วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Different Man - Vanness Wu (Lyrics)

เพลง Different Man
ศิลปิน Wú Jiàn Háo (吴建豪) Vanness Wu
อัลบั้ม Different Man
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


我学会了变成一个爱你的 DIFFERENT MAN DIFFERENT MAN
wǒ xué huì le biàn chéng yī gè ài nǐ de DIFFERENT MAN DIFFERENT MAN
หว่อ เสว๋ ฮุ่ย เลอะ เปี้ยน เฉิง อี๋ เก้อ อ้าย หนี่ เตอะ  ดิฟเฟอะเรินท์ แมน ดิฟเฟอะเรินท์ แมน

我不懂爱 不懂得骄傲塞满脑袋
wǒ bù dǒng ài  bù dǒng de jiāo ào sāi mǎn nǎo dài 
หว่อ ปู้ ต่ง อ้าย  ปู้ ต่ง เตอะ เจียว เอ้า ไซ หมาน เหน่า ไต้

怎么把「不懂得」打开
zěn me bǎ「bù dǒng de」dǎ kāi
เจิ่น เมอะ ป่าปู้ ต่ง เตอะต่า ไค

要如何爱 要如何承认我的自私
yào rú hé ài  yào rú hé chéng rèn wǒ de zì sī 
เหย้า หยู เหอ อ้าย  เหย้า หยู เหอ เฉิง เริ่น หว่อ เตอะ จื้อ ซือ

像刺一样能把人伤害(爱 爱)
xiàng cì yī yàng néng bǎ rén shāng hài (ài ài)
เซี่ยง ชื่อ อี๋ ย่าง เหนิง ป่า เหริน ซาง ไห้ (อ้าย อ้าย)

我也想爱 我也想感觉真实的爱
wǒ yě xiǎng ài  wǒ yě xiǎng gǎn jué zhēn shí de ài 
หวอ เย๋ เสี่ยง อ้าย  หวอ เย่ เสียง ก่าน เจว๋ เจิน สือ เตอะ อ้าย

在拥抱之中感受存在
zài yōng bào zhī zhōng gǎn shòu cún zài
ไจ้ ยง เป้า จือ จง ก่าน โซ่ว ฉุน ไจ้

遇见了真爱 你是浴爱重生的关键
yù jiàn le zhēn ài  nǐ shì yù ài chóng shēng de guān jiàn 
อวิ้ เจี้ยน เลอะ เจิน อ้าย  หนี่ ซื่อ อวิ้ อ้าย ฉง เซิง เตอะ กวน เจี้ยน

希望这一刻能够让你知道
xī wàng zhè yī kè néng gòu ràng nǐ zhī dào
ซี ว่าง เจ้อ อี๋ เค่อ เหนิง โก้ว ร่าง หนี่ จือ เต้า

*I AM A DIFFERENT MAN (I AM A DIFFERENT MAN)

我学会更勇敢 为你情愿 改变我自己
wǒ xué huì gèng yǒng gǎn  wèi nǐ qíng yuàn  gǎi biàn wǒ zì jǐ                   
หว่อ เสว๋ ฮุ่ย เกิ้ง หยง ก่าน  เว่ย หนี่ ฉิง ย่วน  ไก่ เปี้ยน หว่อ จื้อ จี่

I AM A DIFFERENT MAN (I AM A DIFFERENT MAN)

我学会懂得更爱你 是我蜕变的关键 (键~)
wǒ xué huì dǒng de gèng ài nǐ  shì wǒ tuì biàn de guān jiàn (jiàn~)
หว่อ เสว๋ ฮุ่ย ต่ง เตอะ เกิ้ง อ้าย หนี่  ซื่อ หว่อ ทุ่ย เปี้ยน เตอะ กวน เจี้ยน (เจี้ยน~)

Everything that you said and done

It’s always on my mind. always on my mind. always on my mind.

Everything that you said and done

It’s always on my mind. always on my mind. always on my mind.

