วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Hui Guo Qu De (会过去的) It Will Get Better - Fish Leong (Lyrics)

เพลง Huì Guò Qù De (过去的) It Will Get Better
ศิลปิน Liáng Jìng Rú (梁静茹) Fish Leong
อัลบั้ม Ài Jiǔ Jiàn Rén Xīn (爱久见人心) Love For A Long Time Will Tell
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง


 


เนื้อเพลง


新的戒指失了光泽 几年过了呢
xīn de jiè zhǐ shī le guāng zé  jǐ nián guò le ne
ซิน เตอะ เจี้ย จื่อ ซือ เลอะ กวง เจ๋อ  จี่ เหนียน กั้ว เลอะ เนอะ

沉默着 天快暗了 我们该把 往事收拾了
chén mò zhe  tiān kuài àn le  wǒ men gāi bǎ  wǎng shì shōu shi le
เฉิน มั่ว เจอะ  เทียน ไคว่ อั้น เลอะ  หว่อ เมิน ไก ป่า  หว่าง ซื่อ โซว สือ เลอะ

再多说 也回不去了 后来的 都没关系了
zài duō shuō  yě huí bù qù le  hòu lái de  dōu méi guān xi le
ไจ้ ตัว ซัว  เย่ หุย ปู๋ ชวี่ เลอะ  โฮ่ว ไหล เตอะ  โตว เหมย กวน ซิ เลอะ

纵然我 想起你的 某年某天 历历还深刻
zòng rán wǒ  xiǎng qǐ nǐ de  mǒu nián mǒu tiān  lì lì hái shēn kè
จ้ง หยาน หว่อ  เสียง ฉี หนี่ เตอะ  โหม่ว เหนียน โหม่ว เทียน  ลี่ ลี่ ไห เซิน เค่อ

分开后有一段日子 躲得远远的
fēn kāi hòu yǒu yī duàn rì zi  duǒ de yuǎn yuǎn de
เฟิน ไค โฮ่ว โหย่ว อี๋ ต้วน ยื้อ จึ  ตั่ว เตอะ หยวน หย่วน เตอะ

终于我 都走完了 慢慢也懂 当时不懂的
zhōng yú wǒ  dōu zǒu wán le  màn màn yě dǒng  dāng shí bù dǒng de
จง อวิ๋ หว่อ  โตว โจ่ว หวาน เลอะ  ม่าน ม่าน เย๋ ต่ง  ตัง สือ ปู้ ต่ง เตอะ

此刻你 生疏的温柔 触及我 结痂的伤口
cǐ kè nǐ  shēng shū de wēn róu  chù jí wǒ  jié jiā de shāng kǒu
ฉื่อ เค่อ หนี่  เซิง ซู เตอะ เวิน โหรว  ชู่ จี๋ หว่อ  เจี๋ย เจีย เตอะ ซาง โข่ว

以前多 不能原谅 如今都能 笑着说出口
yǐ qián duō  bù néng yuán liàng  rú jīn dōu néng  xiào zhe shuō chū kǒu
อี่ เฉียน ตัว  ปู้ เหนิง หยวน เลี่ยง  หยู จิน โตว เหนิง  เสี้ยว เจอะ ซัว ชู โข่ว

*我曾为你快乐 也曾为你挫折
wǒ céng wèi nǐ kuài lè  yě céng wèi nǐ cuò zhé
หว่อ เฉิง เว่ย หนี่ ไคว่ เล่อ  เย่ เฉิง เว่ย หนี่ ชั่ว เจ๋อ

曾把你 紧紧抱着 紧紧依赖着 紧紧地爱着
céng bǎ nǐ  jǐn jǐn bào zhe  jǐn jǐn yī lài zhe  jǐn jǐn de ài zhe
เฉิง ป๋า หนี่  จิ๋น จิ่น เป้า เจอะ  จิ๋น จิ่น อี ไล่ เจอะ  จิ๋น จิ่น เตอะ อ้าย เจอะ

离开很不舍得 以为会崩溃的
lí kāi hěn bù shě de  yǐ wéi huì bēng kuì de 
หลี ไค เหิ่น ปู้ เส่อ เตอะ  อี่ เหวย ฮุ่ย เปิง คุ่ย เตอะ

却在最痛的时刻 最感觉清澈
què zài zuì tòng de shí kè  zuì gǎn jué qīng chè
เชว่ ไจ้ จุ้ย ท่ง เตอะ สือ เค่อ  จุ้ย ก่าน เจว๋ ชิง เช้อ

什么都会过去的 (过去的在过去 活着)
shén me dōu huì guò qù de  (guò qù de zài guò qù  huó zhe)
เสิน เมอะ โตว ฮุ่ย กั้ว ชวี่ เตอะ  (กั้ว ชวี่ เตอะ ไจ้ กั้ว ชวี่  หัว เจอะ)

思念偶尔 参杂泪水 很快就干了
sī niàn ǒu ěr  cān zá lèi shuǐ  hěn kuài jiù gān le
ซือ เนี่ยน โอ๋ว เอ่อ  ชาน จ๋า เล้ย สุ่ย  เหิ่น ไคว่ จิ้ว กัน เลอะ

时间会 帮我负荷 让我的痛 淡掉了颜色
shí jiān huì  bāng wǒ fù hè  ràng wǒ de tòng  dàn diào le yán sè
สือ เจียน ฮุ่ย  ปัง หว่อ ฟู่ เฮ้อ  ร่าง หว่อ เตอะ ท่ง  ตั้น เตี้ยว เลอะ เหยียน เซ้อ

相遇在 熟悉的路口 翻搅着 内心的沉淀
xiāng yù zài  shóu xī de lù kǒu  fān jiǎo zhe  nèi xīn de chén diàn
เซียง อวิ้ ไจ้  โสว ซี เตอะ ลู่ โข่ว  ฟัน เจี่ยว เจอะ  เน่ย ซิน เตอะ เฉิน เตี้ยน

遗失的 那个永远 永远还是 留在我心间
yí shī de  nà gè yǒng yuǎn  yǒng yuǎn hái shì  liú zài wǒ xīn jiān
อี๋ ซือ เตอะ  น่า เก้อ หยง หย่วน  หยง หย่วน ไห ซื่อ  หลิว ไจ้ หว่อ ซิน เจียน

ซ้ำ *

我们都走了 我们都不一样了
wǒ men dōu zǒu le  wǒ men dōu bù yī yàng le
หว่อ เมิน โตว โจ่ว เลอะ  หว่อ เมิน โตว ปู้ อี๋ ย่าง เลอะ

缘分没有 再一次选择
yuán fèn méi yǒu  zài yī cì xuǎn zé
หยวน เฟิ่น เหมย โหย่ว  ไจ้ อี๋ ชื่อ เสวี่ยน เจ๋อ

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...