วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Wo Xiang Wo Xu Yao Shi Jian (我想我需要时间) I Think I Need Some Time - SpeXial (Lyrics)

เพลง Wǒ Xiǎng Wǒ Xū Yào Shí Jiān (我想我需要时间) I Think I Need Some Time
ศิลปิน SpeXial (Matthew(明杰), Wayne(伟晋), Wes(宏正), Sam())
อัลบั้ม KO.ONE2 (Return) OST
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


宏正 : 静静的守候在你的身边
HóngZhèng : jìng jìng de shǒu hòu zài nǐ de shēn biān 
Wes :จิ้ง จิ้ง เตอะ โส่ว โฮ่ว ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน เปียน

你走到哪里我都想要跟随
nǐ zǒu dào nǎ lǐ wǒ dōu xiǎng yào gēn suí
หนี โจ่ว เต้า หนา หลี่ หว่อ โตว เสี่ยง เหย้า เกิน สุย 

你时光照亮我的世界 我只害怕没有你的每一天
nǐ shí guāng zhào liàng wǒ de shì jiè  wǒ zhǐ hài pà méi yǒu nǐ de měi yī tiān
หนี่ สือ กวง เจ้า เลี่ยง หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย  หวอ จื่อ ไห้ พ่า เหมย โหยว หนี่ เตอะ เหม่ย อี้ เทียน

子闳 : 期待在窗边等你的视线
ZǐHóng : qī dài zài chuāng biān děng nǐ de shì xiàn 
Sam : ชี ไต้ ไจ้ ชวง เปียน เติ๋ง หนี่ เตอะ ซื่อ เซี่ยน

我总是不敢跨越那条界线
wǒ zǒng shì bù gǎn kuà yuè nà tiáo jiè xiàn
หวอ จ่ง ซื่อ ปู้ ก่าน คว่า เยว่ น่า เถียว เจี้ย เซี่ยน

怕伤了彼此没了起点 应该怎么往前
pà shāng le bǐ cǐ méi le qǐ diǎn  yīng gāi zěn me wǎng qián
พ่า ซาง เลอะ ปี๋ ฉื่อ เหมย เลอะ ฉี เตี่ยน  ยิง ไก เจิ่น เมอะ หว่าง เฉียน

伟晋 : 我想我需要时间 让你我都可以了解
WěiJìn : wǒ xiǎng wǒ xū yào shí jiān  ràng nǐ wǒ dōu kě yǐ liǎo jiě
Wayne : หวอ เสี่ยง หว่อ ซวี เหย้า สือ เจียน  ร่าง หนี หว่อ โตว เขอ อี่ เหลียว เจี่ย

每天送糖果让你感觉很甜
měi tiān sòng táng guǒ ràng nǐ gǎn jué hěn tián
เหม่ย เทียน ซ่ง ถาง กั่ว ร่าง หนี ก่าน เจว๋ เหิ่น เถียน

合:就算一辈子你没发觉
All : jiù suàn yī bèi zi nǐ méi fā jué
ร้องรวม : จิ้ว ซ่วน อี๋ เป้ย จึ หนี่ เหมย ฟา เจว๋

我只想在你身边 不想改变
wǒ zhǐ xiǎng zài nǐ shēn biān  bù xiǎng gǎi biàn
หวอ จื๋อ เสี่ยง ไจ้ หนี่ เซิน เปียน  ปู้ เสียง ไก่ เปี้ยน

明杰 : 下雨的雨天 下一个晴天
MíngJié : xià yǔ de yǔ tiān  xià yī gè qíng tiān 
Matthew : เซี่ย อวิ่ เตอะ อวิ่ เทียน  เซี่ย อี๋ เก้อ ฉิง เทียน

有你的一天都是我的珍贵
yǒu nǐ de yī tiān dōu shì wǒ de zhēn guì
โหยว หนี่ เตอะ อี้ เทียน โตว ซื่อ หว่อ เตอะ เจิน กุ้ย

我帮你撑伞 帮你跑腿 为了看你一眼
wǒ bāng nǐ chēng sǎn  bāng nǐ pǎo tuǐ  wèi le kàn nǐ yī yǎn
หว่อ ปัง หนี่ เชิง ส่าน  ปัง หนี่ เผา ถุ่ย  เว่ย เลอะ คั่น หนี่ อี้ เหยี่ยน 

合:我想我需要时间 让你我都可以了解
All : wǒ xiǎng wǒ xū yào shí jiān  ràng nǐ wǒ dōu kě yǐ liǎo jiě
ร้องรวม : หวอ เสี่ยง หว่อ ซวี เหย้า สือ เจียน  ร่าง หนี หว่อ โตว เขอ อี่ เหลียว เจี่ย