曾经误解 孤独地活在这个世界
céng jīng wù jiě  gū dú de huó zài zhè gè shì jiè 
เฉิง จิง อู้ เจี่ย  กู ตู๋ เตอะ หัว ไจ้ เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย

不需要用真心面对
bù xū yào yòng zhēn xīn miàn duì
ปู้ ซวี เหย้า ย่ง เจิน ซิน เมี่ยน ตุ้ย

对或不对 反正听见的都是谎言
duì huò bù duì  fǎn zhèng tīng jiàn de dōu shì huǎng yán 
ตุ้ย ฮั่ว ปู๋ ตุ้ย  ฝ่าน เจิ้ง ทิง เจี้ยน เตอะ โตว ซื่อ ห่วง เหยียน

也不再想对谁给誓言
yě bù zài xiǎng duì shuí gěi shì yán
เย่ ปู๋ ไจ้ เสี่ยง ตุ้ย สุย เก่ย ซื่อ เหยียน

拒绝坦白 承载武装过度的防备
jù jué tǎn bái  chéng zài wǔ zhuāng guò dù de fáng bèi 
จวี้ เจว๋ ถ่าน ไป๋  เฉิง ไจ้ อู่ จวง กั้ว ตู้ เตอะ ฝัง เป้ย

害怕付出又被谁伤害
hài pà fù chū yòu bèi shuí shāng hài
ไห้ พ่า ฟู่ ชู โย่ว เป้ย สุย ซาง ไห้

在茫茫的人海 只有你解放我又让我
zài máng máng de rén hǎi  zhǐ yǒu nǐ jiě fàng wǒ yòu ràng wǒ
ไจ้ หมาง หมาง เตอะ เหริน ไห่  จื๋อ โหย่ว หนี เจี่ย ฟ่าง หว่อ โย่ว ร่าง หว่อ

感谢这一份爱真实的存在
gǎn xiè zhè yī fèn ài zhēn shí de cún zài
ก่าน เซี้ย เจ้อ อี๋ เฟิ่น อ้าย เจิน สือ เตอะ ฉุน ไจ้

ซ้ำ *

我学会了变成一个爱你的 DIFFERENT MAN DIFFERENT MAN
wǒ xué huì le biàn chéng yī gè ài nǐ de DIFFERENT MAN DIFFERENT MAN
หว่อ เสว๋ ฮุ่ย เลอะ เปี้ยน เฉิง อี๋ เก้อ อ้าย หนี่ เตอะ  ดิฟเฟอะเรินท์ แมน ดิฟเฟอะเรินท์ แมน

我学会了变成一个爱你的 DIFFERENT MAN DIFFERENT MAN
wǒ xué huì le biàn chéng yī gè ài nǐ de DIFFERENT MAN DIFFERENT MAN
หว่อ เสว๋ ฮุ่ย เลอะ เปี้ยน เฉิง อี๋ เก้อ อ้าย หนี่ เตอะ  ดิฟเฟอะเรินท์ แมน ดิฟเฟอะเรินท์ แมน

OH OH OH OH OH OH OH OH

always on my mind. always on my mind. always on my mind. always on my mind.

我学会了变成一个爱你的 DIFFERENT MAN DIFFERENT MAN
wǒ xué huì le biàn chéng yī gè ài nǐ de DIFFERENT MAN DIFFERENT MAN
หว่อ เสว๋ ฮุ่ย เลอะ เปี้ยน เฉิง อี๋ เก้อ อ้าย หนี่ เตอะ  ดิฟเฟอะเรินท์ แมน ดิฟเฟอะเรินท์ แมน

一个爱你的 DIFFERENT MAN 一个爱你的 DIFFERENT MAN
yī gè ài nǐ de DIFFERENT MAN  yī gè ài nǐ de DIFFERENT MAN
อี๋ เก้อ อ้าย หนี่ เตอะ  ดิฟเฟอะเรินท์ แมน  อี๋ เก้อ อ้าย หนี่ เตอะ  ดิฟเฟอะเรินท์ แมน

ซ้ำ *, *

I AM A DIFFERENT MAN

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...