วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Gai Bian (改变) Change - Hu Xia (Lyrics)

เพลง Gǎi Biàn () Change
ศิลปิน Hú Xià (胡夏) Hu Xia
อัลบั้ม Shǎ Guā Tàn Gē (傻瓜探戈Silly Tango
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


停在街头吹吹风 好想找机会到国外走走
tíng zài jiē tóu chuī chuī fēng  hǎo xiǎng zhǎo jī huì dào guó wài zǒu zǒu
ถิง ไจ้ เจีย โถว ชุย ชุย เฟิง  เหา เสียง เจ่า จี ฮุ่ย เต้า กั๋ว ไว่ โจ๋ว โจ่ว

停下来 问一问自己 在忙什么
tíng xià lái  wèn yī wèn zì jǐ  zài máng shén me 
ถิง เซี่ย ไหล  เวิ่น อี๋ เวิ่น จื้อ จี่  ไจ้ หมาง เสิน เมอะ

选梦想或工作爱或自由
xuǎn mèng xiǎng huò gōng zuò ài huò zì yóu
เสวี่ยน เมิ่ง เสี่ยง ฮั่ว กง จั้ว อ้าย ฮั่ว จื้อ โหยว

选择越多越迷惑 害怕自己 已被掏空
xuǎn zé yuè duō yuè mí huò  hài pà zì jǐ  yǐ bèi tāo kōng
เสวี่ยน เจ๋อ เยว่ ตัว เยว่ หมี ฮั่ว  ไห้ พ่า จื้อ จี่  อี่ เป้ย เทา คง

男生是应该温柔 还是该独立 靠自己行走
nán shēng shì yīng gāi wēn róu  hái shì gāi dú lì  kào zì jǐ xíng zǒu
หนาน เซิง ซื่อ ยิง ไก เวิน โหรว  ไห ซื่อ ไก ตู๋ ลี่  เค่า จื้อ จี่ สิง โจ่ว

世界对 我们的期待 那么多
shì jiè duì  wǒ men de qī dài  nà me duō 
ซื่อ เจี้ย ตุ้ย  หว่อ เมิน เตอะ ชี ไต้  น่า เมอะ ตัว

不管坚强能够 维持多久
bù guǎn jiān qiáng néng gòu  wéi chí duō jiǔ
ปู้ ก่วน เจียน เฉียง เหนิง โก้ว  เหวย ฉือ ตัว จิ่ว

总有疲惫的时候 可不可以 允许 脆弱
zǒng yǒu pí bèi de shí hòu  kě bù kě yǐ  yǔn xǔ  cuì ruò
จ๋ง โหย่ว ผี เป้ย เตอะ สือ โฮ่ว  เข่อ ปู้ เขอ อี่  หวิน สวี่  ชุ่ย รั่ว

每次遇见要自己放弃 的我 我总是听见 你说
měi cì yù jiàn yào zì jǐ fàng qì  de wǒ  wǒ zǒng shì tīng jiàn  nǐ shuō
เหม่ย ชื่อ อวิ้ เจี้ยน เหย้า จื้อ จี่ ฟ่าง ชี่  เตอะ หว่อ  หวอ จ่ง ซื่อ ทิง เจี้ยน  หนี่ ซัว

勉强自己是幸福的 每次浮现了渴望爱的 念头
miǎn qiǎng zì jǐ shì xìng fú de  měi cì fú xiàn le kě wàng ài de  niàn tou
เหมียน เฉี่ยง จื้อ จี่ ซื่อ ซิ่ง ฝู เตอะ  เหม่ย ชื่อ ฝู เซี่ยน เลอะ เข่อ ว่าง อ้าย เตอะ  เนี่ยน โถว

不管我会往哪走 我想这都是该改变 的时候
bù guǎn wǒ huì wǎng nǎ zǒu  wǒ xiǎng zhè dōu shì gāi gǎi biàn  de shí hòu
ปู้ ก่วน หว่อ ฮุ่ย หวาง หนา โจ่ว  หวอ เสี่ยง เจ้อ โตว ซื่อ ไก ไก่ เปี้ยน  เตอะ สือ โฮ่ว