每天送糖果让你感觉很甜
měi tiān sòng táng guǒ ràng nǐ gǎn jué hěn tián
เหม่ย เทียน ซ่ง ถาง กั่ว ร่าง หนี ก่าน เจว๋ เหิ่น เถียน

就算一辈子你没发觉 我只想在你身边
jiù suàn yī bèi zi nǐ méi fā jué  wǒ zhǐ xiǎng zài nǐ shēn biān 
จิ้ว ซ่วน อี๋ เป้ย จึ หนี่ เหมย ฟา เจว๋  หวอ จื๋อ เสี่ยง ไจ้ หนี่ เซิน เปียน

我想我需要时间 来记得所有的细节
wǒ xiǎng wǒ xū yào shí jiān  lái jì de suǒ yǒu de xì jié
หวอ เสี่ยง หว่อ ซวี เหย้า สือ เจียน  ไหล จี้ เตอะ สัว โหย่ว เตอะ ซี่ เจี๋ย

害怕一眨眼剩下只有道别 忘不掉你给我的一切
hài pà yī zhǎ yǎn shèng xià zhǐ yǒu dào bié  wàng bù diào nǐ gěi wǒ de yī qiè
ไห้ พ่า อี้ จ๋า เหยี่ยน เซิ่ง เซี่ย จื๋อ โหย่ว เต้า เปี๋ย  ว่าง ปู๋ เตี้ยว หนี เก๋ย หว่อ เตอะ อี๋ เชี้ย

我想我需要时间
wǒ xiǎng wǒ xū yào shí jiān 
หวอ เสี่ยง หว่อ ซวี เหย้า สือ เจียน

伟晋 : 你说你想自由飞
WěiJìn : nǐ shuō nǐ xiǎng zì yóu fēi
Wayne : หนี่ ซัว หนี เสี่ยง จื้อ โหยว เฟย

子闳 : 让我来用力的往下坠
ZǐHóng : ràng wǒ lái yòng lì de wǎng xià zhuì
Sam : ร่าง หว่อ ไหล ย่ง ลี่ เตอะ หว่าง เซี่ย จุ้ย

明杰 : 想摆脱我们的平衡点
MíngJié : xiǎng bǎi tuō wǒ men de píng héng diǎn
Matthew : เสียง ป่าย ทัว หว่อ เมิน เตอะ ผิง เหิง เตี่ยน

宏正 : 却害怕失去一切
HóngZhèng : què hài pà shī qù yī qiè
Wes : เชว่ ไห้ พ่า ซือ ชวี่ อี๋ เชี้ย

伟晋 : 我想我需要时间 让你我都可以了解
WěiJìn : wǒ xiǎng wǒ xū yào shí jiān  ràng nǐ wǒ dōu kě yǐ liǎo jiě
Wayne : หวอ เสี่ยง หว่อ ซวี เหย้า สือ เจียน  ร่าง หนี หว่อ โตว เขอ อี่ เหลียว เจี่ย

宏正 : 每天送糖果让你感觉很甜
HóngZhèng : měi tiān sòng táng guǒ ràng nǐ gǎn jué hěn tián 
Wes : เหม่ย เทียน ซ่ง ถาง กั่ว ร่าง หนี ก่าน เจว๋ เหิ่น เถียน 

子闳 : 就算一辈子你没发觉 还是想在你身边
ZǐHóng : jiù suàn yī bèi zi nǐ méi fā jué  hái shì xiǎng zài nǐ shēn biān
Sam : จิ้ว ซ่วน อี๋ เป้ย จึ หนี่ เหมย ฟา เจว๋  ไห ซื่อ เสี่ยง ไจ้ หนี่ เซิน เปียน

(明杰 : 想在你身边)
(MíngJié : xiǎng zài nǐ shēn biān)
(Matthew : เสี่ยง ไจ้ หนี่ เซิน เปียน)

合:我想我需要时间 就算我失去了一切
All : wǒ xiǎng wǒ xū yào shí jiān  jiù suàn wǒ shī qù le yī qiè
ร้องรวม : หวอ เสี่ยง หว่อ ซวี เหย้า สือ เจียน  จิ้ว ซ่วน หว่อ ซือ ชวี่ เลอะ อี๋ เชี้ย

流干了眼泪 这些我都甘愿 你不会看见哭泣的脸
liú gān le yǎn lèi  zhè xiē wǒ dōu gān yuàn  nǐ bù huì kàn jiàn kū qì de liǎn
หลิว กัน เลอะ เหยี่ยน เล้ย  เจ้อ เซีย หว่อ โตว กัน ย่วน  หนี่ ปู๋ ฮุ่ย คั่น เจี้ยน คู ชี่ เตอะ เหลี่ยน

快乐的过每一天 不说再见
kuài lè de guò měi yī tiān  bù shuō zài jiàn
ไคว่ เล่อ เตอะ กั้ว เหม่ย อี้ เทียน  ปู้ ซัว ไจ้ เจี้ยน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...