮ่ว โหยว หว่อ เชียน หมิง

BABY CAN’T YOU SEE

**你就是我心中的最爱 你就是我唯一的女孩
nǐ jiù shì wǒ xīn zhōng de zuì ài  nǐ jiù shì wǒ wéi yī de nǚ hái 
หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ ซิน จง เตอะ จุ้ย อ้าย  หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ เหวย อี เตอะ นวี่ ไห

我想与你度过这世代
wǒ xiǎng yǔ nǐ dù guò zhè shì dài
หวอ เสี่ยง อวิ๋ หนี่ ตู้ กั้ว เจ้อ ซื่อ ไต้

YOU COULD BE THE ONE  YOU COULD BE THE ONE

你就是我心中的可爱 你就是我最佳的心态
nǐ jiù shì wǒ xīn zhōng de kě ài  nǐ jiù shì wǒ zuì jiā de xīn tài 
หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ ซิน จง เตอะ เข่อ อ้าย  หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ จุ้ย เจีย เตอะ ซิน ไท่

我想与你有美好未来
wǒ xiǎng yǔ nǐ yǒu měi hǎo wèi lái
หวอ เสี่ยง อวิ๋ หนี่ โหยว เหมย เห่า เว่ย ไหล

YOU COULD BE THE ONE  YOU COULD BE THE ONE (Yeah)

GIRL你是我的天空我的海
GIRL  nǐ shì wǒ de tiān kōng wǒ de hǎi 
เกิร์ล  หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เทียน คง หว่อ เตอะ ไห่

宇宙乃是黑洞 没有你澎湃
yǔ zhòu nǎi shì hēi dòng  méi yǒu nǐ péng pài
อวิ่ โจ้ว ไหน่ ซื่อ เฮย ต้ง  เหมย โหย่ว หนี่ เผิง ไพ่

因有你我存在 这一刻 那最简单的物理
yīn yǒu nǐ wǒ cún zài  zhè yī kè  nà zuì jiǎn dān de wù lǐ
ยิน โหยว หนี่ หว่อ ฉุน ไจ้  เจ้อ อี๋ เค่อ  น่า จุ้ย เจี่ยน ตัน เตอะ อู้ หลี่

必须停下来呼吸 谢天地赐予我们吸引力
bì xū tíng xià lái hū xī  xiè tiān dì cì yǔ wǒ men xī yǐn lì
ปี้ ซวี ถิง เซี่ย ไหล ฮู ซี  เซี้ย เทียน ตี้ ชื่อ อวิ๋ หว่อ เมิน ซี หยิ่น ลี่

ซ้ำ *, **

谁曾见过那时代的迁移
shuí céng jiàn guò nà shí dài de qiān yí 
สุย เฉิง เจี้ยน กั้ว น่า สือ ไต้ เตอะ เชียน อี๋

谁曾理解那创生的原意
shuí céng lǐ jiě nà chuàng shēng de yuán yì
สุย เฉิง หลี เจี่ย น่า ช่วง เซิง เตอะ หยวน อี้ 

OH~从那最早的荒漠透过戒律学会去爱
OH~ cóng nà zuì zǎo de huāng mò tòu guò jiè lǜ xué huì qù ài 
โอ้ฉง น่า จุ้ย เจ่า เตอะ ฮวง มั่ว โท่ว กั้ว เจี้ย ลวี้ เสว๋ ฮุ่ย ชวี่ อ้าย

这绝对不是意外
zhè jué duì bù shì yì wài
เจ้อ เจว๋ ตุ้ย ปู๋ ซื่อ อี้ ไว่

ซ้ำ **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...