拥抱身边的朋友 大家都有被羡慕的理由
yōng bào shēn biān de péng yǒu  dà jiā dōu yǒu bèi xiàn mù de lǐ yóu
ยง เป้า เซิน เปียน เตอะ เผิง โหย่ว  ต้า เจีย โตว โหย่ว เป้ย เซี่ยน มู่ เตอะ หลี่ โหยว

却难免 有各自的不安 出没
què nán miǎn  yǒu gè zì de bù ān  chū mò 
เชว่ หนาน เหมี่ยน  โหย่ว เก้อ จื้อ เตอะ ปู้ อัน  ชู มั่ว

爱上了一个人或者分手
ài shàng le yī gè rén huò zhě fēn shǒu
อ้าย ซ่าง เลอะ อี๋ เก้อ เหริน ฮั่ว เฟิน โส่ว

不管充实或寂寞 我想我们 会幸福的
bù guǎn chōng shí huò jì mò  wǒ xiǎng wǒ men  huì xìng fú de
ปู้ ก่วน ชง สือ ฮั่ว จี้ มั่ว  หวอ เสี่ยง หว่อ เมิน  ฮุ่ย ซิ่ง ฝู เตอะ

每次遇见要自己放弃 的我 我总是听见 你说
měi cì yù jiàn yào zì jǐ fàng qì  de wǒ  wǒ zǒng shì tīng jiàn  nǐ shuō
เหม่ย ชื่อ อวิ้ เจี้ยน เหย้า จื้อ จี่ ฟ่าง ชี่  เตอะ หว่อ  หวอ จ่ง ซื่อ ทิง เจี้ยน  หนี่ ซัว

受点伤害是值得的 每次浮现了相信爱的 念头
shòu diǎn shāng hài shì zhí dé de  měi cì fú xiàn le xiāng xìn ài de  niàn tou
โซ่ว เตี่ยน ซาง ไห้ ซื่อ จื๋อ เต๋อ เตอะ  เหม่ย ชื่อ ฝู เซี่ยน เลอะ เซียง ซิ่น อ้าย เตอะ  เนี่ยน โถว

不管我会往哪走 我想这都是该改变 的时候
bù guǎn wǒ huì wǎng nǎ zǒu  wǒ xiǎng zhè dōu shì gāi gǎi biàn  de shí hòu
ปู้ ก่วน หว่อ ฮุ่ย หวาง หนา โจ่ว  หวอ เสี่ยง เจ้อ โตว ซื่อ ไก ไก่ เปี้ยน  เตอะ สือ โฮ่ว

我应该更开心 做想做的事情
wǒ yīng gāi gèng kāi xīn  zuò xiǎng zuò de shì qíng
หว่อ ยิง ไก เกิ้ง ไค ซิน  จั้ว เสี่ยง จั้ว เตอะ ซื่อ ฉิง

尽量少说不可以 我也许可以改变自己
jǐn liàng shǎo shuō bù kě yǐ  wǒ yě xǔ kě yǐ gǎi biàn zì jǐ
จิ่น เลี่ยง เส่า ซัว ปู้ เขอ อี่  หวอ เย๋ สวี่ เขอ อี่ ไก่ เปี้ยน จื้อ จี่

不管未来有没有荣幸 遇见你
bù guǎn wèi lái yǒu méi yǒu róng xìng  yù jiàn nǐ
ปู้ ก่วน เว่ย ไหล โหย่ว เหมย โหย่ว หยง ซิ่ง  อวิ้ เจี้ยน หนี่

每次遇见要自己放弃 的我 我总是听见 你说
měi cì yù jiàn yào zì jǐ fàng qì  de wǒ  wǒ zǒng shì tīng jiàn  nǐ shuō
เหม่ย ชื่อ อวิ้ เจี้ยน เหย้า จื้อ จี่ ฟ่าง ชี่  เตอะ หว่อ  หวอ จ่ง ซื่อ ทิง เจี้ยน  หนี่ ซัว

再等待一下是对的 每次浮现了相信爱的 念头
zài děng dài yī xià shì duì de  měi cì fú xiàn le xiāng xìn ài de  niàn tou
ไจ้ เติ่ง ไต้ อี๋ เซี่ย ซื่อ ตุ้ย เตอะ  เหม่ย ชื่อ ฝู เซี่ยน เลอะ เซียง ซิ่น อ้าย เตอะ  เนี่ยน โถว

不管我会往哪走 我想我都应该改变
bù guǎn wǒ huì wǎng nǎ zǒu  wǒ xiǎng wǒ dōu yīng gāi gǎi biàn 
ปู้ ก่วน หว่อ ฮุ่ย หวาง หนา โจ่ว  หวอ เสี่ยง หว่อ โตว ยิง ไก ไก่ เปี้ยน 

每次遇见想要遇见你 的我 (HO~)
měi cì yù jiàn xiǎng yào yù jiàn nǐ  de wǒ (HO~) 
เหม่ย ชื่อ อวิ้ เจี้ยน เสี่ยง เหย้า อวิ้ เจี้ยน หนี่  เตอะ หว่อ (โฮ้~)

每次浮现了相信爱的 念头
měi cì fú xiàn le xiāng xìn ài de  niàn tou
เหม่ย ชื่อ ฝู เซี่ยน เลอะ เซียง ซิ่น อ้าย เตอะ  เนี่ยน โถว

不管我要往哪走 我想这都是该改变 的时候
bù guǎn wǒ yào wǎng nǎ zǒu  wǒ xiǎng zhè dōu shì gāi gǎi biàn  de shí hòu
ปู้ ก่วน หว่อ เหย้า หวาง หนา โจ่ว  หวอ เสี่ยง เจ้อ โตว ซื่อ ไก ไก่ เปี้ยน  เตอะ สือ โฮ่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

4 ความคิดเห็น:

 1. แอดมินครับ ผมอยากเรียนภาษาจีน แบบพูดได้ และอ่านได้ ต้องเรียนแบบไหนยังไงครับ รบกวนด้วยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบยากเหมือนกันครับ เพราะพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่แอดมินคิดว่าอย่างแรกต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนครับว่าเขาพูดว่าอะไร แล้วเราถึงจะตอบได้ ถ้ามีตังค์หน่อยก็แนะนำให้ไปเรียนที่จีนเลยครับ แต่ถ้าเรียนในไทยก็ต้องขยันให้มากใช้สื่ออินเตอร์เน็ต โดยฟังเพลงเยอะ ๆ ดูซีรีส์จีนหรือไต้หวันมาก ๆ เมื่อดูหรือฟังแล้วลองเขียนดูครับว่าตรงกับที่ดูหรือฟังหรือเปล่า หาสมุดจดศัพท์หรือโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อทบทวนตัวเองครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณบ้าง ก็ลองทำดูนะครับ :D

   ลบ
  2. ครับผม ชอบฟังและร้องเพลงจีนครับ

   ไอดอลผมก็ Jason Chen , WillPan(WeiPanBo) , Gerald Ko

   ผมกำลังตัดสินใจว่าจะเรียน มนุษย์ศาสตร์ จีน หรือ อังกฤษ นานาชาติดี
   แต่โดนส่วนตัวชอบทั้งสองเลยครับผม ขอบคุณที่ตอบคำถามนะครับ

   ลบ
  3. แล้วเข้ามาชมบล็อกบ่อย ๆนะครับ และก็ขอให้มีความสุขในการเรียนด้วย เครียดจากเรียนก็เข้ามาฟังเพลงในบล็อกได้นะครับ :D

   ลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...